Ля­шко: За по­ре­па­ні ру­ки до­яр­ки 1500 грн. пен­сії — ма­ло!

Щоб від­ро­ди­ти укра­їн­ське се­ло, по­трі­бно спо­ча­тку від­ро­ди­ти тва­рин­ни­цтво

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Як це зро­би­ти — роз­по­вів Олег Ля­шко під час ві­зи­ту на сі­мей­ну фер­му в се­лі Мар’їв­ка За­по­різь­кої обла­сті. По­лі­тик під­кре­слив, що ця фер­ма від­обра­жає ре­аль­ний стан сіль­сько­го го­спо­дар­ства в Укра­ї­ні.

«Ко­лись тут бу­ло 2 тис. 500 ко­рів, а сьо­го­дні 103. Че­рез від­су­тність дер­жав­ної під­трим­ки зав­тра мо­же не бу­ти жо­дної. Пра­цю­ва­ли тут ра­ні­ше 250 чо­ло­вік, а за­раз 15. Як ці звіль­не­ні лю­ди го­ду­ють свої сім’ї і став­лять сво­їх ді­тей на но­ги — всім бай­ду­же. А ме­ні — ні! Я хо­чу, щоб тут пра­цю­ва­ли 200 лю­дей і го­спо­дар­ство роз­ви­ва­ло­ся. Бо це ро­бо­чі мі­сця і нор­маль­ні зар­пла­ти та пен­сії. А го­лов­не — це роз­ви­ток укра­їн­ської еко­но­мі­ки. Бу­де ко­ро­ва в се­лі — бу­де силь­на Укра­ї­на!» — на­го­ло­сив Ля­шко.

Щоб три­ма­ти ко­рів ста­ло ви­гі­дно — ма­ють бу­ти до­та­ції, пе­ре­ко­на­ний лі­дер РПЛ.

«Ми до­би­ва­є­мо­ся, як мі­ні­мум, 5 тис. гри­вень до­та­ції на одну ко­ро­ву, а та­кож ком­пен­са­ції вар­то­сті кре­ди­тів на те­хні­ку та роз­ви­ток ферм. Щоб дер­жа­ва ком­пен­су­ва­ла, як мі­ні­мум, 50%, ко­ли фер­мер бе­ре кре­дит. Ми про­ти ви­ко­ри­ста­н­ня паль­мо­вої олії у мо­ло­чній про­ду­кції. Ко­ли за­мість ре­аль­но­го які­сно­го мо­ло­ка бо­дя­жать паль­мо­ву олію — фер­ме­ри втра­ча­ють мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти мо­ло­ко за нор­маль- ною ці­ною. І вна­слі­док цьо­го лю­ди втра­ча­ють у се­лі ро­бо­ту», — по­яснив на­ро­дний де­пу­тат.

Крім то­го, де­пу­та­ти від Ра­ди­каль­ної пар­тії ви­сту­па­ють ка­те­го­ри­чно про­ти про­да­жу зем­лі. То­му іні­ці­ю­ють ухва­ле­н­ня у пар­ла­мен­ті змін до Кон­сти­ту­ції, які на­ві­чно за­крі­плю­ють зем­лю за укра­їн­ськи­ми се­ля­на­ми.

«Про­даж зем­лі при­зве­де до зни­ще­н­ня тва­рин­ни­цтва як кла­су. А без ко­рів про­сто не бу­де укра­їн­сько­го се­ла. Тран­сна­ціо­наль­ним кор­по­ра­ці­ям і ла­ти­фун­ди­стам, які хо­чуть ку­пи­ти укра­їн­ську зем­лю, по­трі­бен швид­кий за­ро­бі­ток. Йо­го да­ють те­хні­чні куль­ту­ри — соя, рапс, со­ня­шник. По­сі­я­ли, зі­бра­ли, ви­ве­зли за кор­дон і мі­льяр­ди там за­ли­ши­ли. А укра­їн­ські се­ля­ни як бу­ли ба­тра­ка­ми, так і за­ли­ша­ться!» — за­сте­рі­гає лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії.

Під час роз­мо­ви з Оле­гом Ля­шком пра­ців­ни­ці фер­ми по­скар­жи­ли­ся йо­му на низь­кі пен­сії та зар­пла­ти. По­лі­тик за­пев­нив, що до­би­ва­ти­ме­ться до­стой­ної опла­ти їхньої пра­ці.

«За по­ре­па­ні ру­ки за­ві­ду­ю­ча фер­ми отри­мує 1 тис. 500 гри­вень пен­сії. Це не­спра­ве­дли­во. То­му ми до­би­ва­є­мо­ся пе­ре­ра­хун­ку пен­сій ко­ли­шнім кол­го­спни­кам, а та­кож вра­ху­ва­н­ня умов пра­ці при цьо­му пе­ре­ра­хун­ку. Щоб до­яр­ки ма­ли мо­жли­вість ви­хо­ди­ти на пен­сію не в 70 ро­ків, а ра­ні­ше. Бо хай хтось спро­бує в цьо­му ві­ці ко­рів по­до­ї­ти чи по­по­ра­ти­ся на фер­мі», — обу­рив­ся Ля­шко.

По­лі­тик обі­йшов го­спо­дар­ство, окре­мо зу­пи­нив­ся, щоб по­гла­ди­ти те­лят.

«Ко­ли бу­де дер­жав­на під­трим­ка се­ла і нор­маль­на ці­на на мо­ло­ко — та­ких те­лят, як на фер­мер­сько­му го­спо­дар­стві у се­лі Мар’їв­ка За­по­різь­кої обла­сті, бу­дуть міль­йо­ни по всій Укра­ї­ні. Це озна­чає, що в се­лян бу­де ро­бо­та і за­ро­бі­ток. Це і є по­лі­ти­ка Ра­ди­каль­ної пар­тії», — на­го­ло­сив Ля­шко.

Ко­ли на фер­мі бу­де біль­ше ко­рів — у се­лян бу­де ро­бо­та, а укра­їн­ці спо­жи­ва­ти­муть які­сну про­ду­кцію, на­го­ло­шує Олег Ля­шко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.