Лі­ній­ка за­па­мо­ро­че­н­ня

Шко­ля­рів пе­ре­ве­ли з ре­а­ні­ма­ції у зви­чай­ні па­ла­ти

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

Х о р о ші н о в и н и з Ч е р к а с . Уч н і в 3 - 7 к л а с і в мі с ь к о ї школ и № 8 , я к і п е - р е б у в а л и в р е а н і ма ц і ї о бл а с н о ї д и - тя­чої лі­кар­ні пі­сля отру­є­н­ня не­ві­до­мою р е ч о в и н о ю, в же п е р е в е л и у з в и - чай­ні па­ла­ти.

З а г а л о м у л і к у в а л ь н о му з а к л а д і у че­твер пе­ре­бу­ва­ли 53 учні ці­єї черк а с ь к о ї школ и , р а з о м i з н и ми л i к у в а - ли­ся і 4 вчи­те­лі.

З а с л о в а ми г ол о в н о г о о с в і т я н и - н а Ч е р к а с Се р г і я В о р о н о в а , н а ща­стя, спо­сте­рі­га­є­ться по­зи­тив­на тенд е н ц і я , д і т е й i з р е а н і ма ц і ї п е р е в е л и у за­галь­ні від­ді­ле­н­ня, звід­ки під розп и с к у ї х н а в і т ь п е р ед а л и б а т ь к а м. У ч е т в е р у с і п о с т р а жда­лі п о в т о р н о з д а - ли ана­лі­зи для пе­ре­вір­ки їхньо­го стан у з д о р о в ’ я . Р е з ул ьт а т : п о к а з н и к и у н о р мі .

На г а д а є мо, що 8 т р а в н я у ч е р - к а с ь к і й школ і № 8 п р о х од и л а у р о ч и с - т а л і н і й к а , п р и с в я ч е н а Дню п а м’ я т і і п р и мир е н н я . Уч а с т ь у н і й б р а л и 4 2 4 учні. Ра­птом 17 ді­тей втра­ти­ли свід о мі с т ь . І н ші п о с к а р жи­лис я н а н у - д о т у , з а п а мор о ч е н н я , г ол о в н и й б і л ь . В і д р а з у 4 2 школ я р і в г о с п і т а л і з у в а - л и , а з а г а л о м д о мед и к і в з в е р н ул о с я ма й же 1 0 0 п о с т р а жда­ли х .

« Ме­ні н а р о б о т у з i школ и п од з в о - н и л а 1 3 - р і ч н а д о н ь к а і с к а з а л а , що ї х в і д п у с т и л и д од о му і я ма ю п р и ї х а т и ї ї з а б р а т и » , — г о в о р и т ь « Ук р а ї н і мол од і й » жит е л ь к а Ч е р к а с Ол е н а По п о - в и ч е н к о . Жін к а к а же, д о к и в о н а з б и - р а л а р е ч і , ї й з а т е л е фо­ну в а л и л і к а р і з к а р е т и « швид­ко ї » і п о в і д о ми­ли , що д и т и н у в е з у т ь у д и т я ч у о бл а с н у л і - к а р н ю.

У н а в ч а л ь н о му з а к л а д і з а у в а жу - ют ь , що н і я к о г о с ме р д ючог о з а п а - х у н а л і н і й ц і н е б ул о ч у т н о . В т і м у с о ц і а л ь н и х ме р е жах ч е р к а ща­ни п и - с а л и , що п е р ед ма с о в и м о т р у є н н я м школ я р і в у п о в і т р і с т о я в н е а б и я к и й с мор і д .

Я к п о в і д о мив « У М » р е ч н и к Ч е р - к а с ь к о г о о бл а с н о г о у п р а в л і н н я ДСНС Ко с т я н т и н Про ц е н к о , н а мі с ц е п од і ї т е р мі н о в о п р и б ул а о п е р а т и в н о - моб і л ь н а г р у п а у п р а в л і н н я ДСНС а т а - к о ж в і д д і л е н н я х і мі ч н о г о , р а д і ол о - г і ч н о г о т а б а к т е р і ол о г і ч н о г о з а х и с т у ава­рій­но-ря­ту­валь­но­го за­го­ну спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня управ­лі­н­ня ДСНС, с л у жби е к с т р е н о г о в и к л и к у мі с т а , фах і в ц і с а н і т а р н о - е п і д е мі о - л о г і ч н о ї с л у жби, Слу жби б е з п е к и Ук - р а ї н и , к е р і в н и ц т в о мі с ц е в и х о р г а н і в вла­ди.

Ек­с­прес-ана­лі­зом по­ві­тря на ная в н і с т ь с і р к о в од н ю, а мі а к у , х л о р у , а т а к о ж г о р ючих г а з і в , о т р у й н и х р е ч о - в и н н а мі с ц і п од і ї в и я в л е н о н е б ул о . З г од о м з а д і я л и ме т од и к и , що д о з в о - л я ют ь з р о б и т и д о с л і д жен н я т е р и т о р і ї т а п р и мі щень школ и що­до н е б е з п е ч - н и х р е ч о в и н б і л ь ш ши­рок о г о с п е к т р а д і ї . Та к о ж л а б о р а т о р і я Держ­продс п о - жив с л у жби мі с т а в з я л а п р о б и в од и з с и с т е ми ц е н т р а л і з о в а н о в од о п о с т а - ч а н н я школ и т а б у т и л ь о в а н о ї п и т н о ї в од и д л я д о с л і д жен н я н а в мі с т н е - без­пе­чних ре­чо­вин

Я к н а г ол о шує н а ч а л ь н и к ч е р - к а с ь к о г о мі с ь к о г о д е п а р т а ме н т у о с - в і т и Се р г і й В о р о н о в , п о к и н е ма є н і я - к и х р і шень мі с ь к о ї т а о бл а с н о ї к о - мі с і й iз над­зви­чай­них си­ту­а­цій, д о т е п е р н е в і д о мо, що ж с т а л о д жер е л о м о т р у є н н я . То ж в і н н а п ол е гл и - в о р е к о ме н д у в а в д и р е к т о р у школ и № 8 н е п р о в од и т и н а в ч а л ь н и й п р о - ц е с у школ і д о мо­мент у о т р и ма н н я о фі ц і й н и х в и с н о в к і в в і д фах і в ц і в .

«Ри­зи­ку­ва­ти здо­ров’ям ді­тей н і х т о н е б уд е » , — п і д с у мов у є Се р г і й В о р о н о в . То ж н и н і н а в ч а н н я в мі с ь к і й школ і № 8 п р и з у п и н е н о д о п о н ед і л - ка.

Ти м ч а с о м у ДСНС Ч е р к а с ь к о ї о бл а с т і к а жу т ь , що, у р а жен н я школ я р і в в і д б ул о с я п о в і т р я н о - к р а п е л ь - н и м шлях о м. Р о з п и л е н н я шкі д л и - вої ре­чо­ви­ни но­си­ло ло­каль­ний хар а к т е р , а д же, о к р і м ц і є ї школ и , п о с - т р а жда­ли х у Ч е р к а с а х н е ма є .

« В с і д і т и н а с ь о г од н і п е р е б у - в а ют ь у з а д о в і л ь н о му с т а н і . То ж д о к і н ц я т и жня школ я р і , я к і ще п е р е б у - в а ют ь у л і к а р н і , п о в е р н у т ь с я д од о - му . Х в о р и х і з с е р ед н ь о ю т а в а жк о ю т я жк і с т ю — н е ма є » , — п о в і д о мля є ч е р к а с ь к и й мі с ь к и й г ол о в а А н а т ол і й Б о н д а р е н к о . І д од а є , що у з в ’ я з к у з ц і є ю с и т у а ц і є ю в і н д о р у ч и в п р о фі л ь - н о му д е п а р т а ме н т у р о з р о б и т и н и з к у к о мпл е к с н и х з а х од і в б е з п е к и в шко­лах Чер­кас і про­сить до­пи­су­ва­чів соц і а л ь н и х ме р е ж н е р о з п о в с юджу­ват и чу­тки, не на­гні­та­ти па­ні­ку.

«Ро­зу­мію, що ба­га­тьох ці­ка­вить, що ж тра­пи­ло­ся на­справ­ді й чим отру­ї­ли­ся ді­ти. Утім від­по­відь на це змо­жу ть да­ти ли­ше ком­пе­тен­тні ор­га­ни, тож до­че­кай­мо­ся їхніх ви­снов­ків. У лі­кар­ні вже пра­цює про­ку­рат ура», — за­зна­чає Ана­то­лій Бон­да­рен­ко.

З а в к а з а н и м фак т о м в і д к р и т о к р и мі н а л ь н е п р о в а д жен н я з а ч а с т и - н о ю 1 с т а т т і 3 2 5 ( По р у ше­н­ня с а н і т а р - н и х п р а в и л і н о р м що­до з а п о б і г а н н я і н фек ц і й н и м з а х в о р юва н н я м т а ма - с о в и м о т р у є н н я м) К р и мі н а л ь н о г о к о - д е к с у Ук р а ї н и .

Ти м ч а с о м с х о же о т р у є н н я д і т е й ста­ло­ся і в Но в о мос к о в с ь к у Дні п - р о п е т р о в с ь к о ї о бл а с т і . Та м т е ж н а шкі л ь н і й л і н і й ц і 8 т р а в н я д і т я м ма - с о в о с т а л о з л е . В т і м Пре м’ є - мі н і с т р Ук р а ї н и В ол од и мир Гр о й с ма н , я к и й р а з о м i з мі н і с т р о м о х о р о н и з д о р о в ’ я Ул я н о ю Су п р у н в і д в і д а в г о с п і т а л і з о - в а н и х д і т е й у ч е р к а с ь к і й о бл а с н і й л і - кар­ні, не пов’язує чер­ка­ський ви­пад о к і з в и п а д к о м н а Дні п р о п е т р о в - щи­ні .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.