По­двій­на бух­гал­те­рія

Ди­ре­кто­ру «Ві­кто­рії» ого­ло­си­ли ще одну пі­до­зру

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на ЛАЗАНЮК

Ди­ре­кто­ру ди­тя­чо­го оздо­ров­чо­го та­бо­ру «Ві­кто­рія» та йо­го заст упни­ку по­ві­до­ми­ли про пі­до­зру в за­во­ло­дін­ні ко­шта­ми спів­ро­бі­тни­ків та­бо­ру. Про це по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі Про­ку­ра­ту­ри Оде­ської обла­сті. Про пі­до­зру в за­во­ло­дін­ні чу­жим май­ном, злов­жи­ва­ю­чи слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, та вне­сен­ні до офі­цій­них до­ку­мен­тів за­ві­до­мо не­прав­ди­вих ві­до­мо­стей (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ) Пе­тро­су Сар­кі­ся­ну ого­ло­си­ли 8 трав­ня.

«Під час слід­ства вста­нов­ле­но, що двоє по­са­дов­ців по­за­шкіль­но­го ди­тя­чо­го за­кла­ду з сі­чня по сер­пень 2017 ро­ку шля­хом вне­се­н­ня не­до­сто­вір­них ві­до­мо­стей до та­бе­лів облі­ку ро­бо­чо­го ча­су що­до пра­це­вла­шту­ва­н­ня та від­пра­цьо­ва­них го­дин 6 спів­ро­бі­тни­ків за­во­ло­ді­ли ко­шта­ми з мі­сце­во­го бю­дже­ту», — за­зна­ча­ють у про­ку­рат урі.

Слід­ство з’ясу­ва­ло, що «мер­тві ду­ші» не пра­цю­ва­ли в та­бо­рі, а існу­ва­ли ли­ше на па­пе­рі. За це отри­му­ва­ли зар­плат у. Гро­ші зні­ма­ли­ся з одно­го бан­ко­ма­ту, роз­та­шо­ва­но­го на те­ри­то­рії Ки­їв­сько­го ра­йо­ну Оде­си.

Пра­во­охо­рон­ці про­ве­ли еко­но­мі­чну екс­пер­ти­зу і вста­но­ви­ли, що по­са­дов­ці за­вда­ли на120 тис. грн. ма­те­рі­аль­но­го зби­тку дер­жа­ві. По­ки що до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня в цьо­му кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні три­ває.

Крім то­го, Пе­трос Сар­кі­сян — го­лов­ний обви­ну­ва­че­ний у спра­ві про по­же­жу в

ди­тя­чо­му та­бо­рі. Йо­го зви­ну­ва­чу­ють у по­ру­шен­ні вста­нов­ле­них за­ко­но­дав­ством ви­мог по­же­жної без­пе­ки, що спри­чи­ни­ло за­ги­бель лю­дей та май­но­ву шко­ду в осо­бли­во ве­ли­ко­му роз­мі­рі (ч. 2 ст. 270 ККУ). 4 трав­ня йо­му про­дов­жи­ли за­по­бі­жний за­хід у ви­гля­ді три­ма­н­ня під вар­тою.

На­га­да­є­мо, в ніч на 16 ве­ре­сня 2017-го в де­рев’яно­му кор­пу­сі №5 КПНЗ Оде­сько­го мі­сько­го ди­тя­чо­го оздо­ров­чо-спор­тив­но­го ком­пле­ксу «Ві­кто­рія» че­рез по­ру­ше­н­ня пра­вил по­же­жної без­пе­ки ста­ла­ся по­же­жа, яка при­зве­ла до за­ги­бе­лі трьох ді­тей.

На­ра­зі на ла­ві під­су­дних, крім Сар­кі­ся­на, пе­ре­бу­ва­ють екс-заст упни­ця оде­сько­го мі­сько­го го­ло­ви Зі­на­ї­да Цві­рінь­ко, ко­ли­шній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го від­ді­лу ГУ ДСНС в Оде­ській обла­сті Ва­ле­рій Дя­чен­ко та ін­спе­ктор ДСНС Ле­о­нід Бон­дар. По спра­ві ви­не­се­но ли­ше один ви­рок — стар­шій ви­хо­ва­тель­ці На­та­лії Цо­кур (ді­во­че прі­зви­ще Ян­чик. — Ред.), яка де­ю­ре від­по­від­а­ла за по­же­жну без­пе­ку. Во­на спів­пра­цю­ва­ла зі слід­ством, пов­ні­стю ви­зна­ла свою про­ви­ну, тож суд за­су­див її на умов­ний тер­мін — 3 ро­ки по­збав­ле­н­ня во­лі. По­тер­пі­ла сто­ро­на пре­тен­зій до Ян­чик не має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.