ДУМКА З ПРИВОДУ

Ukrayina Moloda - - Політика -

Ре­лі­гій­не пи­та­н­ня зав­жди бу­ло дра­жли­ве. І за­раз, в умо­вах вій­ни, де­хто на­ма­га­є­ться пе­ре­ко­на­ти су­спіль­ство, що це пи­та­н­ня не на ча­сі, що во­но мо­же спри­чи­ни­ти чер­го­вий ви­ток про­ти­сто­я­н­ня в кра­ї­ні, те­пер уже на ре­лі­гій­но­му ґрун­ті. Чи так це? — ці­ка­ви­ли­ся в пре­зи­ден­тів жур­на­лі­сти. «Ко­ли лю­ди не хо­чуть чо­гось ро­би­ти, то ка­жуть, що це пи­та­н­ня не на ча­сі, — слу­шно за­ува­жує Ле­о­нід Крав­чук. — При­га­дую, як ми при­їха­ли в 1991 ро­ці у Бі­ло­везь­ку пу­щу, щоб під­пи­са­ти до­ку­мент про при­пи­не­н­ня існу­ва­н­ня СРСР. Що то­ді тіль­ки не го­во­ри­ли! Що не на ча­сі, лю­ди не го­то­ві, лю­ди не зро­зу­мі­ють... Як­би ми че­ка­ли «са­ме то­го ча­су», то мо­гли б йо­го ні­ко­ли не до­че­ка­ти­ся. А те­ма ав­то­ке­фаль­ної цер­кви зав­жди бу­ла на ча­сі для ві­ру­ю­чої лю­ди­ни. Тре­ба ро­зу­мі­ти стан її ду­ші, ко­ли їй по­стій­но ка­жуть, що ти мо­ли­шся не в тій цер­кві. І сьо­го­дні це пи­та­н­ня пі­ді­йшло до ті­єї ме­жі, ко­ли да­лі вже че­ка­ти не мо­жна».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.