Подаль­ші при­го­ди сло­на в пор­це­ля­но­вій крам­ни­ці

До­нальд Трамп ого­ло­сив про ви­хід США з ядер­ної уго­ди з Іра­ном

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Пре­зи­дент Спо­лу­че­них Шта­тів До­нальд Трамп 8 трав­ня ого­ло­сив про ви­хід США з уго­ди що­до ядер­ної про­гра­ми Іра­ну. Уго­ду, ві­до­му як Спіль­ний все­ося­жний план дій, укла­ли в 2015 ро­ці за по­пе­ре­дньої адмі­ні­стра­ції Ба­ра­ка Оба­ми. Крім Іра­ну та США, її під­пи­са­ли Ве­ли­ка Бри­та­нія, Фран­ція, Ні­меч­чи­на, ЄС, Ро­сія і Ки­тай. Під­пи­сан­ню пе­ре­ду­ва­ли три ро­ки ко­пі­тких пе­ре­го­во­рів.

То­му що «гни­ла»

Під час ви­сту­пу в Бі­ло­му до­мі пре­зи­дент Трамп на­звав уго­ду «гни­лою», не­зда­тною за­по­біг­ти по­яві ядер­ної зброї в Іра­ну в не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му і по­обі­цяв від­но­ви­ти жорс­ткі сан­кції, які впли­ва­ють на ядер­ну ді­яль­ність Те­ге­ра­на. «Будь-яка кра­ї­на, яка до­по­ма­гає Іра­ну в йо­го пра­гнен­ні здо­бу­ти ядер­ну зброю, та­кож мо­же по­тра­пи­ти під жорс­ткі сан­кції Спо­лу­че­них Шта­тів», — до­дав Трамп.

Ра­ні­ше лі­де­ри Ве­ли­кої Бри­та­нії, Фран­ції та Ні­меч­чи­ни під­три­ма­ли чин­ну ядер­ну уго­ду з Іра­ном і за­яви­ли, що це най­кра­щий спо­сіб зу­пи­ни­ти на­ро­ще­н­ня зброї в цій кра­ї­ні. Пан Ма­крон та па­ні Мер­кель на­ма­га­ли­ся пе­ре­ко­на­ти Трам­па не від­мов­ля­ти­ся від уго­ди під час ві­зи­тів до Ва­шинг­то­на ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Це ж ро­би­ла бри­тан­ський прем’єр Те­ре­за Мей у те­ле­фон­ній роз­мо­ві з во­ло­да­рем Бі­ло­го до­му. Але пре­зи­дент США на­дав пе­ре­ва­гу по­ра­дам прем’єр-мі­ні­стра Ізра­ї­лю Бе­нья­мі­на Не­та­нья­ху, про­і­гно­ру­вав­ши при цьо­му кон­со­лі­до­ва­ну дум­ку об’єд­на­ної Єв­ро­пи.

Трамп iще 2015 ро­ку ду­же кри­ти­ку­вав цю між­на­ро­дну уго­ду як «одну з най­гір­ших, які він ба­чив». Про­від­ні єв­ро­пей­ські кра­ї­ни на­зи­ва­ють уго­ду з Іра­ном ва­жли­вим фа­кто­ром між­на­ро­дної без­пе­ки. МАГАТЕ ствер­джує, що Іран не по­ру­шив за­кла­де­них в уго­ді прин­ци­пів. Але ке­рів­ни­цтво США та Ізра­ї­лю вва­жає, що до­ся­гну­та уго­да не дає твер­дих га­ран­тій від­мо­ви Іра­ну від роз­роб­ки ядер­ної зброї. На­при­кін­ці кві­тня Ізра­їль пред­ста­вив, як ствер­джує прем’єр кра­ї­ни Бі­нья­мін Не­та­нья­ху, до­ка­зи існу­ва­н­ня ти­сяч се­кре­тних до­ку­мен­тів, які по­ка­зу­ють, що Іран бре­хав про свої на­мі­ри у сфе­рі ядер­них те­хно­ло­гій пе­ред під­пи­са­н­ням до­го­во­ру в 2015 ро­ці. Іран на­звав Не­та­нья­ху бре­ху­ном і за­явив, що йо­го ядер­на про­гра­ма має су­то мир­ний ха­ра­ктер.

Во­дно­час лі­де­ри трьох за­хі­дно­єв­ро­пей­ських кра­їн, які та­кож під­пи­са­ли Спіль­ний все­ося­жний план дій, за­яви­ли про на­мір до­би­ва­ти­ся ви­ко­на­н­ня ці­єї уго­ди на­віть пі­сля то­го, як iз неї ви­йшли Спо­лу­че­ні Шта­ти. Це пу­блі­чно під­твер­ди­ли кан­цлер ФРН Ан­ге­ла Мер­кель, пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ну­ель Ма­крон та бри­тан­ський прем’єр Те­ре­за Мей. «Ми ро­би­мо все мо­жли­ве для то­го, щоб і Іран про­дов­жу­вав ви­ко­ну­ва­ти взя­ті зо­бов’яза­н­ня», — ви­сло­ви­ла спіль­ну дум­ку трьох про­від­них єв­ро­пей­ських лі­де­рів Ан­ге­ла Мер­кель.

До на­слід­ків при­го­ту­ва­ти­ся...

Рі­ше­н­ня Ва­шинг­то­на про ви­хід з «ядер­ної до­мов­ле­но­сті» не­га­тив­но впли­не на еко­но­мі­ку єв­ро­пей­ських кра­їн і са­мо­го Іра­ну. Вже са­ма за­ява про «ви­хід» спри­чи­ни­ла стри­бок сві­то­вих цін на на­фту. А по­до­рож­ча­н­ня паль­но­го не­га­тив­но по­зна­чи­ться на еко­но­мі­ці, спри­чи­нить по­до­рож­ча­н­ня спо­жив­чих то­ва­рів, зокре­ма й в Укра­ї­ні.

У са­мо­му Іра­ні на­сту­пно­го дня пі­сля за­яви Трам­па курс іран­сько­го рі­а­ла різ­ко впав що­до аме­ри­кан­сько­го до­ла­ра. За­га­лом упро­довж остан­ніх ше­сти мі­ся­ців не­ви­зна­че­но­сті сто­сов­но уго­ди іран­ська ва­лю­та на віль­них тор­гах втра­ти­ла май­же по­ло­ви­ну сво­єї вар­то­сті. Рі­вень ін­фля­ції на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку ся­гнув по­зна­чки в 10,5%. Те­пер си­ту­а­ція по­гір­ши­ться ще біль­ше, оскіль­ки Трамп дав ім­пор­те­рам іран­ської на­фти пів­ро­ку, щоб згор­ну­ти свою ді­яль­ність. А Іран є тре­тім в ОПЕК ви­ро­бни­ком на­фти. Го­лов­ни­ми по­ку­пця­ми іран­сько­го «чор­но­го зо­ло­та» є кра­ї­ни Азії, Ту­реч­чи­на та Єв­ро­па. А США ні­чо­го не втра­ча­ють.

Від­ра­зу пі­сля за­яви Трам­па що­до Іра­ну по­сол США у Ні­меч­чи­ні Рі­чар Гре­нелл за­кли­кав ні­ме­цькі під­при­єм­ства «тер­мі­но­во» при­пи­ни­ти ді­ло­ві спра­ви з Іра­ном. Про­ми­сло­ві об’єд­на­н­ня ФРН різ­ко роз­кри­ти­ку­ва­ли цю за­яву та за­кли­ка­ли ні­ме­цький уряд та ЄС на­да­ти їм за­хист і під­трим­ку у ді­ло­вих спра­вах з Іра­ном. Умо­ви збе­ре­же­н­ня уго­ди най­ближ­чо­го по­не­діл­ка, 14 трав­ня, обго­во­рять гла­ви МЗС Фран­ції, Ні­меч­чи­ни та Ве­ли­кої Бри­та­нії під час спе­ці­аль­ної зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Іра­ну. З Ва­шинг­то­на, на­то­мість, по­гро­жу­ють, що сан­кції сто­су­ва­ти­му­ться і тих кра­їн, які не від­мов­ля­ться від бі­зне­су з Іра­ном упро­довж на­сту­пних 3-6 мі­ся­ців. Ком­па­нії, які пра­цю­ють з Іра­ном, бу­дуть по­збав­ле­ні до­сту­пу до аме­ри­кан­сько­го рин­ку.

У Си­рії вже існує опо­се­ред­ко­ва­ний во­єн­ний конфлікт між Іра­ном та Ізра­ї­лем, а на тлі остан­ньо­го рі­ше­н­ня Трам­па він мо­же за­го­стри­ти­ся. Не­ві­до­мо, чи при­йдуть США на до­по­мо­гу єв­ро­пей­ським пар­тне­рам у ра­зі яко­гось кон­флі­кту, але до­по­мо­гу Ізра­ї­лю на­да­дуть не­о­дмін­но. А да­лі кра­ще ви­мкну­ти уяву.

Ви­хід США з уго­ди мо­же при­зве­сти не ли­ше до «еска­ла­ції на­пру­же­но­сті» в сві­ті, а й до ве­ле­тен­ських втрат для єв­ро­пей­ських ком­па­ній у ці­ло­му і фран­цузь­ких зокре­ма, на­го­ло­си­ли в Єли­сей­сько­му па­ла­ці. Втра­ти фран­цузь­ко­го бі­зне­су обра­хо­ву­ю­ться у де­ся­тки мі­льяр­дів єв­ро. Кон­тра­кти з іран­ськи­ми чи­нов­ни­ка­ми під­пи­са­ли гла­ви ба­га­тьох най­біль­ших ком­па­ній: «Ае­ро­бус» на по­став­ку 114 лі­та­ків (стар­то­ва вар­тість кон­тра­кту 20 млрд. єв­ро з мо­жли­ві­стю йо­го роз­ши­ре­н­ня до 400 лі­та­ків), Bouygues на бу­дів­ни­цтво но­во­го тер­мі­на­лу те­ге­ран­сько­го ае­ро­пор­ту, кон­церт «Пе­жо— Сі­тро­ен» — про по­вер­не­н­ня на іран­ський ри­нок, де він ба­га­то ро­ків був мо­но­по­лі­стом, «Ре­но­Ніс­сан» — про бу­дів­ни­цтво в Іра­ні ав­то­мо­біль­но­го за­во­ду, який бу­де ви­пу­ска­ти 300 тис. ав­то­мо­бі­лів на рік і ба­га­то ін­ших мі­льяр­дних кон­тра­ктів.

А що вже го­во­ри­ти про Єв­ро­пу, якщо від спів­пра­ці з Іра­ном з огля­ду на аме­ри­кан­ські сан­кції від­мов­ля­є­ться на­віть йо­го близь­кий со­ю­зник Ро­сія. Ком­па­нія си­на ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ро­сії Іго­ря Чай­ки від­мо­ви­ла­ся від бу­дів­ни­цтва стан­ції опрі­сне­н­ня во­ди в Іра­ні че­рез сан­кції США. Про це по­ві­до­ми­ла 10 трав­ня ро­сій­ська слу­жба «Ра­діо Сво­бо­да». Іран вхо­дить до двад­ця­тки кра­їн із най­су­хі­шим клі­ма­том у сві­ті, і брак пи­тної во­ди є для кра­ї­ни сер­йо­зною про­бле­мою.

Ру­ба­ти з пле­ча — ціл­ком у сти­лі Трам­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.