«Так, я все ще жи­вий»

Ма­лай­зію очо­лить най­ста­рі­ший лі­дер у сві­ті – 92-рі­чний Ма­ха­тхір Мо­ха­мад

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

У жорс­ткій бо­роть­бі на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах 9 трав­ня очо­лю­ва­на 92-рі­чний Ма­ха­тхі­ром Мо­ха­ма­дом ко­а­лі­ція «Альянс на­дії» пе­ре­мо­гла прав­ля­чий «На­ціо­наль­ний фронт», який без­пе­рерв­но ке­ру­вав Ма­лай­зі­єю з 1957 ро­ку, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. Від­так пан Мо­ха­мад ста­не най­ста­рі­шим лі­де­ром у сві­ті. «Так, так, я все ще жи­вий», — жар­то­ма за­явив по­лі­ти­чний акса­кал на вчо­ра­шній прес-кон­фе­рен­ції, ко­ли ви­яви­ло­ся, що очо­лю­ва­на ним ко­а­лі­ція отри­ма­ла біль­шість у пар­ла­мен­ті — що­най­мен­ше 113 місць iз 222 (для обра­н­ня прем’єром по­трі­бно мі­ні­мум 112 ман­да­тів). Він ска­зав, що йо­го ко­а­лі­ція не бу­де ні­ко­му мсти­ти, але «по­вер­не вер­хо­вен­ство пра­ва», а пе­ре­да­чу пов­но­ва­жень го­ло­ви уря­ду очі­кує вже 10 трав­ня.

Ма­ха­тхір Мо­ха­мад вже обі­ймав по­са­ду прем’єра Ма­лай­зії впро­довж 22 ро­ків — з 1981 по 2003 рік. Під йо­го ке­рів­ни­цтвом Ма­лай­зія ста­ла одним з «азій­ських ти­грів» — кра­їн, які роз­ви­ва­ли­ся над­зви­чай­ни­ми тем­па­ми до кри­зи 1997—1998 ро­ків. І Ма­ха­тхі­ру Мо­ха­ма­ду вда­ло­ся до­сить швид­ко ви­ве­сти кра­ї­ну з ті­єї кри­зи.

Про­те він був ав­то­ри­тар­ним по­лі­ти­ком, який ви­ко­ри­сто­ву­вав су­пе­ре­чли­ві за­ко­ни про без­пе­ку для про­ти­дії сво­їм опо­нен­там. Сво­го за­сту­пни­ка Ан­ва­ра Ібра­гі­ма, який за­кли­кав до по­лі­ти­чних та еко­но­мі­чних ре­форм, він звіль­нив. Пі­зні­ше Ан­ва­ра Ібра­гі­ма зви­ну­ва­ти­ли в ко­ру­пції та го­мо­се­ксу­а­лі­змі.

Су­пер­ни­ком Мо­ха­ма­да на ви­бо­рах був йо­го ко­ли­шній про­те­же На­джиб Ра­зак, який очо­лює уряд Ма­лай­зії з 2008 ро­ку. Йо­го по­лі­ти­чна си­ла здо­бу­ла 79 пар­ла­мент­ських ман­да­тів. Він уже за­явив, що «при­ймає вер­дикт на­ро­ду». На­джиб Ра­зак ба­га­то ро­ків був мі­ні­стром обо­ро­ни та осві­ти в уря­дах Ма­ха­тхі­ра Мо­ха­ма­да. У 2008 ро­ці пан Мо­ха­мад на­віть зму­сив то­ді­шньо­го прем’єра Абдул­лу Ба­да­ві пі­ти у від­став­ку, аби пан Ра­зак отри­мав по­са­ду го­ло­ви уря­ду. Про­те в остан­ні ро­ки Ма­ха­тхір Мо­ха­мад та На­джиб Ра­зак ста­ли опо­нен­та­ми.

Зро­ста­н­ня вар­то­сті жи­т­тя та зви­ну­ва­че­н­ня На­джи­ба Ра­за­ка у ко­ру­пції при­зве­ли до па­ді­н­ня по­пу­ляр­но­сті йо­го уря­ду. Ра­за­ка, зокре­ма, зви­ну­ва­ти­ли у при­вла­снен­ні 700 млн. до­ла­рів iз дер­жав­но­го ін­вес­тфон­ду 1Malaysian Development Berhad, який він ство­рив. Він ка­те­го­ри­чно за­пе­ре­чу­вав усі зви­ну­ва­че­н­ня, про­те ді­яль­ність фон­ду роз­слі­дує кіль­ка ін­ших кра­їн. Окрім то­го, па­на Ра­за­ка зви­ну­ва­ти­ли в спро­бі зі­рва­ти роз­слі­ду­ва­н­ня шля­хом звіль­не­н­ня кіль­кох по­са­дов­ців. У 2016 ро­ці Ма­ха­тхір Мо­ха­мад ви­йшов iз прав­ля­чої пар­тії, на­го­ло­сив­ши, що не хо­че асо­ці­ю­ва­ти­ся «з пар­ті­єю, яка роз­гля­да­є­ться як та­ка, що під­три­мує ко­ру­пцію», і роз­по­чав бо­роть­бу про­ти ко­ли­шньо­го про­те­же.

На­тов­пи при­хиль­ни­ків па­на Мо­ха­ма­да гу­чно від­зна­чи­ли йо­го пе­ре­мо­гу в сто­ли­ці кра­ї­ни Ку­а­ла-Лум­пу­рі. На прес-кон­фе­рен­ції пе­ре­мо­жець ви­бо­рів Ма­ха­тхір Мо­ха­мад ого­ло­сив, що кра­ї­ну очі­кує дво­ден­не свя­то, але до­дав: «Про­те для пе­ре­мож­ців не бу­де свя­та», — на­тя­ка­ю­чи що на ньо­го че­кає ро­бо­та, тож від­по­чи­ва­ти ні­ко­ли.

Ма­лай­зія на­ра­хо­вує по­над 31 міль­йон ме­шкан­ців, біль­шість з яких ста­нов­лять му­суль­ма­ни. За­ко­но­дав­ча вла­да на­ле­жить дво­па­ла­тно­му пар­ла­мен­ту (Се­нат і Па­ла­та де­пу­та­тів). Ви­ко­нав­чу вла­ду здій­снює уряд. Прем’єра при­зна­чає на під­ста­ві ре­зуль­та­тів ви­бо­рів гла­ва кра­ї­ни. Ко­роль Ма­лай­зії ві­ді­грає пе­ре­ва­жно ри­ту­аль­ну роль, основ­ні фун­кції управ­лі­н­ня ви­ко­нує пар­ла­мент і прем’єр-мі­ністр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.