Міль­йо­ни для Бу­да­пе­шта

Укра­ї­на — всу­пе­реч ло­гі­ці та здо­ро­во­му глу­зду — під­три­мує угор­ські те­хно­ло­гії в осві­тній сфе­рі, не­зва­жа­ю­чи на від­вер­то не­дру­жню по­зи­цію схі­дно­єв­ро­пей­ської су­сід­ки що­до укра­їн­ської осві­ти і на­віть на­шої дер­жа­ви за­га­лом

Ukrayina Moloda - - Економіка - Ма­рія БОЙЧУК, Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Про­грес стрім­ко змі­нює на­ше жи­т­тя. Ді­ти з пе­лю­шок зна­йом­ля­ться з га­дже­та­ми. Стає ін­шою і шко­ла. На змі­ну кла­си­чним до­шкам для крей­ди, при­хо­дять ін­те­р­актив­ні па­не­лі з ци­фро­вою на­вчаль­ною про­гра­мою. Мі­но­сві­ти під­три­мує ін­но­ва­ції і ви­ді­ляє гро­ші на їх при­дба­н­ня. Але чо­мусь у фа­во­ри­тах — угор­ські роз­роб­ки. Не­зва­жа­ю­чи на­віть на те, що са­ме Угор­щи­на вла­шту­ва­ла Укра­ї­ні про­бле­ми че­рез но­вий За­кон «Про осві­ту».

Дов­га до­ро­га до но­вих те­хно­ло­гій

Да­ле­ко не всі укра­їн­ські ба­тьки уяв­ля­ють со­бі, що та­ке ін­те­р­актив­ні па­не­лі для шкіл. У за­хі­дно­єв­ро­пей­ських кра­ї­нах їх ви­ко­ри­сто­ву­ють май­же в ко­жно­му на­вчаль­но­му за­кла­ді. А в нас по­ді­бні те­хно­ло­гі­чні но­вин­ки рід­кість. Го­лов­ним чи­ном, че­рез їх ви­со­ку вар­тість. Ін­те­р­актив­на па­нель, що пред­став­ляє со­бою ве­ли­кий план­шет із про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, ко­штує близь­ко 5 тис. до­ла­рів.

В остан­ні ро­ки шкіль­ні тач-па­не­лі ви­ко­ри­сто­ву­ють те­хні­чні мо­жли­во­сті, які ще не­дав­но зда­ва­ли­ся фан­та­сти­чни­ми. На ве­ли­ко­му екра­ні учні мо­жуть спо­сте­рі­га­ти фі­зи­чні про­це­си, ро­бо­ту ор­га­нів ті­ла, «хо­ди­ти» по ву­ли­цях се­ре­дньо­ві­чно­го мі­ста, за до­по­мо­гою до­ти­ків са­мо­стій­но ру­ха­ти три­ви­мір­ні зо­бра­же­н­ня. Тач-па­нель — усьо­го ли­ше ін­стру­мент. А якою бу­де від­да­ча від неї, за­ле­жить від про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня та змі­сту на­вчаль­но­го кон­тен­ту, еле­ктрон­них під­ру­чни­ків, за­ван­та­же­них у план­шет.

Але не всі рі­ше­н­ня на­стіль­ки до­ро­гі, хоч за фун­кціо­на­лом во­ни не по­сту­па­ю­ться ін­те­р­актив­ним тач-па­не­лям. На­при­клад, ін­те­р­актив­ні до­шки з муль­ти­ме­дій­ним про­е­кто­ром або ма­гні­тно-мар­кер­ні до­шки з бі­лим по­кри­т­тям із ін­те­р­актив­ни­ми про­е­кто­ра­ми. Ін­те­р­актив­ні до­шки мо­жуть бу­ти сен­сор­ни­ми, еле­ктро­ма­гні­тни­ми (де в яко­сті пе­ре­да­ва­ча ви­ко­ри­сто­ву­є­ться еле­ктрон­ний олі­вець), і на­віть ін­фра­чер­во­ни­ми. Але вибір пра­виль­ної ін­те­р­актив­ної до­шки — це пів­спра­ви, адже ве­ли­ку роль ві­ді­грає са­ме на­вчаль­ний кон­тент, еле­ктрон­ні під­ру­чни­ки то­що.

Стан­дар­тні ви­мо­ги до ком­пле­ктів муль­ти­ме­дій­но­го обла­дна­н­ня для шкіл, у то­му чи­слі — до ін­те­р­актив­ної до­шки, — вста­нов­ле­ні на­ка­зом Мі­ні­стер­ства осві­ти Укра­ї­ни №704 від 22.06.2016 «Про за­твер­дже­н­ня Ти­по­во­го пе­ре­лі­ку за­со­бів на­вча­н­ня та обла­дна­н­ня на­вчаль­но­го і за­галь­но­го при­зна­че­н­ня для ка­бі­не­тів при­ро­дни­чо-ма­те­ма­ти­чних пре­дме­тів за­галь­но­осві­тніх на­вчаль­них за­кла­дів» (зі змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми в на­ка­зі № 1036 від 14.07 2017).

Про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, у то­му чи­слі еле­ктрон­ні під­ру­чни­ки, по­вин­но отри­ма­ти гриф МОН Укра­ї­ни про мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня в на­вчаль­них за­кла­дах. Ін­ши­ми сло­ва­ми — офі­цій­не ви­зна­н­ня їх від­по­від­но­сті всім са­ні­тар­ним ви­мо­гам, держ­стан­дар­там, нор­мам за­ко­но­дав­ства то­що.

На тен­де­рі – всі свої

Мі­но­сві­ти май­же ко­жно­го мі­ся­ця ви­дає нор­ма­тив­ні до­ку­мен­ти, які ма­ють ви­мо­ги до то­го чи ін­шо­го обла­дна­н­ня чи про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, яки­ми бу­дуть за­без­пе­че­ні укра­їн­ські за­кла­ди се­ре­дньої осві­ти, аби ко­шти ви­тра­ча­ли­ся «пра­виль­но». На­при­клад, 23 бе­ре­зня 2018 ро­ку Мі­но­сві­ти ви­да­ло на­каз № 284 «Про за­твер­дже­н­ня Ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій що­до ви­ко­ри­ста­н­ня у 2018 ро­ці ко­штів осві­тньої су­бвен­ції для при­дба­н­ня за­со­бів на­вча­н­ня та на­вчаль­но­го обла­дна­н­ня для ка­бі­не­тів укра­їн­ської мо­ви в за­кла­дах за­галь­ної се­ре­дньої осві­ти з на­вча­н­ням мо­ва­ми на­ціо­наль­них мен­шин» і в текс­ті До­да­тку до на­ка­зу вже мі­сти­ться ви­мо­га до про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, яка по­вто­рює бу­ква в бу­кву ви­мо­ги до ньо­го в ін­шо­му на­ка­зі МОН Укра­ї­ни, згі­дно з яким во­но го­то­ве ви­тра­ти­ти ви­ня­тко­во на ін­те­р­актив­ні па­не­лі май­же 31 млн. грн. Ци­фра мі­сти­ться в но­во­му окре­мо­му на­ка­зі №391 від 18 кві­тня 2018 ро­ку «Що­до обла­дна­н­ня ін­но­ва­цій­них на­вчаль­но­тре­нін­го­вих кла­сів», який ре­гу­лює спе­ци­фі­ка­цію із за­ку­пів­лі.

Пер­шою про від­по­від­ність сво­єї про­ду­кції вка­за­ним па­ра­ме­трам по­ві­до­ми­ла на сво­є­му сай­ті львів­ська фір­ма ТОВ «ЕДПРО Ди­стри­бюшн». Спів­вла­сни­ка­ми ці­єї фір­ми і ще ці­ло­го ря­ду ко­мер­цій­них стру­ктур є сім’я Та­ба­чі­них: Ан­дрій Та­ба­чін, йо­го дру­жи­на На­та­ля, бра­ти Юрій та Сер­гій, а та­кож ба­тько Ми­ро­слав Бо­г­да­но­вич. Юрій, до ре­чі, в 2012-2014 рр. був по­мі­чни­ком нар­де­па Сте­па­на Ку­бі­ва (ни­ні­шньо­го пер­шо­го ві­це-прем’єр-мі­ні­стра).

«ЕДПРО Ди­стри­бюшн» за­ван­та­жує у вла­сні ін­те­р­актив­ні до­шки, ви­пуск яких во­на на­ла­го­ди­ла в Ки­таї, угор­ські еле­ктрон­ні під­ру­чни­ки та про­грам­не за­без­пе­че­н­ня MozaBook від угор­ської ком­па­нії «Mozaik». У сво­є­му ін­терв’ю Ан­дрій Та­ба­чін роз­по­вів, як від про­гра­му­ва­н­ня ігор для не­до­ро­гих те­ле­фо­нів пе­ре­йшов у сфе­ру ін­но­ва­цій для осві­ти.

Два ро­ки то­му львів­ські шко­ли отри­ма­ли від мі­ста бю­джет (дер­жав­ні ко­шти) на онов­ле­н­ня «пре­дме­тних» кла­сів фі­зи­ки. Пан Та­ба­чін узяв­ся ство­ри­ти для них уні­вер­саль­ний кон­стру­ктор для ви­рі­ше­н­ня фі­зи­чних зав­дань і про­ве­де­н­ня до­слі­дів. Для цьо­го по­їхав у Ки­тай.

По­ки кон­стру­ктор, ви­ба­чте за ка­лам­бур, кон­стру­ю­ва­ли, Львів ого­ло­сив про за­ку­пів­лю ве­ли­кої пар­тії ін­те­р­актив­них па­не­лей для шкіл. І Ан­дрій Ми­ро­сла­во­вич, за йо­го сло­ва­ми, в то­му ж Ки­таї зна­йшов фа­бри­ку, де ви­рі­шив за­мов­ля­ти го­то­вий про­дукт під брен­дом сво­єї фір­ми – EdPro Touch. А «на­чин­ку» для па­не­лей — ін­те­р­актив­ний про­грам­ний ком­плекс MozaBook — «ЕДПРО» Ди­стри­бюшн» екс­клю­зив­но за­ку­пи­ла в Угор­щи­ні у ком­па­нії Mozaik.

У ли­сто­па­ді 2017 ро­ку Мі­но­сві­ти ви­да­ло на цю про­гра­му гриф. Пі­сля чо­го «ЕДПРО» Ди­стри­бюшн» ста­ла актив­но бра­ти участь у дер­жза­ку­пів­лях, і за ко­ро­ткий пе­рі­од про­йшла 12 тен­де­рів, пе­ре­міг­ши в п’яти з них на су­му 2,8 млн. грн.

Пе­ре­ва­жно пе­ре­мо­ги бу­ли здо­бу­ті на «сво­їй» те­ри­то­рії. Дві за­ку­пів­лі зро­би­ло управ­лі­н­ня осві­ти Львів­ської мі­ськра­ди; по одній ди­тя­ча шко­ла ми­стецтв №10 Льво­ва та від­діл осві­ти Ра­де­хів­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Львів­ської обла­сті. Одну па­нель ку­пи­ла Хер­сон­ська дер­жав­на мор­ська ака­де­мія.

При цьо­му кон­ку­рен­тів на тен­де­рах у «ЕДПРО» Ди­стри­бюшн» бу­ло не­ба­га­то. Три ра­зи фір­ма пе­ре­ти­на­ла­ся з ТОВ «Ле­о­комп», ще три­чі із ТОВ «Те­хно­ло­гії для бі­зне­су».

Львів­ська фір­ма «Те­хно­ло­гії для бі­зне­су» ві­до­ма тим, що в кві­тні 2017 ро­ку її на­ма­гав­ся оштра­фу­ва­ти Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет — за змо­ву на тор­гах з ТОВ «Ква­дро­комп». Але фір­ми успі­шно від­би­ли це рі­ше­н­ня в су­ді, за­явив­ши, що одна­ко­ві адре­си не є до­ка­зом змо­ви (прос- то офі­си опи­ни­ли­ся в одно­му бі­знес-цен­трі). А те, що їхні до­ку­мен­ти бу­ли в одно­му при­мі­щен­ні, теж мо­жна по­ясни­ти: кім­на­та бу­ла «пе­ре­го­вор­ною» офі­сно­го цен­тру.

Зміст — не го­лов­не, сенс у при­бу­тку!

За твер­дже­н­ням сай­та «На­ші гро­ші», ці­на де­яких то­ва­рів, які влі­тку 2017 ро­ку «Льві­во­бл­енер­го» за­ку­пи­ло в «Те­хно­ло­гії для бі­зне­су», ви­яви­ла­ся зна­чно ви­щою за рин­ко­ву. Так, на­при­клад, план­шет «Sigma X-Style TABa102» про­да­ли за 5900 гри­вень, то­ді як йо­го се­ре­дня ці­на ста­но­вить усьо­го 3400 грн.

«ЕДПРО» Ди­стри­бюшн», як ствер­джу­ють роз­слі­ду­валь­ни­ки, за­хо­дить у шко­ли не тіль­ки че­рез зма­га­н­ня на дер­жав­них тен­де­рах із пе­ре­ра­хо­ва­ни­ми ви­ще фір­ма­ми, а й на зви­чай­ній ко­мер­цій­ній осно­ві. Тен­де­ри в да­но­му ви­пад­ку ли­ше до­да­тко­вий ар­гу­мент, який по­ви­нен роз­ві­я­ти сум­ні­ви в аб­со­лю­тній ада­пто­ва­но­сті угор­ської MozaBook до на­ших шкіль­них про­грам.

І хо­ча Ан­дрій Та­ба­чін го­во­рить у сво­є­му ін­терв’ю, що пе­ре­кла­да­ти і пе­ре­ві­ря­ти кон­тент ма­те­рі­а­лів Mozaik до­по­ма­га­ють де­ся­тки ви­кла­да­чів Льво­ва і що ві­део або текс­ти з кон­кре­тних пре­дме­тів пе­ре­кла­да­ють тіль­ки ви­кла­да­чі цих пре­дме­тів (фі­зи­ку — фі­зик, хі­мію — хі­мік, істо­рію — істо­рик), про­бле­ми все одно ви­ни­ка­ють.

Ска­жі­мо, за сло­ва­ми ди­ре­кто­ра «Кре­а­тив­ної між­на­ро­дної ди­тя­чої шко­ли» зі Льво­ва Ма­рі­ан­ни Дми­трів, яка пе­ре­жи­ла пер­ше «вау!» — ефект від но­вих мо­жли­во­стей, пе­да­го­ги зі­ткну­ли­ся з не­від­по­від­ні­стю кон­тен­ту укра­їн­ській про­гра­мі осві­ти.

«Ми вже ана­лі­зу­ва­ли змі­стов­не на­пов­не­н­ня про­гра­ми і ба­чи­мо, що з хі­мії, на­при­клад, є ба­га­то ма­те­рі­а­лу для ви­ко­ри­ста­н­ня в 9-11 кла­сах, а те­ми, які ви­вча­ють у 7-8-му — не пред­став­ле­ні зов­сім або ду­же ви­бір­ко­во», — за­зна­чає Дми­трів.

Ком­па­нія «ЕДПРО «Ди­стри­бюшн» за­пев­няє, що від­кри­та для діа­ло­гу з учи­те­ля­ми, ба­тька­ми, стру­кту­ра­ми Мі­но­сві­ти, мі­сце­ви­ми вла­дни­ми стру­кту­ра­ми і всі­ма при­че­тни­ми до цьо­го пи­та­н­ня. І в цьо­му не­має сум­ні­вів. Бо не роз­по­ві­си (в су­ча­сних умо­вах — НЕ пре­зен­ту­єш кра­си­во) — не про­да­си. А будь-який бі­знес, у то­му чи­слі і на на­вчан­ні, перш за все, на­ці­ле­ний на при­бу­ток. То­му до фір­ми пи­тань не­має.

Як укра­їн­ські чи­нов­ни­ки вбо­лі­ва­ють за угор­ські гро­ма­ди

Пи­та­н­ня є до Мі­ні­стер­ства осві­ти. Ви­ра­зно по­ясни­ти свою лю­бов до не зов­сім ада­пто­ва­но­го до укра­їн­ської осві­тньої про­гра­ми, як ми ба­чи­мо, угор­сько­го на­вчаль­но­го кон­тен­ту во­ни не мо­жуть.

За­сту­пник мі­ні­стра осві­ти Пав­ло Хо­бзей про­ко­мен­ту­вав нам си­ту­а­цію так: «Про­дукт хо­ро­ший. Пра­цює нор­маль­но. Лю­ди ви­би­ра­ють, ми гро­ші ски­да­є­мо вниз. Він від­рі­зня­є­ться на по­ря­док за які­стю, на мою дум­ку. Це про­дукт не укра­їн­ський, але ада­пто­ва­ний для Укра­ї­ни. Він ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у Льво­ві. Мер Са­до­вий за­ку­пив ці па­не­лі, комп’юте­ри для мі­ських шкіл до­сить успі­шно. Єди­на про­бле­ма, що про­дукт до­ро­гий. Ко­ли ти ди­ви­шся ці­на-якість, то ти по­чи­на­єш за­ми­слю­ва­ти­ся. Лю­ди бу­дуть ду­ма­ти, бра­ти їхні про­дукт або бра­ти ін­ший».

А про­дукт дій­сно до­ро­гий. На­при­клад, ком­па­нія «ЕДПРО Ди­стри­бюшн», від­чув­ши кров і со­лод­кість укра­їн­ських гро­шей за угор­ський про­дукт, уже да­ла свою про­по­зи­цію для за­ку­пів­лі їх про­грам­них рі­шень в усі шко­ли Укра­ї­ни, а не для шкіл, де на­вча­ю­ться на­ціо­наль­ні мен­ши­ни (угор­ці), як го­во­ри­ла Лі­лія Гри­не­вич. Адже, по­дей­ку­ють, на ви­став­ці «Но­вий осві­тній про­стір» на по­ча­тку кві­тня Лі­лія Гри­не­вич ска­за­ла Прем’єр-мі­ні­стру Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну, що рі­ше­н­ня на осно­ві MozaBook — це рі­ше­н­ня… для на­цмен­шин.

Але по­вер­не­мо­ся до вар­то­сті. Ви­хо­дя­чи з ли­ста-від­по­віді ком­па­нії «ЕДПРО» Ди­стри­бюшн» № T27 / 04 / 2018-01 від 27.04.2018 ро­ку, ви­пли­ває, що во­но є від­по­від­дю на за­пит МОН Укра­ї­ни 1 / 11-4285 від 20.04.2018 про на­да­н­ня ці­но­вих про­по­зи­цій еле­ктрон­них під­ру­чни­ків. І див­ним чи­ном за­пит до ви­ро­бни­ків та ав­то­рів під­ру­чни­ків еле­ктрон­но­го осві­тньо­го кон­тен­ту із про­ха­н­ням на­да­ти ці­но­ві про­по­зи­ції для ви­вче­н­ня рин­ку мав пе­ре­лік про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, яке вже роз­ро­бле­не Mozabook та йо­го єди­ним укра­їн­ським пар­тне­ром «ЕДПРО» Ди­стри­бюшн.

Від­ра­зу пи­та­н­ня — а хто ще отри­мав по­ді­бний за­пит? Бу­ли в іме­нах одер­жу­ва­чів ком­па­нії, які роз­ро­бля­ють укра­їн­ський кон­тент? Або «тра­ва зе­ле­ні­ша у су­сі­да на лу­зі»? Так ось про вар­тість, на­ве­де­мо го­лі ци­фри:

За­без­пе­че­н­ня екс­пе­ри­мен­ту на пер­ший рік — 5 849 600 грн.

Ці­но­ва про­по­зи­ція що­до ко­ри­сту­ва­н­ня MozaBook Education для 34000 кла­сів при 80% зниж­ці — 122 400 000 грн.

Ці ци­фри на­ве­де­ні з ура­ху­ва­н­ням то­го, що вар­тість одно­го єв­ро до грив­ні не змі­ни­ться і ста­но­ви­ти­ме 32 грн.

Не­по­га­на ци­фра ви­ня­тко­во на про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, яке не пов­ною мі­рою від­по­від­ає укра­їн­ській осві­тній про­гра­мі, чи не так?

Мі­но­сві­ти: «А да­вай­те під­ста­ви­мо ще й лі­ву що­ку!»

Фа­кти­чно мі­ні­стер­ство ви­яви­ло­ся в дво­зна­чній си­ту­а­ції. З одно­го бо­ку, мі­ністр Лі­лія Гри­не­вич нев­пин­но по­вто­рює, що Угор­щи­на по­лі­ти­зує си­ту­а­цію нав­ко­ло мов­ної стат­ті за­ко­ну «Про осві­ту» та пе­ре­кру­чує її зміст. З ін­шо­го — лег­ко і не­ви­му­ше­но да­є­ться гриф на всю лі­ній­ку угор­ської про­ду­кції MozaBook, яка вже роз­ро­бле­на або бу­де роз­ро­бле­на в пе­рі­од дії до­ку­мен­та.

І це не­зва­жа­ю­чи на те, що ви­со­ко­по­став­ле­ні дер­жав­ні ді­я­чі Угор­щи­ни ре­гу­ляр­но на­ки­да­ю­ться на Укра­ї­ну з гру­би­ми на­пад­ка­ми, зви­ну­ва­че­н­ня­ми, ви­мо­га­ми ав­то­но­мії для сво­єї на­цмен­ши­ни і вве­де­н­ня по­стій­ної мі­сії ОБСЄ на За­кар­пат­ті. Крім то­го, Бу­да­пешт по­обі­цяв за­ва­жа­ти будь-яко­му збли­жен­ню Укра­ї­ни з ЄС і НАТО. І свою обі­цян­ку ви­ко­нує: 27 кві­тня за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії Укра­ї­на—НАТО не від­бу­ло­ся, то­му що Угор­щи­на за­бло­ку­ва­ла йо­го втре­тє.

...Ні­хто не спе­ре­ча­є­ться, що MozaBook — від­мін­ний про­дукт, за яким уже кіль­ка ро­ків уча­ться угор­ські шко­ля­рі з 1 по 13 (!) клас. Але важ­ко уяви­ти, щоб пі­сля роз­дму­ху­ва­н­ня скан­да­лу нав­ко­ло пре­тен­зій до мов­ної стат­ті на­шо­го но­во­го за­ко­ну «Про осві­ту» Угор­щи­на ра­птом по­ча­ла за­ку­по­ву­ва­ти для сво­їх шкіл за дер­жав­ні гро­ші укра­їн­ські осві­тні про­ду­кти.

То­ді чо­му Мі­но­сві­ти, скар­жа­чись на по­ве­дін­ку угор­ської сто­ро­ни що­до на­шої кра­ї­ни, пра­кти­чно «да­рує» їм укра­їн­ський ри­нок ци­фро­во­го на­вчаль­но­го кон­тен­ту? Пи­та­н­ня і справ­ді «на міль­йон». І не на один...

Нав­чаль­ні па­не­лі для укра­їн­ських шко­ля­рів, ви­го­тов­ле­ні в Угор­щи­ні, — це мас­шта­бна корупція на тлі шкі­дли­во­го іде­о­ло­гі­чно­го впли­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.