За­за Бу­а­дзе: Ма­буть, будь-яка си­сте­ма хо­ті­ла б три­ма­ти ху­до­жни­ка в узді

По­лі­ти­чна за­ду­ха на кі­но­сту­дії у філь­мі «Зра­дник»

Ukrayina Moloda - - Культура - Та р а с З Д О Р О В И Л О

Не­що­дав­но в Ки­є­ві пре­зен­ту­ва­ли укра­їн­ську по­лі­ти­чну ме­ло­дра­му — фільм «Зра­дник». У ній — 1970-ті ро­ки ра­дян­ської Укра­ї­ни. По­лі­ти­чна за­ду­ха на кі­но­сту­дії. Ку­ра­тор від КДБ дає на­каз пе­ре­мон­ту­ва­ти щой­но за­кін­че­ний фільм зна­но­го ре­жи­се­ра, що ви­сві­тлив по­дії укра­їн­ської «гро­ма­дян­ської вій­ни» з прав­ди­во­го ра­кур­су, а це су­пе­ре­чить по­лі­ти­ці пар­тії. Пе­ре­мон­таж до­ру­ча­ють ре­жи­се­ру-ста­жер­ці, яка щой­но за­кін­чи­ла кі­но­ін­сти­тут. Дів­чи­на ро­зу­міє, що по­вин­на за­хи­сти­ти ав­тор­ське ба­че­н­ня та істо­ри­чну прав­ду. Стрі­чка зро­бле­на в ко­про­ду­кції Укра­ї­ни та Ли­тви, за під­трим­ки Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но. Її при­свя­ти­ли пам’яті ви­да­тних укра­їн­ських кі­но­ре­жи­се­рів: Оле­ксан­дра Дов­жен­ка, Сер­гія Па­ра­джа­но­ва, Юрія Іл­лєн­ка. Шлях стрі­чки до гля­да­чів був над­зви­чай­но скла­дний. Адже під­го­тов­чий етап роз­по­чав­ся ще в 2013 ро­ці. Спо­ча­тку за­ду­му­ва­ла­ся го­стро­сю­же­тна істо­ри­чна кар­ти­на, яка ма­ла роз­по­ві­сти про бо­роть­бу в 1919—1922 ро­ках пов­стан­ців Хо­ло­дно­яр­ської ре­спу­блі­ки з біль­шо­ви­ка­ми. Але... У про­це­сі зйо­мок бу­ло змі­не­но трьох ре­жи­се­рів.

C юже т з м і с т и в с я у 1970-ті ро­ки

С п е р шу р е жи с е р к о ю ма­ла ста­ти Ган­на Гресь ( а д же з а о с н о в у б у л о в з я - т о к і н о р о м а н Ма р к а Г р е с я « В а р і а н т Ма р к о н і » ) , п р о т е зні­ма­ти фільм із пер­вин­ною на­звою «Оку­па­ція» роз­по­чав у черв­ні 2014 ро­ку ре­жи с е р В а л е р і у Жер е г і з Мо л д о в и . В і д з н я в ши д о - сить ве­ли­ку ча­сти­ну стрі­чк и п р о п о в с т а н н я у Хо л о д - но­му Ярі, пі­сля кон­флі­кту в 2 0 1 5 р о ц і Жер е г і т а п р о - дю­се­рів кар­ти­ни (бу­ли рі­зні ба­че­н­ня, як по­трі­бно ро­бит и ф і л ь м д а л і — к о же н к е - ру­вав­ся сво­ї­ми мо­ти­ва­ці­ям и ) , В а л е р і у з а л и шив п р о - ект...

Тро­хи зго­дом но­вим ре­жи­се р о м к а р т и н и с т а в а ме - р и к а н с ь к и й — Марк Хам­мо н д . У с е р п н і 2 0 1 6 р о к у в Од е с і п о ч а л и с ь д о з й о мк и фі л ь му — в же з н о в и ми н а з в о ю т а с юже­то м. Р о з п о - ч а в ши к е р у в а т и п р о ц е с о м, Марк Хам­монд у с е к а р д и - н а л ь н о з мі н и в : о с н о в н і п о д і ї фі л ь му в і д т е п е р в і д б у в а ют ь - ся у 1970-х ро­ках.

На н е що­да в н і й п р е с - к о н - фе р е н ц і ї у с т о л и ч н о му к і - н о т е а т р і « Жов­те н ь » т в о р - ча гру­па кар­ти­ни роз­по­ві­ла про пе­ри­пе­тії, які супр о в о д жув а л и ї х у п р о ц е с і з й о мо к .

Од и н і з п р о д юс е р і в фі л ь - му Во л о д и мир Фі л і п о в с к а - з а в , що х о ч Р е в о л юці я г і д - н о с т і й п о с л у жи­ла х о р о шим кро­ком до ре­а­лі­за­ції про­е­кту, але не­вдов­зі від­був­ся обвал грив­ні, і це ка­тастр о фі ч н о в п л и н у л о н а з й о мк и : з а т и жде н ь л ют о г о 2 0 1 4 р о к у фа к т и ч н о « з г о р і л о » 2 / 3 г р о шей, я к і б у л о в и д і - л е н о н а фі л ь м. З й о мки д о в е - л о с я з у п и н и т и ма й же н а . . . т р и р о к и . До з н я т и к а р т и н у у з а п л а н о в а н о му о б с я з і т а к і не вда­ло­ся.

Аме­ри­кан­ський слід

« Ко л и ми з а п р о с и л и д о з й о мо к фі л ь му Мар­ка Хам­мо н д а ( а ме р и к а н с ь к о г о р е - жи­се р а , я к и й н а р о д и в с я в Че х о с л о в а ч ч и н і й с в о г о ч а с у устиг до­бре від­чу­ти тиск т о т а л і т а р н о г о р е жи­му) , — п р и г а д у є Фі л і п о в , — н и м б у л о з н а й д е н о д у же н е з в и - чай­ний по­во­рот по­дій.

Ко н ц е п ц і ю фі л ь му б у л о з мі н е н о , б о д о з н я т и в т і й ма н е р і , в я к і й в і н б у в з а д у - ма н и й , н е б у л о мо жли­во с т і . Ми з г а д а л и п р о в а жли­вий етап в істо­рії укра­їн­сько­го кі­но по­ча­тку 1970-х ро­ків. Чо му с а ме ц е й е т а п д у же в а жли­вий? Бо п і с л я Хру - щов с ь к о ї « в і д л и г и » 1 9 6 0 - х ро­ків і ство­ре­н­ня де­кільк о х шед е в р і в с в і т о в о г о к і н о ( « Ка м’ я н и й х р е с т » , « Т і н і з а б у т и х п р е д к і в » , « Бі л и й птах із чор­ною озна­кою») — все це не­вдов­зі бу­ло за­бо­ро­не­но пі­сля цир­ку­ля­рів КДБ в і д 1 9 7 1 р о к у . І ми з г а - д а л и , що н а ш фі л ь м у т о му с т а н і , в я к о му в і н о п и н и в - ся у 2015 ро­ці, — до­бре від о б р а жає с а ме ц ю п о з и ц і ю: йо­го ні­хто не за­бо­ро­няв, але він «за­вис»...

До­ве­ло­ся прой­ти іще раз пі­тчинг, пред­ста­ви­ти но­ву кон­це­пцію й за­про­по­ну­ва­ти но­во­го ре­жи­се­ра — Держ­кі­но й к о мі с і я н а с п і д т р и ма л и . Т о ж п р о д о в жув а л и з й о мк и н а Од е с ь к і й к і н о с т у д і ї » , — к о н с т а т у в а в Во л о д и мир Фі л і п о в .

І н ший п р о д юс е р фі л ь му — Анд р і й С у я р к о — д о д а є , що п і д ч а с д о о п р а ц юв а н н я про­е­кту до ньо­го при­єд­нал а с я л и т о в с ь к а к о мп а н і я « Арт - б о к с » , з а в д я к и ч о му в п р о ц е с у в і й шов л и т о в с ь к и й о п е р а т о р Ле й б у с : « Т о ж к а р - т и н к а , я к у ми о т р и ма л и , — є в р о п е й с ь к о г о р і в н я . Крі м т о г о , в н а с б у в р е жи­се р і з о с о б л и в и м п о г л я д о м, я к и й від­чу­вав си­ту­а­цію «хо­ло­дної вій­ни», див­ля­чись на це з «то­го» бо­ку «за­лі­зної зав і с и » . І с а ме в і н з а п р о п о н у - в а в і д е ю к о н ц е п ц і ї фі л ь му , з я к и м і в и й шов н а ши­ро­кий за­гал».

Марк Хам­монд — а ме р и - к а н с ь к и й р е жи­се р , п р о д юс е р т а с ц е н а р и с т . По­на д 3 0 р о к і в з н і ма є х у д о жні т а д о - к у ме н т а л ь н і фі л ь ми в Аз і ї , Амер и ц і т а Є в р о п і . Ко л о йо­го ін­те­ре­сів пе­ре­ти­нає к о р д о н и і жанр и — в і д д о к у - ме н т а л ь н и х фі л ь мі в - р о з с л і - д у в а н ь п р о т о р г і в л ю фа л ь - с и фі к о в а н и ми л і к а р с ь к и - ми з а с о б а ми д о п о л і т и ч н и х т р и л е р і в і а р т - х а у с у . На д а - н и й ч а с Марк Хам­монд п р а - ц ює н а д п р о е к т о м « Ана т о - мі я р е в о л юці ї » — п о л і т и ч - н о ю д р а мо ю п р о н е н а с и л ь - н и ц ь к і р е в о л юці ї

До с в і д ч е н и й р е жи­се р на ки­їв­ській пре­зен­та­ції « З р а д н и к а » е мо ц і й н о с к а - з а в , що й о му д о в е л о с я с т в о - ри­ти істо­рію з тих склад о в и х , я к і б у л и н а т о й мо - ме н т у й о г о р о з п о р я д жен н і . « Адже д о ме н е б у л о в і д з н я - т о в же б а г а т о ма т е р і а л у , т а н а й с у т т є в і ши­ми у ц і й іст о р і ї д л я ме н е б у л и т а к і п о - ня­т­тя, як сво­бо­да, сво­бо­да сло­ва».

Ко што р и с фі л ь му ( я к и й фо р му в а в с я в 2 0 1 2 р о ц і , к о л и д о л а р к о штув а в 8 грн. — Авт . ) — 2 4 мі л ь й о - н и г р и в е н ь , і з я к и х Де р жкі - но ви­ді­ли­ло п’ят­де­сят відс о т к і в . Т о му с п е р шу фі л ь м б у л о в і д з н я т о л и ше ч а с т - к о в о ( д е с ь н а 2 0 %), п і с л я ч о г о з й о мки п р и п и н и л и с я у з в ’ я з к у з в і д с у т н і с т ю фі - н а н с у в а н н я , а д же п о ч а л а - ся вій­на на схо­ді й бу­ло не д о к і н о в и р о б н и ц т в а . ( Крі м т о г о , о д и н з і н о з е мн и х а к - то­рів укра­їн­сько­го по­ход жен н я н е п р и ї х а в н а з й о мки).

« Ус і у к р а ї н с ь к і фі л ь ми, я к і с т в о р юв а л и у т о й с к л а д - н и й п е р і о д ( з о к р е ма , « Г н і з - д о г о р л и ц і » , « Моя б а б у с я Фа­ні Ка п л а н » ) , — н а г а д а в г о л о в а Де р жкі н о Пи­лип І л - л є н к о , — б у л и н а ме жі в и - жи­ва н н я , с т а в и л о с я п и т а н - н я , ч и д о ц і л ь н о з а в е р шу­ва т и ї х з й о мки. . . Де р жкі н о в д а - ло­ся по­сту­по­во від­но­ви­ти їх фі н а н с у в а н н я ( я к і фі л ь му « З р а д н и к » , я к и й п р о й шов д у же в а жкий шлях) л и ше про­тя­гом 2015 ро­ку».

С т р а шн и й м о л о х п о ї д а в ми­тців

Ав т о р с ц е н а р і ю « З р а д - н и к а » З а з а Бу а д з е — г р у - з и н с ь к и й к і н о р е жи­се р , с ц е - н а р и с т , я к и й ма є г р у з и н с ь - к е г р о ма д я н с т в о , а л е з 2 0 0 8 п о с т і й н о п р о жи­ва є т а п р а - ц ює в Укр а ї н і , — жур­на л і с - т а м у т о ч н и в , що і д е я н а п и - са­н­ня сце­на­рію бу­ла не йо­го. У р о б о т і н а д с ц е н а р і є м й о му д о п о ма г а в Марк Хам­монд — і д е я фі л ь му З а з і с п о д о б а л а - с я , а з г о д о м — і с а ма р о б о т а н а д к а р т и н о ю.

« С п е р шу п о с т і й н о з а п и - т у в а в с е б е : « Ну що с п о д о б а - л о с я в ц і й і д е ї фі л ь му а ме - р и к а н ц ю? Ві н же н е п о в и н е н б у в р о з у мі т и в с ю с у т ь т о г о , що т о д і в С о юз і в і д б у в а л о - с я , з о к р е ма в 1 9 7 0 - т і р о к и . Ду ма в , що Мар­ка п р и в а б и - л а т о д і шня с в о є р і д н а « е к - зо­ти­ка», яку він і ви­тя­гат и ме , — с мі ючис ь к а же Бу - а д з е . — Але п о т і м б у в з д и - во­ва­ний, на­скіль­ки ре­аль­но й о му б л и з ь к і і ц я т е ма , і ця істо­рія, бо, як ви­яви­ло- ся, це бу­ло пев­ним чи­ном пов’яза­но з істо­рі­єю йо­го с і м’ ї . . . »

« Те­ма не с в о б о д и- с в о б о - д и т в о р ч о с т і , конфлікт мі ж с ис т е мою й х у д о жни­ком- р е - жи­се­ром б у д у т ь при­су­тні з а - в жди, — конст а т у є За з а Буа д з е . — Ма­буть, б у д ь - я ка с ис т е ма х о т і л а б т р има­ти х у - д о жни­ка в у з д і .

За р а з , пі с л я с т і л ь кох р о кі в , р а д я нс ь ка т о т а л і т а р - на с ис т е ма мо­же з д а в а т ис я мо­ло­ді не та­кою й стра­шною. Але то був стра­шний мо­лох, кот р ий по ї д а в , і б у л о ч има­ло о б і р в а них не л ише т в о р ч их д о л ь , а й на в і т ь жит­тів! . . »

То­ді у Со­ю­зі пи­та­н­ня с т о - яло ру­ба: хо­чеш ви­жи­ти — б у д ь х о л у є м т а л из о б л юдом і з а б у д ь про т в о р ч і с т ь , про прав­ду. Чи­ма­ло твор­чих люд е й а б о с пи­ва­ли­ся, а б о йшли з про­фе­сі ї , д е х т о з а кі нчув а в жи­т­тя с а мо­губс т в о м. А х т о с ь і в ижив, і « т в о р ив » , що­прав­да, з а р а х у но к ч о г о , — це вже ін­ше пи­та­н­ня...

«Тож ця те­ма ва­жли­ва: во­на не вмер­ла й, ма­буть, не вмре ні­ко­ли. І якщо то­ді бу­ла по­лі­ти­чна цен­зу­ра, то за­раз — цен­зу­ра рин­ку: хо­ча те­бе й не по­са­дять, але ча­сто до­во­ди­ться на­сту­па­ти со­бі ж на гор­ло, на свою пі­сню. Про­те зна­хо­ди­ти ро­зум­ний ком­про­міс — це теж ми­сте­цтво!» — ре­зю­му­вав За­за Бу­а­дзе

У філь­мі «Зра­дник» зі­гра­ли Олег Мель­ни­чук, Ста­ні­слав Що­кін, Ми­хай­ло Гри­цкан, Зоя Ба­ра­нов­ська, Оль­га Кар­по­ва і ба­га­то ін­ших. Не бу­де­мо пе­ре­по­від­а­ти де­таль­но сю­жет, а ли­ше до­да­мо, що кін­ців­ка філь­му — не та­ка, як за­ду­му­ва­ла­ся ав­то­ра­ми й до якої гля­да­ча під­во­дить ло­гі­ка сю­же­ту. Не­спо­ді­ва­но й не­о­чі­ку­ва­но усе в го­лов­них ге­ро­їв, які, хо ч і не пі д ко­ри­ли­ся с ис т е мі й не в т р а т или г і д но с т і — с кла­да­є­ться до­бре!..

Кар­тин­ки з 1970-х.

Фо­то з сай­та kinoafisha.ua.

Ка­дри «Зра­дни­ка».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.