Па­ру зай­вих кі­ло­гра­мів — не про­бле­ма

Ва­силь Ло­ма­чен­ко го­ту­є­ться ста­ти чем­піо­ном сві­ту вже в тре­тій для се­бе ва­го­вій ка­те­го­рії

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Усі озна­ки свід­чать про те, що Ва­силь Ло­ма­чен­ко успі­шно на­би­рає ва­гу у сві­ті про­фе­сіо­наль­но­го бо­ксу. І мо­ва не тіль­ки про те, що за не­пов­ні п’ять ро­ків він до­ріс до чем­піон­сько­го по­єдин­ку в уже тре­тьо­му ва­го­во­му ди­ві­зіо­ні. Не­без­під­став­ні роз­мо­ви про мо­жли­вий бій з ле­ген­дар­ним фі­ліп­пін­цем Мен­ні Пак’яо, оста­то­чний пе­ре­їзд для про­ве­де­н­ня сво­їх бо­їв із за­хі­дно­го на схі­дне узбе­реж­жя США — до Нью-Йор­ку, де б’ється сер­це про­фе­сіо­наль­но­го бо­ксу — яскра­ві озна­ки то­го, що Ва­силь Ло­ма­чен­ко на­бу­ває ознак справ­жньої зір­ки про­фі-бо­ксу.

У су­бо­ту в нью-йорк­сько­му «Ме­ді­сон Сквер Гар­ден» наш іме­ни­тий спів­ві­тчи­зник спро­бує вста­но­ви­ти ще один ре­корд і най­швид­ше з усіх бо­ксе­рів ста­ти чем­піо­ном сві­ту в трьох ва­го­вих ка­те­го­рі­ях. «Я це зро­блю», — по­обі­цяв Ло­ма­чен­ко.

Для цьо­го Ва­си­лю — во­ло­да­рю чем­піон­сько­го по­яса WBO в дру­гій на­пів­лег­кій ва­зі (до 58,9 кг) — по­трі­бно бу­де в сво­є­му 12-му за лі­ком по­єдин­ку на про­фі-рин­зі по­би­ти 32-рі­чно­го ве­не­су­ель­ця Хор­хе Лі­на­ре­са, ко­тро­му на­ле­жить ти­тул чем­піо­на сві­ту за вер­сі­єю WBA в лег­кій ва­го­вій ка­те­го­рії.

«За­раз я хо­чу зро­зу­мі­ти, що від­чу­вав мій по­пе­ре­дній су­пер­ник — Гі­льєр­ме Рі­гон­до, ко­ли ви­хо­див про­ти ме­не, важ­чо­го за ньо­го, на бій. Ни­ні си­ту­а­ція ви­гля­дає про­ти­ле­жною, адже я мен­ше Лі­на­ре­са. Утім я пра­гну по­ка­за­ти гля­да­чам, що це не та­ка вже й про­бле­ма, й па­ра-трій­ка кі­ло­гра­мів ро­лі не гра­ють», — від­зна­чив укра­їн­ський бо­ксер, пер­шим чем­піон­ським ти­ту­лом яко­го, на­га­да­є­мо, був по­яс WBO у на­пів­лег­кій ва­зі (до 57,1 кг).

Орі­єн­ти­ри Ло­ма­чен­ка зро­зумі­лі — під­ко­ри­ти яко­мо­га біль­ше ва­го­вих ди­ві­зіо­нів, на­був­ши та­ким чи­ном сла­ви ле­ген­дар­них муль­ти­чем­піо­нів Пак’яо, Оска­ра де Ла Хої, Шей­на Мо­слі то­що.

Що­прав­да, згі­дно з пра­ви­ла­ми про­фі-бо­ксу, в ра­зі ви­гра­шу чем­піо­ном сві­ту ін­шо­го по­яса в «не рі­дно­му» для се­бе ди­ві­зіо­ні, три­ма­ти­ся в один і той же час на рі­зних ви­со­тах не мо­жна. Тож, як свід­чить про­мо­у­тер Ло­ма­чен­ка Боб Арум, у ра­зі пе­ре­мо­ги над Лі­на­ре­сом Ва­силь май­же га­ран­то­ва­но за­ба­жає про­ве­сти об’єд­нав­чий бій iз ки­мось із «лег­ких» чем­піо­нів (ва­го­ва ка­те­го­рія до 61,2 кг) — во­ло­да­рем по­яса WBO Рай­мун­до Бель­тра­ном або чем­піо­ном сві­ту WBC Май­кі Гар­сі­єю. Що­прав­да, сам Ло­ма­чен­ко до­сі не ви­рі­шив, у яко­му ва­го­во­му ди­ві­зіо­ні він за­ли­ши­ться пі­сля су­бо­тньо­го по­єдин­ку. «Рі­ше­н­ня бу­ду при­йма­ти пі­сля бою з Лі­на­ре­сом», — на­го­ло­сив укра­ї­нець.

Що­до май­бу­тньо­го по­єдин­ку, в яко­му, на дум­ку бу­кме­ке­рів, са­ме Ва­си­лю Ло­ма­чен­ку на­ле­жа­ти­ме ста­тус фа­во­ри- та, то го­лов­на йо­го ін­три­га по­ля­гає в то­му, як дов­го про­три­ма­ти­ся в рин­зі змо­же Лі­на­рес. Основ­ною фі­шкою по­пе­ре­дніх су­пер­ни­ків Ло­ма­чен­ка бу­ла їхня від­мо­ва від подаль­шо­го про­дов­же­н­ня по­єдин­ку з укра­їн­ським бо­ксе­ром. Лі­на­рес по­обі­цяв без бою бі­лий пра­пор не ви­ки­да­ти. «Я — не­ор­ди­нар­ний бо­єць. По­ба­чи­мо, з яко­го ті­ста зро­бле­ний Ло­ма­чен­ко», — за­явив ве­не­су­е­лець, який, до сло­ва, та­кож по-чем­піон­ськи під­ні­мав­ся з ниж­чих ва­го­вих ка­те­го­рій.

Фо­то з сай­та boxingscene.com.

Ва­силь Ло­ма­чен­ко — на від­кри­то­му тре­ну­ван­ні в Нью-Йор­ку пе­ред бо­єм iз Хор­хе Лі­на­ре­сом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.