По­двиг Оле­га Бо­ка­ча

Ме­дик 95-ї бри­га­ди за­ги­нув, ря­ту­ю­чи по­ра­не­но­го бій­ця під Ав­ді­їв­кою

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Во­рог не вга­мо­ву­є­ться на Дон­ба­сі й пі­сля трав­не­вих свят. За да­ни­ми пре­сцен­тру Опе­ра­ції об’єд­на­них сил, ми­ну­лої не­ді­лі бо­йо­ві дії не при­пи­ня­ли­ся вздовж усі­єї лі­нії зі­ткне­н­ня, бо­йо­ви­ки 63 ра­зи по­ру­шу­ва­ли ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню, з них 20 ра­зів за­сто­со­ву­ва­ли мі­но­ме­ти та ар­ти­ле­рію. На­пе­ре­до­дні, в су­бо­ту, за­фі­ксо­ва­но 73 во­ро­жi об­стрі­ли. Актив­на обо­ро­на під­роз­ді­лів об’єд­на­них сил на лу­ган­сько­му на­прям­ку три­ва­ла в ра­йо­нах на­се­ле­них пун­ктів Крим­ське, Но­во­то­шків­ське, Тро­ї­цьке. На до­не­цько­му на­прям­ку во­рог акти­ві­зу­вав­ся в ра­йо­нах на­се­ле­них пун­ктів Сві­тло­дарськ, Но­во­лу­ган­ське, Зай­це­ве, Вер­хньо­то­ре­цьке. При цьо­му не при­пи­ня­ю­ться бо­йо­ві дії в ра­йо­ні Ав­ді­їв­ської пром­зо­ни та на­се­ле­но­го пун­кту Пі­ски, а та­кож на ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку в ра­йо­нах н. п. Та­ла­ків­ка, Во­дя­не та Ши­ро­ки­не.

У свою чер­гу під­роз­ді­ли ЗСУ ве­ли актив­ну обо­ро­ну та да­ва­ли аде­ква­тну від­по­відь. Під час бо­йо­вих дій у ми­ну­лi ви­хі­днi один за­хи­сник Укра­ї­ни за­ги­нув, ще ше­сте­ро укра­їн­ських во­ї­нів за­зна­ли оскол­ко­вих по­ра­нень. На­ра­зі ві­до­мо, що за­ги­нув вій­сько­вий ме­дик-кон­тра­ктник 95-ї окре­мої де­сан­тно-штур­мо­вої бри­га­ди Олег Бо­кач, уро­дже­нець се­ла Ми­ко­ла­їв­ка Ко­бе­ля­цько­го ра­йо­ну Пол­тав­ської обла­сті. Ста­ло­ся це під час об­стрі­лу

по­зи­цій ЗСУ в Ав­ді­їв­ці 13 трав­ня: Олег хо­тів ви­тя­гну­ти по­ра­не­но­го вій­сько­во­го із зо­ни об­стрі­лу, але в ньо­го влу­чив оско­лок сна­ря­ду. Ві­до­мо, що пі­сля за­кін­че­н­ня ме­ди­чно­го ко­ле­джу на Пол­тав­щи­ні Олег Бо­кач пі­шов слу­жи­ти за кон­тра­ктом ме­ди­ком у Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни. Одно­сель­ча­ни та бо­йо­ві по­бра­ти­ми вже го­ту­ю­ться про­ве­сти за­хи­сни­ка Укра­ї­ни в остан­ню путь з усі­ма вій­сько­ви­ми по­че­стя­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.