А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Ро­сій­сько-те­ро­ри­сти­чні вій­ська на Дон­ба­сі за­сто­со­ву­ють но­ві­тні зраз­ки озбро­є­н­ня, по­ві­дом­ляє прес-центр Опе­ра­ції об’єд­на­них сил, по­си­ла­ю­чись на бій­ців окре­мої бри­га­ди мор­ської пі­хо­ти ВМС ЗСУ, що три­ма­ють по­зи­ції по­бли­зу Ма­рі­у­по­ля.

Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, кіль­ка днів то­му укра­їн­ські по­зи­ції бу­ло об­стрі­ля­но но­ві­тні­ми ре­актив­ни­ми сна­ря­да­ми. Во­ни ма­ли по­си­ле­не фу­га­сне на­чи­н­ня та за­ли­ши­ли за со­бою ве­ли­кі вир­ви.

Усі улам­ки пі­сля цьо­го об­стрі­лу вій­сько­во­слу­жбов­ці ре­тель­но по­зби­ра­ли та від­да­ли в спе­ці­а­лі­зо­ва­ну ла­бо­ра­то­рію для про­ве­де­н­ня від­по­від­них екс­пер­тиз. «Ми ви­яви­ли хво­сто­ви­ки ра­кет, не при­та­ман­ні зви­чай­ним боє­при­па­сам. На від­мі­ну від ра­дян­ських зраз­ків, які ра­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ро­сій­сько-оку­па­цій­ні вій­ська, ці хво­сто­ви­ки ма­ли зов­сім ін­ший ви­гляд i крі­пле­н­ня. Та­кож зна­йшли улам­ки з від­по­від­ним мар­ку­ва­н­ням. Усе за­до­ку­мен­то­ва­но та пе­ре­да­но до спе­ці­аль­них стру­ктур Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни», — роз­по­вів один iз вій­сько­вих.

Крім об­стрі­лів, ро­сій­сько-оку­па­цій­ні вій­ська про­во­дять ма­со­ве мі­ну­ва­н­ня за­бо­ро­не­ни­ми боє­при­па­са­ми укра­їн­ської зем­лі, в то­му чи­слі в «сі­рій зо­ні», за­зна­чи­ли у прес-слу­жбі ООС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.