Шля­хом від екс­три­му до «екс­тре­мі­зму»

Гру­па сту­ден­тів Сум­сько­го пе­ду­ні­вер­си­те­ту, ігно­ру­ю­чи за­сте­ре­же­н­ня і здо­ро­вий глузд, про­йшла на­вчаль­ну пра­кти­ку в оку­по­ва­но­му Кри­му

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Упро­довж де­ся­ти ве­сня­них днів цьо­го ро­ку сту­ден­ти пер­шо­го, дру­го­го і тре­тьо­го кур­сів зга­да­но­го ви­шу пе­ре­бу­ва­ли у рі­зних мі­сцях ане­ксо­ва­но­го Ро­сі­єю пів­остро­ва та за цей час усти­гли осво­ї­ти гір­ські стеж­ки від Су­да­ка аж до пе­ре­ва­лу Ан­гар. За сло­ва­ми пра­кти­кан­ті­векс­тре­ма­лів, ба­тьки з лег­кою ду­шею від­пу­сти­ли їх до Кри­му, а мі­сце­ве на­се­ле­н­ня по­ста­ви­ло­ся до ві­зи­ту сту­ден­тів з Укра­ї­ни дру­же­лю­бно.

«Про­по­зи­цію про по­їзд­ку ми отри­ма­ли від ви­кла­да­чів на­шо­го уні­вер­си­те­ту, — роз­по­ві­ла пер­шо­кур­сни­ця Алі­на Фе­дор­ков­ська. — Жи­те­лі Кри­му зу­стрі­ли нас ра­до та на­віть за­про­шу­ва­ли при­їжджа­ти ча­сті­ше».

Ре­ктор ву­зу Юрій Лян­ний ствер­джує, що де­ся­ти­ден­на по­їзд­ка бу­ла узго­дже­на з СБУ. За сло­ва­ми чи­нов­ни­ка, май­бу­тні фа­хів­ці ту­ри­сти­чної га­лу­зі ви­бра­ли ане­ксо­ва­ний Ро­сі­єю пів­острів, то­му що по­хо­ди скла­дних ка­те­го­рій «ви­ма­га­ють гір­ської під­го­тов­ки». На дум­ку ке­рів­ни­ка ви­шу, ви­бра­ні мар­шру­ти до­по­мо­жуть май­бу­тнім фа­хів­цям ту­ри­сти­чної га­лу­зі до­бре ви­вчи­ти свою про­фе­сію.

«Одна з ди­сци­плін на­вчаль­ної про­гра­ми за спе­ці­аль­ні­стю «ту­ризм» пе­ред­ба­чає осво­є­н­ня сту­ден­та­ми ше­сти рі­зних ка­те­го­рій по­хо­дів, — по­яснює Юрій Лян­ний. — По­хо­ди по пе­ре­сі­че­ній мі­сце­во­сті Кри­му до­по­мо­жуть хло­пцям i дів­ча­там під­ви­щи­ти про­фе­сій­ну май­стер­ність та отри­ма­ти не­об­хі­дний до­свід для ви­жи­ва­н­ня у го­рах».

Прес-се­кре­тар на­чаль­ни­ка Управ­лі­н­ня СБУ в Сум­ській обла­сті Оле­ся Ра­пу­та по­ясни­ла, що їх ві­дом­ство не за­сто­со­ву­ва­ло сан­кцій про­ти ви­їзду сту­ден­тів для про­хо­дже­н­ня пра­кти­ки до оку­по­ва­но­го Кри­му, адже це не пе­ред­ба­че­но чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни.

На­га­да­є­мо, що на­ба­га­то мен­ше, аніж сту­ден­там з уні­вер­си­те­ту в Су­мах, по­ща­сти­ло хар­ків’яни­ну Ген­на­дію Ле­ме­шку, який уже отри­мав ві­сім ро­ків в’язни­ці за сфа­бри­ко­ва­ною спра­вою про екс­тре­мізм. Чо­ло­вік та­кож по­їхав «із лег­кою ду­шею» до оку­по­ва­но­го Кри­му в сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку, та до­до­му так і не по­вер­нув­ся. Зго­дом ро­ди­чі з’ясу­ва­ли, що хло­пець опи­нив­ся у в’язни­ці та не зміг до­ве­сти свою не­при­че­тність до спра­ви про під­го­тов­ку ди­вер­сії на еле­ктро­ме­ре­жах.

У МЗС Укра­ї­ни на­га­ду­ють, що всі по­їзд­ки на тим­ча­со­во оку­по­ва­ні те­ри­то­рії, а та­кож до Ро­сії пов’яза­ні з ве­ли­ким ри­зи­ком для прав та сво­бод гро­ма­дян на­шої кра­ї­ни. За остан­ній рік пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми кра­ї­ни-агре­со­ра бу­ло ви­кра­де­но по­над двад­цять ту­ри­стів з Укра­ї­ни. Ба­га­то хто з них пі­зні­ше зна­йшов­ся у ро­сій­ських СІЗО, ку­ди ці лю­ди по­тра­пи­ли за сфа­бри­ко­ва­ни­ми ФСБ спра­ва­ми про те­ро­ризм. Най­біль­шо­го роз­го­ло­су отри­ма­ла істо­рія 19-рі­чно­го Пав­ла Гри­ба, який був ви­кра­де­ний пред­став­ни­ка­ми ро­сій­ських спец­служб у мі­сті Го­мель (Бі­ло­русь) та до цих пір утри­му­є­ться у СІЗО Кра­сно­да­ра (Ро­сія). А ось на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го пів­остро­ва до СІЗО мі­ста Сім­фе­ро­поль по­тра­пи­ло близь­ко 16 гро­ма­дян Укра­ї­ни, яких зви­ну­ва­чу­ють у під­го­тов­ці те­ра­ктів у Кри­му.

Вер­хов­ний суд Кри­му до­сі роз­гля­дає кри­мі­наль­ні спра­ви сто­сов­но Єв­ге­на Па­но­ва, Ан­дрія За­хтея, Оле­ксія Бе­са­ра­бо­ва та Во­ло­ди­ми­ра Дуд­ка, яким ін­кри­мі­ну­ють під­го­тов­ку ди­вер­сій на пів­остро­ві. Адво­кат одно­го з обви­ну­ва­че­них Дми­тро Дін­зе ствер­джує, що спів­ро­бі­тни­ки ро­сій­ських спец­служб не гре­бу­ють під­ки­да­ти у ре­чі укра­їн­ських ту­ри­стів за­бо­ро­не­ні пре­дме­ти для то­го, щоб штам­пу­ва­ти фей­ко­ві спра­ви про те­ро­ризм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.