Все­ви­дя­чий дрон

Аме­ри­кан­ський без­пі­ло­тний апа­рат здій­снив роз­ві­ду­валь­ний по­літ у ра­йо­ні укра­їн­сько­ро­сій­сько­го кор­до­ну в Хар­ків­ській обла­сті

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ

Стра­те­гі­чний без­пі­ло­тник Вій­сько­во-По­ві­тря­них сил США RQ-4B-30 Global Hawk про­вів чер­го­ву роз­від­ку на кор­до­ні Укра­ї­ни та Ро­сії. Як по­ві­до­мив PlaneRadar на Twitter-сто­рін­ці, дрон уві­йшов у по­ві­тря­ний про­стір Укра­ї­ни о 7:15 ран­ку в ра­йо­ні Хар­ків­ської обла­сті, кіль­ка ра­зів про­ле­тів уздовж лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня з РФ і че­рез три го­ди­ни по­ки­нув укра­їн­ську те­ри­то­рію. Без­пі­ло­тник був за­пу­ще­ний з авіа­цій­ної ба­зи НАТО Си­го­нел­ла в Іта­лії.

Це да­ле­ко не пер­ший роз­ві­ду­валь­ний по­літ аме­ри­кан­ських дро­нів, за до­по­мо­гою яких на­ші вій­сько­ві со­ю­зни­ки мо­ні­то­рять си­ту­а­цію в при­кор­дон­ній зо­ні Ро­сії. У се­ре­ди­ні бе­ре­зня та­кий са­мий без­пі­ло­тний апа­рат упро­довж 11 го­дин зні­мав лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня Укра­ї­ни з оку­по­ва­ною те­ри­то­рі­єю Дон­ба­су, а та­кож при­кор­до­н­ня Бєл­го­родсь- кої, Во­ро­незь­кої та Ро­стов­ської обла­стей Ро­сії. При цьо­му без­пі­ло­тник не по­ки­дав ра­йон Но­во­коп­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті, пе­ре­бу­ва­ю­чи на ви­со­ті 16 ти­сяч ме­трів.

А ти­жнем ра­ні­ше апа­рат-роз­ві­дник RQ-4A Global Hawk ви­вчав си­ту­а­цію бі­ля бе­ре­гів Кра­сно­дар­сько­го краю РФ та Кри­му. При­чи­ну за­пу­ску цих без­пі­ло­тни­ків у США по­ясни­ли тим, що Ро­сія не ба­жає бу­ти про­зо­рою в пе­ре- мі­щен­ні сво­єї вій­сько­вої те­хні­ки, а та­кож здій­снює мі­лі­та­ри­за­цію оку­по­ва­но­го укра­їн­сько­го пів­остро­ва. Як ві­до­мо, RQ-4B Global Hawk — най­біль­ший у сві­ті роз­ві­ду­валь­ний без­пі­ло­тний апа­рат. На бор­ту в на­яв­но­сті «да­ле­ко­бій­на» ка­ме­ра, ін­фра­чер­во­ний сен­сор та ра­дар для від­сте­же­н­ня ру­хо­мих об’єктів. Дрон мо­же про­во­ди­ти стра­те­гі­чну вій­сько­ву роз­від­ку на від­ста­ні до 200 кі­ло­ме­трів від кор­до­ну су­про­тив­ни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.