Ви­ще пра­во­су­д­дя?

Ра­пто­во по­мер одіо­зний су­д­дя Со­лом’ян­сько­го су­ду Ки­є­ва Оле­ксандр Бо­бров­ник

Ukrayina Moloda - - Політика - Оле­на ВІТИЧ

Ду­же ча­сто, ко­ли йде­ться про якесь не­о­дно­зна­чне рі­ше­н­ня су­ду, мо­жна по­чу­ти фра­зу: «Ні­чо­го, є ще Ви­ще пра­во­су­д­дя, йо­го не оми­неш». Са­ме то­му звіс­тка про ра­пто­ву смерть від сер­це­во­го на­па­ду 37-рі­чно­го суд­ді Со­лом’ян­сько­го су­ду Ки­є­ва Оле­ксан­дра Бо­бров­ни­ка, який про­сла­вив­ся тим, що вів спра­ву екс-гла­ви фі­скаль­ної слу­жби Ро­ма­на На­сі­ро­ва, ви­кли­ка­ла, крім спів­чу­т­тя (смерть є смерть, осо­бли­во в мо­ло­до­му ві­ці), ще й роз­ду­ми на те, що є тут якась не­ви­пад­ко­вість. «Су­дя­чи зі сві­тли­ни, він до­во­лі мо­ло­дий, тож смерть дій­сно ра­пто­ва. Що­до вер­сій — не по­спі­шаю ви­су­ва­ти, та те, що пі­до­зрі­ло це все, 100%. Тим біль­ше що, крім спра­ви На­сі­ро­ва, він вів спра­ви Ми­ко­ли Мар­ти­нен­ка та Оле­ксан­дра Они­щен­ка», — на­пи­сав із цьо­го при­во­ду на «Фейс­бу­ці» гро­мад­ський акти­віст На­зар При­ходь­ко.

І справ­ді, в по­слу­жно­му спи­ску Оле­ксан­дра Бо­бров­ни­ка ви­яви­ло­ся чи­ма­ло ре­зо­нан­сних справ. Зокре­ма, у 2016 ро­ці са­ме він зо­бов’язав про­ку­ро­ра за­кри­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня що­до екс-нар­де­па, близь­ко­го со­ра­тни­ка Яну­ко­ви­ча Юрія Іва­ню­щен­ка. Ін­ше йо­го скан­даль­не рі­ше­н­ня — від­мо­ва у до­сту­пі до до­ку­мен­тів про ко­ру­пцію Мі­н­еко­ло­гії ча­сів Ми­ко­ли Зло­чев­сько­го, а там ли­ше по одно­му епі­зо­ду фі­ктив­них ко­смі­чних зйо­мок держ­бю­джет утра­тив 51 млн. грн. Та­кож у кві­тні 2017 ро­ку Бо­бров­ник від­мо­вив­ся за­а­ре­шту­ва­ти екс-нар­де­па від «На­ро­дно­го фрон­ту» Ми­ко­лу Мар­ти­нен­ка та від­дав йо­го на по­ру­ки. Ще одно­го фі­гу­ран­та «спра­ви Мар­ти­нен­ка», Сер­гія Пе­ре­ло­му, Бо­бров­ник від­пу­стив під осо­би­сту по­ру­ку кіль­кох нар­де­пів. А в 2018-му він від­пу­стив гла­ву Дер­жа­у­ди­тслу­жби Лі­дію Гав­ри­ло­ву, пі­до­зрю­ва­ну в не­за­кон­но­му зба­га­чен­ні і де­кла­ру­ван­ні не­до­сто­вір­них да­них, під осо­би­сте зо­бов’яза­н­ня, хо­ча, за да­ни­ми НАБУ, жін­ка має квар­ти­ру і два пар­ко­мі­сця в Ки­є­ві, по­за­шля­хо­вик (2016 ро­ку ви­пу­ску), до­ро­го­вар­ті­сні ме­блі, те­хні­ку, зо­ло­ті злив­ки та го­тів­ку су­мою $112,8 тис. та 8,5 тис. єв­ро.

Сво­го ча­су нар­деп-уті­кач Оле­ксандр Они­щен­ко зви­ну­ва­тив Бо­бров­ни­ка в то­му, що він є «ру­чним суд­дею НАБУ» і ло­яль­ним до Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри. Зокре­ма, він звер­нув ува­гу на те, що йо­го спра­ва по­тра­пи­ла до суд­ді Вла­дле­на Ла­за­рен­ка, але САП від­кли­ка­ла по­да­н­ня і по­да­ла по­втор­но. «За за­ко­ном це не­мо­жли­во. І щоб спра­ва по­тра­пи­ла на по­трі­бно­го суд­дю, во­ни скла­да­ють ще одне кло­по­та­н­ня і по­да­ють у той же суд. І те­пер во­на ж по­тра­пи­ла вже на по­трі­бно­го суд­дю: Бо­бров­ник — ві­до­мий «ру­чний» су­д­дя Со­лом’ян­сько­го су­ду», — за­явив то­ді Они­щен­ко. У свою чер­гу САП зви­ну­ва­ти­ло Они­щен­ка у ви­крив­лен­ні ін­фор­ма­ції. З ін­шо­го бо­ку, за спо­сте­ре­же­н­ням жур­на­лі­ста Во­ло­ди­ми­ра Бой­ка, най­ре­зо­нан­сні­ші спра­ви НАБУ і справ­ді най­ча­сті­ше по­тра­пля­ли са­ме до суд­ді Бо­бров­ни­ка.

Але не ли­ше цим про­сла­вив­ся 37-рі­чний су­д­дя. Сво­го ча­су акти­ві­сти про­е­кту Ав­то­май­да­ну «PROSUD» ви­кла­ли у від­кри­тий до­ступ да­ні ві­део­за­пи­сів у ка­бі­не­ті суд­ді, які свід­чать, що Бо­бров­ник ча­сто по­лю­бляв ви­пи­ти в ро­бо­чий час, від­кри­то пе­ре­ра­хо­ву­вав су­ми ха­ба­рів і без по­ва­жних при­чин пе­ре­но­сив за­сі­да­н­ня. Ось ли­ше один з опри­лю­дне­них за­пи­сів: «9.56 — Вжи­ває спир­тні на­пої. 11.38 — під сво­їм ро­бо­чим сто­лом ра­хує гро­шо­ві ко­шти та пе­рев’язує їх ре­зин­кою». За ци­ми фа­кта­ми на по­ча­тку 2018 ро­ку Ди­сци­плі­нар­на па­ла­та Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя від­кри­ла ди­сци­плі­нар­не про­ва­дже­н­ня що­до скан­даль­но­го суд­ді.

Утім ви­снов­ки свої ВРП так і не всти­гла опри­лю­дни­ти і не­ві­до­мо, чи бу­дуть во­ни опри­лю­дне­ні у зв’яз­ку зі смер­тю пі­до­зрю­ва­но­го. Хо­ча пи­та­н­ня що­до то­го, хто на че­твер­то­му ро­ці су­до­вої ре­фор­ми про­дов­жує но­си­ти суд­дів­ську ман­тію, ли­ша­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.