Оль­га Ай­ва­зов­ська: Ор­га­ні­за­то­рам гро­шо­во­го під­ку­пу за­гро­жу­ва­ти­ме до 6 ро­ків ув’язне­н­ня

Ко­ор­ди­на­тор­ка Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі «ОПОРА» роз­по­від­ає про сім но­ва­цій за­ко­но­про­е­кту, що впро­ва­джує більш су­во­ре по­ка­ра­н­ня за під­куп та фаль­си­фі­ка­цію на ви­бо­рах

Ukrayina Moloda - - Політика - Да­ри­на РОГАЧУК («Укра­їн­ська прав­да»)

11 кві­тня Ка­бі­нет Мі­ні­стрів під­три­мав за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства». Роз­ро­бни­ка­ми за­ко­но­про­е­кту є Гро­ма­дян­ська ме­ре­жа «ОПОРА», Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ, На­ціо­наль­на по­лі­ція, Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра, Мі­ні­стер­ство юсти­ції та Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія. Над до­ку­мен­том із три­ва­ли­ми обго­во­ре­н­ня­ми та дис­ку­сі­я­ми ав­то­ри пра­цю­ва­ли май­же два ро­ки. 13 кві­тня за­ко­но­про­ект за­ре­є­стру­ва­ли у Вер­хов­ній Ра­ді. Те­пер ав­то­ри очі­ку­ють йо­го успі­шно­го ухва­ле­н­ня на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми. Спе­ц­про­ект «Ви­бо­ри ви­бо­ри» зу­стрів­ся з ко­ор­ди­на­тор­кою Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі «ОПОРА» Оль­гою Ай­ва­зов­ською, щоб ді­зна­ти­ся, яке по­ка­ра­н­ня за­гро­жує не­до­бро­че­сним ви­бор­цям та на скіль­ки мо­жуть «сі­сти» ор­га­ні­за­то­ри під­ку­пів.

Як ство­рю­вав­ся за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства»

Пі­сля 2014 ро­ку «ОПОРА» ана­лі­зу­ва­ла су­до­ві рі­ше­н­ня і ре­зуль­та­тив­ність кри­мі­наль­них про­ва­джень, які бу­ло від­кри­то за фа­кта­ми по­ру­шень, ви­яв­ле­них під час пре­зи­дент­ських і пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. Ми по­ба­чи­ли аж 13 обви­ну­ва­чу­валь­них ви­ро­ків із ду­же м’яки­ми, на на­шу дум­ку, сан­кці­я­ми.

Пі­сля мі­сце­вих ви­бо­рів 2015 ро­ку бу­ло вже 69 обви­ну­ва­чу­валь­них ви­ро­ків. Во­дно­час ма­ли мі­сце більш жорс­ткі сан­кції, зокре­ма й що­до під­ку­пу ви­бор­ців.

Ко­ли ми ана­лі­зу­ва­ли про­це­си і тен­ден­ції, то по­ба­чи­ли, що є по­лі­ти­чна во­ля або спро­мо­жність ор­га­нів пра­во­по­ряд­ку, уча­сни­ків ви­бор­чо­го про­це­су, спо­сте­рі­га­чів, кан­ди­да­тів на­ле­жним чи­ном фі­ксу­ва­ти пра­во­по­ру­ше­н­ня і за про­це­ду­рою до­во­ди­ти їх до су­ду або спри­я­ти роз­слі­ду­ва­н­ням. Але є і ва­ди в са­мо­му за­ко­но­дав­стві.

На­при­клад, кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня від­кри­ва­ю­ться по­де­ку­ди за фа­ктом звер­не­н­ня. Але не­має до­ста­тньої до­ка­зо­вої ба­зи, до­ста­тньої кіль­ко­сті свід­ків, за­яв­ни­ки ма­ють обме­же­ні пра­ва. Че­рез це ма­є­мо 422 кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня, від­кри­ті у 2015 ро­ці, і ли­ше 69 обви­ну­ва­чу­валь­них ви­ро­ків.

Та­ким чи­ном, ми пе­ре­свід­чи­лись, що за­ко­но­дав­ство про не­від­во­ро­тність по­ка­ра­н­ня не пра­цює. То­му роз­ро­би­ли за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства».

Гро­шо­вий під­куп — до 6 ро­ків ув’язне­н­ня

Ми на­ма­га­ли­ся за­без­пе­чи­ти аде­ква­тне тра­кту­ва­н­ня по­ня­т­тям по­ру­шень і від­по­від­ні сан­кції. Жорс­тке по­ка­ра­н­ня діє на два фрон­ти: при­вен­ція, якщо всі по­тен­цій­ні уча­сни­ки ро­зу­мі­ють, що пі­сля зло­чи­ну бу­де мі­сце і для по­ка­ра­н­ня, то во­ни мен­шою мі­рою вмо­ти­во­ва­ні бра­ти в цьо­му участь; ва­го­ма сан­кція, як-то ув’язне­н­ня до 6 ро­ків ор­га­ні­за­то­рам під­ку­пу, дає мо­жли­вість пра­во­охо­рон­цям ве­сти не­гла­сні слід­чі дії, зби­ра­ти на­ле­жним чи­ном до­ка­зо­ву ба­зу, а та­кож за­три­му­ва­ти по­ру­шни­ків на мі­сці по­дій.

На­при­клад, за­раз ор­га­ні­за­то­ру гро­шо­во­го під­ку­пу ви­бор­ців за­гро­жує 2-5 ро­ків ув’язне­н­ня, а це не та тяж­кість зло­чи­ну, яка б спри­я­ла йо­го роз­слі­ду­ван­ню. Спо­сте­рі­га­чі «ОПОРИ» не­о­дно­ра­зо­во фі­ксу­ва­ли ор­га­ні­за­то­рів та ви­бор­ців, які зу­стрі­ча­ли­ся на квар­ти­рах або і від­кри­то у дво­рах жи­тло­вих бу­дин­ків, зби­ра­ли па­спорт­ні да­ні, скла­да­ли спи­ски, ви­да­ва­ли та отри­му­ва­ли гро­ші за зо­бов’яза­н­ня го­ло­су­ва­ти за ко­гось.

Але, ко­ли спо­сте­рі­гач ви­кли­кав на мі­сце по­дії пред­став­ни­ка по­лі­ції, він не міг ні­ко­го за­три­ма­ти, ви­лу­чи­ти до­ку­мен­ти, гро­ші. Пра­ців­ни­ку по­лі­ції не­об­хі­дно бу­ло звер­та­ти­ся до су­ду. По­ки суд ухва­лю­вав рі­ше­н­ня, всі уча­сни­ки по­дій ма­ли пра­во йти до­до­му— ні фа­кта­жу, ні до­ка­зів, ні фі­гу­ран­тів.

Тоб­то пі­сля прийня­т­тя ці­єї змі­ни, умов­но, кан­ди­дат, член ви­бор­чої ко­мі­сії, спо­сте­рі­гач, жур­на­ліст звер­та­є­ться за ін­фор­ма­ці­єю до по­лі­ції. Якщо є до­ста­тні під­ста­ви, від­кри­ва­є­ться кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня і зби­ра­є­ться на­ле­жна до­ка­зо­ва ба­за, яка спра­цює вже під час су­до­во­го про­це­су.

У та­кий спо­сіб уся сі­тка під­ку­пу бу­де роз­слі­ду­ва­ти­ся, а не якась ін­ди­ві­ду­аль­на істо­рія кон­кре­тної лю­ди­ни, яка пе­ре­да­ла 300-500 гри­вень ви­бор­цю. Най­ва­жли­ві­ше — зу­пи­ня­ти ме­ре­же­ві схе­ми під­ку­пу, а не ка­ра­ти окре­мо взя­то­го сту­ден­та чи пен­сіо­не­ра.

Та­кож є мо­жли­вість ін­кор­по­ру­ва­ти в си­сте­му пра­ців­ни­ка по­лі­ції під при­кри­т­тям, який при­йде, все це за­фі­ксує.

Ви­бор­цям — до 2 ро­ків за «гре­чку»

Пі­дви­щу­є­ться від­по­від­аль­ність для са­мих ви­бор­ців. Ра­ні­ше ма­кси­маль­на сан­кція бу­ла 2 ро­ки обме­же­н­ня во­лі або гро­мад­ські ро­бо­ти, штра­фні сан­кції. Сьо­го­дні ми про­по­ну­є­мо 2 ро­ки ув’язне­н­ня.

Чо­му це ма­кси­маль­на сан­кція? Для то­го, щоб ви­бор­ця мо­жна бу­ло за­три­му­ва­ти на мі­сці по­дії, без сан­кції су­ду і то­ді вже вчи­ня­ти слід­чі дії. Це ва­жли­во то­му, що до­ве­сти будь-що і на­ле­жним чи­ном під­го­ту­ва­ти до­ку­мен­ти до су­до­во­го роз­гля­ду по­трі­бно, ма­ю­чи пев­ні пов­но­ва­же­н­ня.

Те­хні­чним кан­ди­да­там — обме­же­н­ня во­лі до 6 ро­ків

Ра­ні­ше те­хні­чні кан­ди­да­ти як про­бле­ма­ти­ка вза­га­лі не бу­ли від­обра­же­ні в за­ко­но­дав­стві.

Ко­ли не­до­бро­со­ві­сна кон­ку­рен­ція при­зво­дить до то­го, що на окру­зі є 5 кан­ди­да­тів з одним іме­нем, прі­зви­щем, по ба­тько­ві, мі­сцем ро­бо­ти, то це про­бле­ма. Ча­сти­на цих кан­ди­да­тів в офі­цій­но­му по­ряд­ку змі­ню­ють пер­со­наль­ні да­ні за мі­сяць-два до стар­ту ви­бор­чої кам­па­нії.

І це одно­зна­чно є пе­ред­умо­вою для то­го, щоб го­во­ри­ти, що це те­хні­чний кан­ди­дат. Пе­ре­ва­жно та­кі уча­сни­ки кам­па­нії не про­во­дять жо­дних агі­та­цій­них за­хо­дів, зу­стрі­чей з ви­бор­ця­ми, не від­кри­ва­ють вла­сних ви­бор­чих фон­дів. Їхня роль — вве­де­н­ня в ома­ну гро­ма­дян та ха­ос у бю­ле­те­ні.

Або ж ме­та те­хні­чних пар­тій — отри­ма­ти кво­ту в скла­ді ви­бор­чих ко­мі­сій за ре­зуль­та­та­ми же­реб­ку­ва­н­ня та про­да­ти ці мі­сця по­ту­жним грав­ця­ми. Або ж кан­ди­да­ти-«те­хна­рі» пра­цю­ють спой­ле­ра­ми і ве­дуть кам­па­нію про­ти кон­ку­рен­тів основ­них суб’єктів та не ма­ють жо­дних ам­бі­цій пе­ре­ма­га­ти.

Те­хні­чних кан­ди­да­тів та пар­тії не мо­жна роз­пі­зна­ти за на­звою, іме­нем та по­ка­ра­ти за це, але во­ни не­сти­муть від­по­від­аль­ність до 6 ро­ків ув’язне­н­ня, якщо бу­де до­ве­де­но факт отри­ма­н­ня ко­штів та про­даж сво­го па­сив­но­го ви­бор­чо­го пра­ва.

Роз­го­ло­ше­н­ня та­єм­ни­ці — від 2 до 5 ро­ків в’язни­ці

Ви­бо­ри не є де­мо­кра­ти­чни­ми, якщо та­єм­ни­цю го­ло­су­ва­н­ня не за­хи­ще­но, — це один з ба­зо­вих між­на­ро­дних стан­дар­тів. Про­бле­ма в укра­їн­сько­му кон­текс­ті має дві скла­до­ві. Це роз­го­ло­ше­н­ня змі­сту во­ле­ви­яв­ле­н­ня в при­мі­щен­ні для го­ло­су­ва­н­ня, що мо­же тра­кту­ва­ти­ся як агі­та­ція або тиск, якщо ви­бо­рець, при­пу­сти­мо, — ре­ктор ви­шу, або го­лов­лі­кар, або сіль­ський го­ло­ва.

Або ж це озна­ка кон­тро­льо­ва­но­го го­ло­су­ва­н­ня, ко­ли сту­дент, ув’язне­ний чи па­ці­єнт зму­ше­ний по­ка­за­ти свій бю­ле­тень пред­став­ни­ко­ві адмі­ні­стра­ції, що мо­же бу­ти озна­кою по­пе­ре­дньо­го ти­ску, за­ля­ку­ва­н­ня, по­гроз або і під­ку­пу.

Якщо за­ко­но­про­ект ухва­лять, то роз­го­ло­ше­н­ня змі­сту во­ле­ви­яв­ле­н­ня в при­мі­ще­н­нях для го­ло­су­ва­н­ня чле­ном ви­бор­чої ко­мі­сії, кан­ди­да­том або спо­сте­рі­га­чем ка­ра­ти­ме­ться не до 3 ро­ків ув’язне­н­ня, як за­раз, а до 5. Якщо ж роз­го­ло­сить сам ви­бо­рець — то по­ка­ра­н­ня мо­же бу­ти до двох ро­ків ув’язне­н­ня.

Ви­бор­ча «бла­го­дій­ність»— по­ка­ра­н­ня від 2 до 6 ро­ків

Мо­же­мо го­во­ри­ти про агі­та­цію шля­хом на­да­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди. За­раз во­на вза­га­лі не має сан­кцій для фі­зи­чних осіб. Тоб­то, якщо кан­ди­дат по­да­ру­вав якісь те­хні­чні за­со­би, комп’юте­ри шко­лі чи обла­дна­н­ня ме­ди­чно­му за­кла­ду — це ка­ра­є­ться за­ко­ном ста­ном на за­раз, а от фі­зи­чним осо­бам — ні.

Ко­ли пи­са­ли змі­ни до Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу у 2014 ро­ці, то пропу­сти­ли фі­зи­чних осіб, хо­ча при­пу­скаю, що не ви­пад­ко­во. З ін­шо­го бо­ку, то­ва­ри, по­слу­ги, цін­ні па­пе­ри, тоб­то не гро­ші — та­кож пе­ред­ба­че­ні за­ко­ном, і ця «дір­ка» в за­ко­ні дає мо­жли­во­сті для ви­бор­чої бла­го­дій­но­сті, яку би нам хо­ті­ло­ся усу­ну­ти як ма­ні­пу­ля­тив­ний фа­ктор.

Зві­сно, між ви­бо­ра­ми це не мо­же ка­ра­тись, адже не­ма юри­ди­чних та пра­во­вих під­став для та­кої ді­яль­но­сті. Тож кан­ди­да­там по­трі­бно змен­ши­ти свій за­пал ме­це­на­тів на па­ру мі­ся­ців, що збіль­шить рів­ність рі­зних уча­сни­ків ви­бо­рів.

А що з не­гро­шо­вим під­ку­пом?

Бу­де до­сить де­та­лі­зо­ва­не по­ня­т­тя під­ку­пу, в то­му чи­слі не­гро­шо­во­го. На­при­клад, ста­т­тя 160 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу бу­ла вве­де­на у 2014 ро­ці, але за­пра­цю­ва­ла за три дні до пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. Що бу­ло про­бле­мою, адже три­ва­лий час ці змі­ни не під­пи­су­вав Пре­зи­дент.

За­раз ми про­по­ну­є­мо не ли­ше вве­сти по­ня­т­тя то­ва­ри і по­слу­ги, а й по­ня­т­тя про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, тю­тю­но­ві й ал­ко­голь­ні ви­ро­би для то­го, щоб ні ЦВК, ні пра­во­охо­рон­ці ні­як це не­пра­виль­но не тра­кту­ва­ли. Якщо є факт пе­ре­да­чі про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня з агі­та­цій­ною ме­тою — це по­вин­но під­па­да­ти під від­по­від­аль­ність.

У 2014 ро­ці, ко­ли збіль­шу­ва­ла­ся сан­кція за під­куп, ство­ре­но умо­ву для за­мкну­то­го ко­ла «ор­га­ні­за­тор під­ку­пу — ви­бо­рець, що про­дав свій го­лос» . Пі­дви­щи­ла­ся від­по­від­аль­ність для ор­га­ні­за­то­рів, за­мов­ни­ків під­ку­пу і бу­ло вве­де­но від­по­від­аль­ність для ви­бор­ців. Во­дно­час не пе­ред­ба­чи­ли жо­дних ви­ня­тків.

Сьо­го­дні ми про­по­ну­є­мо, якщо ви­бо­рець чи уча­сник схе­ми під­ку­пу пер­шим по­ві­дом­ляє про вчи­не­н­ня зло­чи­ну і го­то­вий свід­чи­ти, то­ді він звіль­ня­є­ться від від­по­від­аль­но­сті. Втім, та­ке пом’якше­н­ня не бу­де вжи­ва­ти­ся до тих осіб, яким бу­ло вру­че­но пі­до­зру під час до­су­до­во­го слід­ства.

У та­кий спо­сіб ми спо­ну­ка­є­мо ви­бор­ців по­ві­дом­ля­ти про зло­чин на­віть якщо на яко­мусь ета­пі во­ни по­го­ди­ли­ся взя­ти участь у цій схе­мі, а по­тім роз­ка­я­ли­ся і бу­ли го­то­ві спів­пра­цю­ва­ти з пра­во­охо­рон­ця­ми.

Фаль­си­фі­ка­ці­ям — ні!

Що­до ін­но­ва­цій, які сто­су­ю­ться фаль­шу­ва­н­ня ви­бор­чої до­ку­мен­та­ції і скла­да­н­ня про­то­ко­лу про під­сум­ки го­ло­су­ва­н­ня з по­ру­ше­н­ням про­це­ду­ри.

Ста­ном на сьо­го­дні це є по­ру­ше­н­ня­ми одно­го ти­пу і ка­те­го­рії. У те­ри­то­рі­аль­них ви­бор­чих ко­мі­сі­ях та окру­жних ви­бор­чих ко­мі­сі­ях так зва­не «уто­чне­н­ня про­то­ко­лу» від­бу­ва­є­ться в ма­со­во­му по­ряд­ку на всіх ви­бо­рах. Пе­ре­ва­жно у 99% ви­пад­ків це не фаль­шу­ва­н­ня.

Тоб­то є пев­на те­хні­чна ін­фор­ма­ція в про­то­ко­лі, яка не сто­су­є­ться ре­зуль­та­тів во­ле­ви­яв­ле­н­ня, але сто­су­є­ться ба­лан­су бю­ле­те­нів у тих чи ін­ших ка­те­го­рі­ях. І якщо чле­ни ко­мі­сій зна­йшли по­мил­ку, то, від­по­від­но до про­це­ду­ри, всі чле­ни ДВК по­вин­ні по­вер­ну­ти­ся у при­мі­ще­н­ня для го­ло­су­ва­н­ня і в пов­но­му скла­ді скла­сти уто­чне­ний про­то­кол.

От­же, то­му що це до­да­тко­ва ло­гі­сти­ка, час та зу­си­л­ля, чле­ни ко­мі­сій не по­вер­та­ю­ться, а «ви­прав­ля­ють усе» те­хні­чно в ко­ри­до­рі. Це по­ру­ше­н­ня, але ста­ном на сьо­го­дні во­но кри­мі­наль­не. На ньо­го ні­хто не звер­тає ува­гу, бо ор­га­нам пра­во­по­ряд­ку, спо­сте­рі­га­чам до­сить скла­дно пра­цю­ва­ти з ці­єю те­ма­ти­кою.

Як це пра­цю­ва­ти­ме?

До при­кла­ду, від­кри­ла­ся би кри­мі­наль­на спра­ва, де офі­цій­ний спо­сте­рі­гач був би за­яв­ни­ком або свід­ком. Пі­сля за­кін­че­н­ня офі­цій­ної ви­бор­чої кам­па­нії він уже втра­чає цей ста­тус, є про­сто фі­зи­чною осо­бою. А кри­мі­наль­на спра­ва роз­слі­ду­є­ться мі­ся­ця­ми, по­де­ку­ди ро­ка­ми.

То­му ми зі­йшли­ся на то­му, що вар­то де­кри­мі­на­лі­зу­ва­ти цю нор­му вже і сьо­го­дні-зав­тра при­тя­гу­ва­ти до від­по­від­аль­но­сті. Але в ме­жах адмі­ні­стра­тив­но­го про­це­су.

На­при­клад, за­фі­ксо­ва­но факт «уто­чне­н­ня про­то­ко­лу». Спо­сте­рі­гач, член ви­бор­чої ко­мі­сії, кан­ди­дат, до­ві­ре­на осо­ба ма­ють пра­во скла­сти адмін­про­то­кол, звер­ну­ти­ся до по­лі­ції і в той же день пе­ре­да­ти спра­ву до су­ду. І в той же день, або на на­сту­пний, бу­де ви­не­се­но рі­ше­н­ня по про­це­ду­рі, і чле­ни ко­мі­сії, які здій­сню­ва­ли по­ру­ше­н­ня, отри­ма­ють сан­кцію у ви­гля­ді істо­тно­го штра­фу.

Але ми за­ли­ша­є­мо кри­мі­наль­ним по­ру­ше­н­ням факт фаль­шу­ва­н­ня про­то­ко­лу, ко­ли вно­ся­ться не­до­сто­вір­ні ві­до­мо­сті у зміст про­то­ко­лу і змі­ню­є­ться кін­це­вий ре­зуль­тат.

Це не є якісь «дра­ко­нів­ські» нор­ми. Нав­па­ки, час­тко­во во­ни пе­ре­во­дять сан­кції з кри­мі­наль­но­го про­це­су до адмі­ні­стра­тив­но­го.

Фо­то з сай­та pravda.com.ua.

Оль­га Ай­ва­зов­ська.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.