По­ра гре­чко­сі­їв

За­вер­шу­є­ться по­сів ран­ніх ярих зер­но­вих куль­тур

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

Укра­їн­ські агра­рії май­же за­вер­ши­ли по­сів ран­ніх ярих зер­но­вих куль­тур. За да­ни­ми Мі­на­гро­по­лі­ти­ки ці по­льо­ві ро­бо­ти вже про­ве­де­но на пло­щі по­над 2,2 міль­йо­на ге­кта­рів, що пе­ре­ви­щує 93 від­со­тки від про­гно­зо­ва­ної пло­щі.

У роз­рі­зі куль­тур на кі­нець ми­ну­ло­го ти­жня вже бу­ло по­сі­я­но:

— пше­ни­ці — 163 ти­ся­чі ге­кта­рів (93% від про­гно­зу);

— ячме­ню — 1,5 міль­йо­на ге­кта­рів (92%);

— вів­са — 185 ти­сяч ге­кта­рів (91%);

— го­ро­ху — 412 ти­сяч ге­кта­рів (97%).

За­га­лом, ярі зер­но­ві та зер­но­бо­бо­ві куль­ту­ри ра­зом із ку­ку­ру­дзою при про­гно­зі 7,4 міль­йо­на ге­кта­рів ви­сі­я­ні на пло­щі 6,2 міль­йо­на ге­кта­рів. У то­му чи­слі:

— ку­ку­ру­дзи на зер­но — 3,8 міль­йо­на (83% від про­гно­зу); — гре­чки — 38 ти­сяч (25%); — про­са — 20 ти­сяч ге­кта­рів (36%).

Та­кож за­вер­шу­є­ться по­сів цукро­вих бу­ря­ків: на 11 трав­ня бу­ло за­сі­я­но 275 ти­сяч ге­кта­рів, що ста­но­вить 92 від­со­тки. Со­ня­шник по­сі­я­ний на пло­щі 4,9 міль­йо­на ге­кта­рів (88 від­со­тків), соя — на пло­щі 1,2 міль­йо­на ге­кта­рів (61 від­со­ток).

На­га­да­є­мо, що ози­мі куль­ту­ри на зер­но під уро­жай 2018 ро­ку по­сі­я­ні на пло­щі 7,3 міль­йо­на ге­кта­рів, в то­му чи­слі: пше­ни­ці — 6,3 міль­йо­на, ячме­ню — 0,8 міль­йо­на, жи­та 149,4 ти­ся­чі, а ози­мо­го рі­па­ку на зер­но — один міль­йон ге­кта­рів.

Фо­то з сай­та zyumrda.gov.ua.

Тра­ди­цій­ною гре­чкою на се­ре­ди­ну трав­ня за­сі­я­ли май­же по­ло­ви­ну за­пла­но­ва­них площ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.