Паї не для рей­де­рів

Чи­та­чам «УМ» від­по­від­ає мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Па­не мі­ні­стре, у ме­не є пай, який хо­чу зда­ти в орен­ду фер­ме­ру. Роз’ясніть, будь ла­ска, як це пра­виль­но зро­би­ти, щоб не ста­ти жер­твою рей­дер­ства? Сте­пан ІВАНЕНКО,

Кі­ро­во­град­ська обл.

Які до­ку­мен­ти під­твер­джу­ють пра­во вла­сно­сті на зем­лю?

Щоб пе­ре­да­ти зем­лю в орен­ду, по­трі­бно ма­ти до­ку­мент, який під­твер­джує, що ви є її вла­сни­ком. До­ку­мен­ти, які по­свід­чу­ють пра­во вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку, мо­жна роз­ді­ли­ти на дві гру­пи.

Пер­ша. До­ку­мен­ти, ви­да­ні до 1 сі­чня 2013 ро­ку: дер­жав­ний акт на пра­во при­ва­тної вла­сно­сті на зем­лю; дер­жав­ний акт на пра­во вла­сно­сті на зем­лю чи дер­жав­ний акт на пра­во вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку.

Дру­га. До­ку­мен­ти, які ви­да­ва­ли пі­сля 1 сі­чня 2013 ро­ку: сві­до­цтво про пра­во вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но чи ви­тяг із Дер­жав­но­го ре­є­стру ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но про ре­є­стра­цію пра­ва вла­сно­сті.

Пра­во по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою по­свід­чу­є­ться дер­жав­ним актом на пра­во по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою. При змі­ні вла­сни­ка пра­во вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку без змі­ни її меж та ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня та­кож по­свід­чу­є­ться до­го­во­ром ку­пів­лі-про­да­жу або сві­до­цтвом про пра­во на спад­щи­ну.

Які ви­мо­ги став­ля­ться до орен­да­ря?

Від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства орен­да­ря­ми зе­мель­них ді­ля­нок мо­жуть бу­ти:

— дер­жав­ні адмі­ні­стра­ції всіх рів­нів, Ка­бі­нет Мі­ні­стрів та уряд Кри­му в ме­жах пов­но­ва­жень, ви­зна­че­них за­ко­ном;

— сіль­ські, се­ли­щні, мі­ські, ра­йон­ні та обла­сні ра­ди, Вер­хов­на Ра­да Кри­му;

— гро­ма­дя­ни та юри­ди­чні осо­би Укра­ї­ни, іно­зем­ці та осо­би без гро­ма­дян­ства, іно­зем­ні юри­ди­чні осо­би, між­на­ро­дні об’єд­на­н­ня та ор­га­ні­за­ції, а та­кож іно­зем­ні дер­жа­ви.

Між вла­сни­ком та орен­да­рем має бу­ти укла­де­ний до­го­вір орен­ди зем­лі, за­ре­є­стро­ва­ний від­по­від­но до ді­ю­чих на мо­мент укла­да­н­ня за­ко­нів.

Як має ви­гля­да­ти до­го­вір?

До­го­вір укла­да­є­ться у пи­сьмо­вій фор­мі й мо­же бу­ти по­свід­че­ний но­та­рі­аль­но. Він має мі­сти­ти ін­фор­ма­цію про:

— об’єкт орен­ди (ка­да­стро­вий но­мер, мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня, роз­мір зе­мель­ної ді­лян­ки); — строк дії до­го­во­ру орен­ди; — орен­дну пла­ту (роз­мір, ін­де­кса­ція, спо­сіб та умо­ви роз­ра­хун­ків, стро­ків, по­ряд­ку її вне­се­н­ня і пе­ре­гля­ду, від­по­від­аль­ність за не­спла­ту).

Строк дії до­го­во­ру для ді­ля­нок сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня — від 7 до 50 ро­ків.

Роз­мір що­рі­чної орен­дної пла­ти вста­нов­лю­є­ться за зго­дою сто­рін, але не мо­же бу­ти мен­шим за 3 від­со­тки вар­то­сті зе­мель­ної ді­лян­ки.

За зго­дою сто­рін у до­го­во­рі орен­ди зем­лі мо­жуть за­зна­ча­ти­ся й ін­ші умо­ви.

Що ро­би­ти, якщо ка­да­стро­вий но­мер не вка­за­ний?

Не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го під­при­єм­ства що­до ви­го­тов­ле­н­ня те­хні­чної до­ку­мен­та­ції із зем­ле­устрою. Пі­сля цьо­го тре­ба прой­ти ре­є­стра­цію в ре­гіо­наль­но­му під­роз­ді­лі Дер­жгео­ка­да­стру та за­ре­є­стру­ва­ти пра­во вла­сно­сті в Дер­жав­но­му ре­є­стрі ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но.

Чи мо­жна змі­ни­ти умо­ви до­го­во­ру чи ро­зі­рва­ти йо­го?

Змі­на умов до­го­во­ру орен­ди зем­лі здій­сню­є­ться за вза­єм­ною зго­дою сто­рін або в су­до­во­му по­ряд­ку. До­го­вір мо­же бу­ти ро­зір­ва­ний за зго­дою сто­рін або ж на ви­мо­гу одні­єї із сто­рін за рі­ше­н­ням су­ду.

Ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру орен­ди зем­лі в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку не до­пу­ска­є­ться, окрім ви­пад­ків, ко­ли та­ка мо­жли­вість про­пи­са­на у са­мо­му до­го­во­рі.

Пі­сля під­пи­са­н­ня до­го­во­ру зем­ля не одра­зу пе­ре­хо­дить у ко­ри­сту­ва­н­ня орен­да­ря, він є не­об­хі­дною, але не­до­ста­тньою умо­вою для то­го, щоб пов­но­цін­но всту­пи­ти в пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня орен­до­ва­ною ді­лян­кою. Пра­во орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки ви­ни­кає з мо­мен­ту дер­жав­ної ре­є­стра­ції орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки.

Ку­ди звер­ну­ти­ся, щоб про­ве­сти ре­є­стра­цію до­го­во­ру орен­ди?

Про­ве­сти дер­жав­ну ре­є­стра­цію пра­ва орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки мо­же будь-який суб’єкт держ­ре­є­стра­ції: ви­ко­нав­чі ор­га­ни сіль­ських, се­ли­щних та мі­ських рад; но­та­рі­у­си; цен­три на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг; ін­ші акре­ди­то­ва­ні суб’єкти.

Скіль­ки ко­штує та­ка про­це­ду­ра?

Дер­жа­ва чі­тко ви­зна­чає вар­тість по­слу­ги з ре­є­стра­ції до­го­во­рів орен­ди в за­ле­жно­сті від стро­ку, за який бу­де ре­є­стра­то­ра­ми про­ве­де­но цю про­це­ду­ру. Вар­тість змі­ню­є­ться від 0,05 про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му за ре­є­стра­цію про­тя­гом 5 ро­бо­чих днів до 2,5 про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів за тер­мі­но­ву ре­є­стра­цію впро­довж 2 го­дин.

Де отри­ма­ти до­да­тко­ву кон­суль­та­цію з цих пи­тань?

Ко­ор­ди­на­цій­ний центр із на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги — м. Ки­їв, вул. Сі­чо­вих Стріль­ців, 73, офіс 312.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.