Зли­дня­ми еко­ло­гію не вря­ту­єш

Пар­ла­мент роз­гля­не під­ви­ще­н­ня штра­фів за шко­ду, за­по­ді­я­ну дов­кі­л­лю

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СИДОРЕНКО

У Мі­ні­стер­стві еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів три­ває ро­бо­та над де­ся­тьма за­ко­но­про­е­кта­ми, що сто­су­ю­ться від­хо­дів. Один iз них — про­ект ба­зо­во­го за­ко­ну про від­хо­ди, а ще дев’ять ре­гла­мен­ту­ють умо­ви по­во­дже­ня з від­хо­да­ми в рі­зних се­кто­рах. Та­кож у мі­ні­стер­стві хо­чуть, аби бу­ла пе­ре­гля­ну­та по­лі­ти­ка штра­фів.

«Із до­сві­ду кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу ба­чи­мо, що штра­фи під­ні­ма­ли­ся одра­зу пі­сля за­про­ва­дже­н­ня та­ких норм і кон­тро­лю за їх ви­ко­на­н­ням. Ми теж іде­мо цим шля­хом. Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії за­про­по­ну­ва­ло укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ту сут­тє­ве під­ви­ще­н­ня всіх штра­фів в адмі­ні­стра- тив­но­му ко­де­ксі, які сто­су­ю­ться шко­ди нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щу», — по­ві­до­мив мі­ністр еко­ло­гії Остап Се­ме­рак.

Но­вий за­ко­но­про­ект є спіль­ною ро­бо­тою Мін­при­ро­ди з на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми. Він уже про­йшов схва­ле­н­ня на за­сі­дан­ні про­філь­но­го ко­мі­те­ту. Най­га­ря­чі­ша дис­ку­сія то­чи­ла­ся нав­ко­ло тра­ди­цій­но­го спе­ку­ля­тив­но­го ар­гу­мен­ту, що укра­їн­ське су­спіль­ство бі­дне, а то­му під­ні­ма­ти штра­фи не на ча­сі. Але, за здо­ро­вою ло­гі­кою, са­ме ця об­ста­ви­на й зда­тна до­по­мог­ти швид­ко­му вті­лен­ню при­ро­до­охо­рон­но­го за­ко­но­дав­ства. Пе­ре­ко­нав­шись один раз, що не­ро­зум­не по­во­дже­н­ня зі смі­т­тям влі­тає в ко­пі­є­чку, ма­ло ко­му за­хо­че­ться на­ра­жа­ти­ся на штраф на­сту­пно­го ра­зу.

На­га­да­є­мо, в ли­сто­па­ді 2017 ро­ку уряд роз­гля­нув та схва­лив На­ціо­наль­ну стра­те­гію управ­лі­н­ня від­хо­да­ми, яка за­про­ва­джує єв­ро­пей­ські прин­ци­пи по­во­дже­н­ня з усі­ма ви­да­ми від­хо­дів: твер­ди­ми по­бу­то­ви­ми, про­ми­сло­ви­ми, бу­ді­вель­ни­ми, не­без­пе­чни­ми, від­хо­да­ми сіль­сько­го го­спо­дар­ства то­що. Но­ва стра­те­гія пе­ред­ба­чає за­про­ва­дже­н­ня прин­ци­пів ци­клі­чної еко­но­мі­ки та роз­ши­ре­ної від­по­від­аль­но­сті ви­ро­бни­ка. Це має за­охо­ти­ти бі­знес до мі­ні­мі­за­ції утво­ре­н­ня від­хо­дів та за­ці­кав­ле­но­сті в їх пе­ре­роб­ці. Та­кож до­ку­мен­том пе­ред­ба­че­но впро­ва­дже­н­ня п’яти­сту­пе­не­вої іє­рар­хії по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, яка вже дав­но пра­цює в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.