НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Як опо­да­тко­ву­ва­ти ко­опе­ра­ти­ви?

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки хо­че вдо­ско­на­ли­ти опо­да­тку­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських об­слу­го­ву­ю­чих ко­опе­ра­ти­вів (СОК). Дня­ми на цю те­му ра­ди­ли­ся пред­став­ни­ки На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру «Ін­стит у т аграр­ної еко­но­мі­ки», асо­ці­а­ції тва­рин­ни­ків, На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції сіль­сько­го­спо­дар­ських до­рад­чих служб. «В Укра­ї­ні сфор­мо­ва­но пра­во­ву ба­зу, ін­фор­ма­цій­но-кон­суль­та­цій­ний су­про­від сіль­сько­го­спо­дар­ських ко­опе­ра­ти­вів, ви­ді­ля­є­ться бю­дже­тна під­трим­ка та за­лу­ча­ю­ться фі­нан­со­ві ре­сур­си між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги. Про­те, акт уаль­ним за­ли­ша­є­ться удо­ско­на­ле­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня ко­опе­ра­ти­вів для акти­ві­за­ції їхньої го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті», — ка­же заст упник мі­ні­стра Ві­ктор Ше­ре­ме­та. За йо­го ін­фор­ма­ці­єю, ли­ше 610 об­слу­го­ву­ю­чих ко­опе­ра­ти­вів із 1125 за­ре­є­стро­ва­них в Укра­ї­ні ста­ном на 1 сі­чня цьо­го ро­ку ре­аль­но здій­сню­ють го­спо­дар­ську ді­яль­ність. Обго­во­рю­ва­ли мо­жли­во­сті вдо­ско­на­ле­н­ня спла­ти СОКа­ми по­да­тків на при­бу­ток та на до­да­ну вар­тість, ци­ві­лі­зо­ва­но­го на­ра­ху­ва­н­ня суб­си­дій чле­нам СОК. Пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи при Мі­на­гро­по­лі­ти- ки з під­го­тов­ки про­по­зи­цій що­до вдо­ско­на­ле­н­ня як зга­да­них пра­во­вих умов, так i кон­цепт уаль­них за­сад та стра­те­гії роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­ської ко­о­пе­ра­ції. Одним із го­лов­них зав­дань Мі­на­гро­по­лі­ти­ки є під­трим­ка роз­ви­тку ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху на се­лі як клю­чо­во­го ме­ха­ні­зму са­мо­ор­га­ні­за­ції ма­лих ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, кін­це­ва ме­та яко­го — фор­му­ва­н­ня ефе­ктив­но­го та со­ці­аль­но від­по­від­аль­но­го вла­сни­ка.

Чим го­ду­ва­ти­муть шко­ля­рів

Кон­троль за без­пе­чні­стю хар­чу­ва­н­ня в за­кла­дах осві­ти з ве­ре­сня 2019 ро­ку здій­сню­ва­ти­ме­ться за но­ви­ми пра­ви­ла­ми. Най­ва­жли­ві­ше но­во­вве­де­н­ня для опе­ра­то­рів, які на­да­ють по­слу­ги хар­чу­ва­н­ня, — за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми НАССР. Та­ка ви­мо­га пе­ред­ба­че­на За­ко­ном Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів». Суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня, який на­дає по­слу­ги хар­чу­ва­н­ня у за­кла­дах осві­ти, по­ви­нен бу­ти вне­се­ний в Дер­жав­ний ре­єстр по­ту­жно­стей опе­ра­то­рів рин­ку або, в ра­зі не­об­хі­дно­сті, отри­ма­ти екс­плу­а­та­цій­ний до­звіл. Та­кож опе­ра­тор рин­ку по­ви­нен ма­ти мо­жли­вість вста­но­ви­ти ін­ших опе­ра­то­рів рин- ку, які по­ста­ча­ють йо­му хар­чо­ві про­ду­кти, за­без­пе­чив­ши про­сте­жу­ва­ність. Щоб на­да­ти мо­жли­вість опе­ра­то­рам рин­ку пе­ре­орі­єн­ту­ва­тись на но­ві ви­мо­ги, бу­ло ви­зна­че­но пе­ре­хі­дні пе­рі­о­ди: для по­ту­жно­стей, у скла­ді яких є не­о­бро­бле­ні ін­гре­ді­єн­ти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня (крім ма­лих по­ту­жно­стей) — до 20 ве­ре­сня 2017 ро­ку; для по­ту­жно­стей, які про­ва­дять ді­яль­ність iз хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми, у скла­ді яких від­су тні не­о­бро­бле­ні ін­гре­ді­єн­ти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня (крім ма­лих пот ужно­стей), — до 20 ве­ре­сня 2018 ро­ку; для ма­лих по­ту­жно­стей — до 20 ве­ре­сня 2019 ро­ку. В пе­ре­ва­жній біль­шо­сті суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, які на­да­ють по­слу­ги хар­чу­ва­н­ня в осві­тніх за­кла­дах від­но­ся­ться са­ме до остан­ньої ка­те­го­рії. Оскіль­ки для ма­лих опе­ра­то­рів рин­ку та­кі ви­мо­ги но­ві і по­тре­бу­ють до­да­тко­вих роз’яснень, Про­ект ЄС «Вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів в Укра­ї­ні» з 15 трав­ня до 26 черв­ня про­во­дить се­рію се­мі­на­рів у ре­гіо­нах на те­му «Обов’яз­ки опе­ра­то­рів рин­ку. Ви­мо­ги за­ко­но­дав­ства до за­кла­дів гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня та ма­лих ви­ро­бни­ків. Гну­чкий під­хід». На­вча­н­ня про­хо­ди­ти­ме в оди­над­ця­ти обла­стях Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.