Па­трі­о­ти­чний вне­сок

П’ятий Ше.Fest акти­ві­зує до­бро­чин­ців

Ukrayina Moloda - - Культура - Єв­до­кія ФЕЩЕНКО

У к о жної н а ц і ї є с в о ї г е - рої, які на­ди­хну­ли свою к р а ї н у н а в л а с н у д е р жав у . Ні д л я к о г о н е с е к р е т , що в Укр а ї н і — ц е Т а р а с Шев­че н - к о , н а г а д у ют ь о р г а н і з а т о - р и мис т е ц ь к о - п р о с в і т н и ц ь - к о г о фе с т и в а л ю Ше. F e s t . І в и з н а ют ь , що л і д е р і в н а ц і ї н а в ’ я з у ют ь д у же с т а р а н н о , в т і м, н е з а в жди в д а л о , п о ч и - н а ючи з і шко­ли.

«На­ша ко­ман­да ба­чить Шев­чен­ка іна­кше — ці­ка­во, на т х не нно і ці л ком в мо­ти­вов а но в і н є на шим л і д е р о м не з і шкіль­ної прог р а ми, а з а по­кли­ком сер­ця, — ка­же ав­тор про­е­кту Юлія Ка­пшу­чен­ко. — Са­ме то­му ми обра­ли д л я про­ве д е ння фес т ива л ю с е л о , д е ма­лим т а б о с им б і г а в т о й с а мий Та­рас , я ког о д е х т о не на в идить, х т о с ь з не в а жає, а ми л юби­мо і праг не мо з р о - б ит и т а к, щоб йог о по л юбив ко­жен у краї не ць, а не на в иді - ли — ли­ше во­рі­жень­ки».

І д е я п р о в е д е н н я п е р шог о фе с т и в а л ю з ’ я в и л а с я у 2 0 1 4 р о ц і , с а ме у т о й п е р і о д н а б л и жав с я юв і л е й Т а р а с а Шев­че н к а . І з н а й т и Ко б з а р я в и р і ши­ли н е у фо р ма л ь н и х в ша­нув а н н я х . Ше. F e s t — ц е фе с т и в а л ь , д е к о жен мо же п о б а ч и т и Шев­че н к а н е в з а - я л о жен о му о б р а з і п р о р о к а , а Шев­че н к а - фр і к а , х і п с т е р а і все-та­ки ге­нія: укра­їн­сько­го і су­ча­сно­го, близь­ко­го та нав і т ь ма л о г о т а б о с о г о — р і з - н о г о , п р о т е з р о з у мі л о г о к о жн о му .

За п’ять ро­ків кре­а­тив­ної, на­тхнен­ної і нев­пин­ної п р а ц і о р г к о мі т е т у н а д фе с - т и в а л е м Т а р а с а Шев­че н к а Ше. F e s t у н а с з ’ я в и л и с я т и - ся­чі при­хиль­ни­ків су­ча­сног о і мо д е р н о г о Г р и г о р о в и ч а в б а г а т ь о х мі с т а х к р а ї н и , к о н - с т а т у ют ь « ше­фе с т і в ц і » . І ц е н а д и х а є п р о д о в жув а т и т р а - д и ц і ю.

Га­сло цьо­го­рі­чно­го Ше. F e s t ’ у , я к и й п р о х о д и т и - ме у Мо­рин­ця х н а Че р к а щи­ні 18-19 сер­пня, — «Та­лан бу­ти в і л ь н и м » . У н ь о му в і з ь му т ь участь до двох де­ся­тків укра­їн­ських гур­тів, які, зокр е ма , в же з а р а з г о т у ют ь п і с - н і н а с л о в а Шев­че н к а . Ок р і м т о г о , б у д е н і ч а к у с т и ч н о ї му - з и к и . На г о с т е й з н о в у ч е к а є про­сві­тни­цька га­ля­ви­на, де в и с т у п а т и му т ь п и с ь ме н н и - ки, бар­ди, ко­бза­рі, на­у­ков­ці, та­ла­но­ви­ті гур­ти та від­бу­де­ться по­е­ти­чний батл із в и з н а ч е н н я м Ше. Пое т а фе с - т и в а л ю. Т р а д и ц і й н о д і я т и ме д и т я ч а г а л я в и н а , я р ма р о к т а н а ме т о в е мі с т е ч к о . На т е а т - раль­ній сце­ні бу­дуть по­стан о в к и з а Шев­че н к о в и ми т в о - р а ми. Для в с і х о х о ч и х п р о - в е д у т ь е к с к у р с і ї Т а р а с о в и ми мі с ц я ми. ( До р е ч і , в д н і фе с - т и в а л ю у Мо­рин­ця х з а б о р о - н е н о п р о д а в а т и т а в жи­ва т и ал­ко­голь­ні на­пої).

Ше.Fest зно­ву за­ре­є­стру­вав­ся на Спіль­но­ко­шті. До­бро­чин­ну фі­нан­со­ву під­трим­ку ми­ну­ло­го ро­ку на­да­ли 152 лю­ди­ни, бу­ло зі­бра­но 50 521 грив­ню. Ор­га­ні­за­то­ри фе­сти­ва­лю уто­чню­ють: зі­бра­ні на Спіль­но­ко­шті гро­ші спря­му­ють на те, щоб за­про­си­ти кру­тих ар­ти­стів му­зи­чної сце­ни, які бу­дуть по­пу­ля­ри­зо­ву­ва­ти не ли­ше Шев­чен­ків­ську твор­чість, а й мі­сце, де на­ро­див­ся Та­рас. «Вне­сок бу­де чи­мось біль­шим, ніж гро­ші, — ка­же Юлія Ка­пшу­чен­ко. — Це бу­де вклад у ро­зу­мі­н­ня се­бе — укра­їн­ця та в під­три­ма­н­ня Шев­чен­ка-віль­но­ду­ма і ми­тця, яким він був і ли­ша­є­ться вже про­тя­гом двох сто­літь».

Фо­то з сай­та biggggidea.com.

Ше.Fest — це по­гляд на не­ка­но­ні­чно­го ге­нія Та­ра­са Шев­чен­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.