Ти­ждень мо­ди на кни­гу

Да­ра Кор­ній та Люб­ко Де­реш ста­нуть го­лов­ни­ми го­стя­ми на Kharkiv BookFest

Ukrayina Moloda - - Культура - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ

У Хар­ко­ві 18 трав­ня стар­тує фе­сти­валь Kharkiv BookFest, що про­хо­ди­ти­ме як се­рія від­кри­тих для пу­блі­ки за­хо­дів, об’єд­на­них «книж­ко­вою іде­єю». Як по­ві­до­мив ор­га­ні­за­тор за­хо­ду, пре­зи­дент ГК «Фа­ктор» Сер­гій По­лі­ту­чий, фо­рум по­трі­бен для то­го, аби лі­те­ра­тур­на те­ма зву­ча­ла по всіх ре­гіо­нах кра­ї­ни.

«Дві най­ва­жли­ві­ші для на­ціо­наль­ної ви­дав­ни­чої ді­яль­но­сті по­дії про­хо­дять у Льво­ві та Ки­є­ві: Львів­ський книж­ко­вий фо­рум і Книж­ко­вий ар­се­нал, — кон­ста­тує Сер­гій По­лі­ту­чий. — Але ми вва­жа­є­мо за не­об­хі­дне до­тя­гну­ти цю вісь «за­хід-схід» до Хар­ко­ва, під­кре­слив­ши тим са­мим єд­ність куль­тур­но­го про­сто­ру Укра­ї­ни. Це осо­бли­во ва­жли­во в сьо­го­дні­шніх не­про­стих умо­вах».

Крім то­го, вва­жає го­ло­ва ком­па­нії, та­кий фе­сти­валь по­ви­нен по­ка­за­ти роль Хар­ко­ва у сві­ті укра­їн­ської кни­ги, оскіль­ки де-фа­кто мі­сто є най­біль­шим цен­тром на­ціо­наль­но­го кни­го­ви­да­н­ня. Тут роз­та­шо­ва­ні чо­ти­ри з п’яти най­біль­ших ви­дав­ництв, а по­лі­гра­фі­чні по­ту­жно­сті фа­кти­чно по­кри­ва­ють по­тре­бу з дру­ку всіх книг, що ви­да­ю­ться у дер­жа­ві.

Роз­по­чне­ться цьо­го­рі­чний фе­сти­валь ви­став­кою пла­ка­тів, ство­ре­них у рам­ках кон­кур­су, що був ого­ло­ше­ний на­пе­ре­до­дні за­хо­ду. Уча­сни­кам за­про­по­ну­ва­ли мо­вою гра­фі­ки від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня: «На­ві­що чи­та­ти кни­ги?» Під­каз­ки на кшталт «про­ка­чуй мо­зок» або «тре­нуй пам’ять», які роз­мі­ще­ні на кон­кур­сній афі­ші, схи­ля­ють ми­тців до по­пу­ля­ри­за­ції са­мо­го про­це­су чи­та­н­ня. Трьом ав­то­рам, які ви­яв­ля­ться най­більш пе­ре­кон­ли­ви­ми

у сво­їй сим­во­лі­ці, ор­га­ні­за­то­ри вру­чать гро­шо­ві пре­мії і по кіль­ка книг. Кра­щі ро­бо­ти де­мон­стру­ва­ти­му­ться у ви­став­ко­во­му цен­трі «Бу­зок», а ре­шта — на книж­ко­во­му яр­мар­ку «День у Са­ду», яким за­вер­шу­ва­ти­ме­ться фе­сти­валь.

Го­лов­ни­ми го­стя­ми Kharkiv BookFest ста­нуть пи­сьмен­ни­ки Да­ра Кор­ній — пред­став­ни­ця жан­ру укра­їн­сько­го фен­те­зі, та Люб­ко Де­реш, яко­го ор­га­ні­за­то­ри пред­ста­ви­ли як «лі­де­ра но­во­го лі­те­ра­тур­но­го по­ко­лі­н­ня і мо­ло­ді­жно­го ку­ми­ра». Зу­стрі­чі з обо­ма ав­то­ра­ми, вже за тра­ди­ці­єю, про­хо­ди­ти­муть у «Кни­гар­ні Є».

Ці­ка­вою обі­цяє бу­ти і дис­ку­сія пи­сьмен­ни­ків з уча­сни­ка­ми про­е­кту «15х4» — спіль­но­тою мо­ло­дих вче­них і фа­на­тів на­у­ки, які пла­ну­ють озву­чи­ти ма­су не­три­ві­аль­ної ін­фор­ма­ції про кни­ги, чи­та­н­ня, дру­кар­ські про­це­си, ро­бо­ту ви­дав­ництв то­що. Істо­ри­чний ра­курс цьо­го ра­зу пред­став­ля­ти­ме Ма­ксим Ро­зен­фельд із ле­кці­єю «Істо­рія фран­цузь­ко­го гра­фі­чно­го ро­ма­ну».

Куль­мі­на­ці­єю Kharkiv BookFest ста­не «День у Са­ду» — ве­ли­кий яскра­вий яр­ма­рок, на яко­му ко­жен зна­йде для се­бе кни­ги за сма­ком та га­ман­цем: біль­ше ніж 5000 най­ме­ну­вань лі­те­ра­ту­ри для ді­тей, під­лі­тків та до­ро­слих за ці­ною від 5 гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.