Отру­є­н­ня не по­ді­я­ло

У ни­ні­шньо­му се­зо­ні «Ша­хтар» ви­грав усі мо­жли­ві тро­феї на вну­трі­шній аре­ні

Ukrayina Moloda - - Футбол - Гри­го­рій ХА­ТА

Ні­яко­го ди­ва не ста­ло­ся. У пе­ред­остан­ньо­му ма­тчі ЧУ-2017/2018 — у грі про­ти «Ве­ре­са» — «Ша­хтар» очок не втра­тив, від­так че­рез кіль­ка днів пі­сля здо­бу­т­тя Куб­ка Укра­ї­ни «гір­ни­ки» до­стро­ко­во офор­ми­ли своє 11-те за лі­ком чем­піон­ство, зро­бив­ши так зва­ний «зо­ло­тий» «дубль». Якщо зга­да­ти ще й про пе­ре­мо­гу «по­ма­ран­че­во-чор­них» на стар­ті се­зо­ну в Су­пер­куб­ку кра­ї­ни, то ви­хо­дить, що на вну­трі­шній аре­ні ко­ле­ктив Па­у­лу Фон­се­ки ви­грав усі мо­жли­ві тро­феї, за­ли­шив­ши сво­го го­лов­но­го опо­нен­та з по­ро­жні­ми ру­ка­ми.

«Я без­ме­жно ща­сли­вий! Це пе­ре­мо­га на­шо­го пре­зи­ден­та, на­ших убо­лі­валь­ни­ків, усіх, хто пра­цює в клу­бі», — за­явив пор­ту­галь­ський на­став­ник «Ша­хта­ря». Що­прав­да, в день ви­гра­шу «гір­ни­ка­ми» сво­го 11-го чем­піон­ства Фон­се­ка був зму­ше­ний го­во­ри­ти про те, що «якась ко­ман­да хо­ті­ла зро­би­ти так, щоб йо­го ко­ман­да не змо­гла до­стро­ко­во офор­ми­ти пе­ре­мо­гу в чем­піо­на­ті».

При­чи­на та­кої «го­строї» за­яви — за­гад­ко­ва істо­рія з отру­є­н­ням дев’яти фут­бо­лі­стів «Ве­ре­са», че­рез що по­єди­нок рів­нен­сько­го клу­бу про­ти до­неч­чан у Хар­ко­ві міг не від­бу­ти­ся.

При­був­ши на­чеб­то в не­кон­ди­цій­но­му ста­ні на гру до Хар­ко­ва, у «Ве­ре­сі» звер­ну­ли­ся до УПЛ з офі­цій­ним про­ха­н­ням пе­ре­не­сти на ін­ший день по­єди­нок про­ти «гір­ни­ків». І хо­ча не­об­хі­дної зго­ди від прем’єр-лі­ги отри­ма­ти не вда­ло­ся, в клу­бі ви­рі­ши­ли не за­ли­ша­ти­ся в Хар­ко­ві й ви­ру­ши­ли на­зад, да­ле­кою до­ро­гою ав­то­бу­сом на ба­зу, ко­тра роз­та­шо­ва­на у Вин­ни­ках під Льво­вом.

За до­бу до ка­лен­дар­но­го по­єдин­ку «Ша­хтар» — «Ве­рес» дії ке­рів­ни­цтва рів­нен­сько­го клу­бу ма­ло хто міг зба­гну­ти, адже на ко­ну сто­я­ла не тіль­ки те­хніч- на по­раз­ка, а й ре­но­ме клу­бу та йо­го фут­бо­лі­стів. Не див­но, що пі­сля та­ко­го «ба­га­то­ти­ся­чно­го трансфер­но­го куль­бі­ту» у ЗМІ про­май­ну­ла ін­фор­ма­ція про го­тов­ність окре­мих фут­бо­лі­стів «Ве­ре­са» до ро­зір­ва­н­ня кон­тра­ктів.

Про­те яки­мось чи­ном си­ту­а­цію вда­ло­ся за­ла­го­ди­ти — в екс­тре­но­му по­ряд­ку «Ве­ре­су» ор­га­ні­зу­ва­ли трансфер лі­та­ком зі Льво­ва до Хар­ко­ва, тож йо­го матч iз «Ша­хта­рем» від­був­ся за пла­ном. Ін­ша спра­ва, що пі­сля та­кої та­єм­ни­чої кру­го­вер­ті мо­жли­во­стей по­спе­ре­ча­ти­ся з «гір­ни­ка­ми» за очки у «Ве­ре­са» не бу­ло. «Одна ко­ман­да на­ма­га­є­ться зро­би­ти з чем­піо­на­ту цирк. Сьо­го­дні во­ни зна­йшли для цьо­го кло­у­нів, але «Ша­хтар» не дав їм шан­су. Це бу­ла про­сто кло­ун­ська ви­тів­ка. Утім «Ша­хтар» по­ка­зав, що ма­тчі ви­гра­ю­ться на по­лі. На ща­стя, ми чем­піо­ни!» — в істо­рії з отру­є­н­ням фут­бо­лі­стів ко­ман­ди су­пер­ни­ка Фон­се­ка по­ба­чив ви­тів­ки «тре­тіх сил». Що­прав­да, не все так одно­зна­чно. Як, вла­сне, й са­ма істо­рія по­тра­пля­н­ня «Ве­ре­са» до прем’єр-лі­ги.

На­га­да­є­мо, що влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку, згі­дно з ре­гла­мен­том пер­шої лі­ги, на старт по­то­чно­го ро­зі­гра­шу прем’єр-лі­ги ма­ла ви­йти чер­ні­гів­ська «Де­сна», але про­бле­ми з фі­нан­со­вою бух­гал­те­рі­єю, ко­тру в її зві­тних до­ку­мен­тах по­ба­чи­ли в Ате­ста­цій­но­му ко­мі­те­ті ФФУ, не до­зво­ли­ли їй цьо­го зро­би­ти. За­мість ко­ле­кти­ву з Чер­ні­го­ва до УПЛ, так би мо­ви­ти, по­за кон­кур­сом за­йшов «Ве­рес» iз Рів­но­го, вла­сни­ки ко­тро­го на­да­ли кон­тро­лю­ю­чо­му ор­га­ну більш пе­ре­кон­ли­ві га­ран­тії сво­єї фі­нан­со­вої спро­мо­жно­сті. Але, як ви­яви­ло­ся, «Ве­рес» — це ко­ман­да з про­бле­ма­ми, ко­трі ма­ють до­во­лі сер­йо­зних ха­ра­ктер.

Що го­во­ри­ти, ко­ли клуб, який до остан­ньо­го мо­мен­ту пре­тен­ду­вав на мі­сце в єв­ро­куб­ках, не має на сьо­го­дні ні сво­го ста­діо­ну, ні про­пи­ски в рі­дно­му мі­сті. До то­го ж, по­дей­ку­ють, що рів­нен­ський ко­ле­ктив че­рез існу­ю­чі фі­нан­со­ві не­га­ра­зди мо­же не ви­йти на старт на­сту­пно­го ЧУ. Але на­ра­зі в зо­ні ви­льо­ту пе­ре­бу­ва­ють зов­сім ін­ші ко­ман­ди, ко­трі вже в остан­ньо­му ту­рі з’ясу­ють, ко­му гра­ти пе­ре­хі­дні ма­тчі, а хто на­пря­му по­тра­пить до пер­шої лі­ги.

Фо­то з сай­та shakhtar.com.

Мі­ні­маль­но пе­ре­міг­ши «Ве­рес», «Ша­хтар» за тур до фі­ні­шу ви­грав 11-й за лі­ком чем­піо­нат Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.