Єди­не ці­ле

Упер­ше в се­зо­ні пі­ло­там «Мер­се­де­са» вдав­ся пе­ре­мо­жний «дубль»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХА­ТА

Старт «Мер­се­де­са» — ба­га­то­рі­чно­го до­мі­на­то­ра в Куб­ку кон­стру­кто­рів — у ни­ні­шньо­му чем­піо­на­ті ви­йшов не над­то пе­ре­кон­ли­вим. Тра­ди­цій­но стрім­кі у ква­лі­фі­ка­ці­ях, у чо­ти­рьох пер­ших Гран-прі пі­ло­ти ні­ме­цької стай­ні ви­гра­ли ли­ше одну «по­ул­по­зишн». Однак на Гран-прі Іспа­нії все про­йшло за сце­на­рі­єм по­пе­ре­дніх ро­ків, ко­ли оби­два бо­лі­ди «Мер­се­де­са», ма­ю­чи зна­чну пе­ре­ва­гу над кон­ку­рен­та­ми, по­ка­за­ли най­кра­щий час не тіль­ки в ква­лі­фі­ка­ції, а й зро­би­ли пе­ре­мо­жний дубль у гон­ці.

Про но­ві мо­жли­во­сті «Мер­са» ста­ло зро­зумі­ло під час су­бо­тньої про­гра­ми уїк-ен­ду, ко­ли у ви­рі­шаль­ний мо­мент ква­лі­фі­ка­ції, ве­ду­чи бо­роть­бу з «Фер­ра­рі» за «по­ул-по­зишн», чин­ний чем­піон сві­ту Лью­їс Хе­міл­тон уста­но­вив ре­корд тра­си. Зі спо­ді­ва­н­ня­ми на трі­ум­фаль­ний успіх бри­та­нець роз­по­чав і не­діль­ні пе­ре­го­ни. Зна­ю­чи про тру­дно­щі з ви­ко­на­н­ням обго­нів на ав­то­дро­мі в Бар­се­ло­ні, в «Мер­се­де­сі» зро­би­ли все мо­жли­ве, аби їхній лі­дер за­ли­шив­ся на чо­лі пе­ле­то­ну пі­сля стар­ту гон­ки.

Основ­ний кон­ку­рент Хе­міл­то­на в бо­роть­бі за чем­піон­ську ко­ро­ну — Се­ба­стьян Фет­тель iз «Фер­ра­рі» — за ра­ху­нок кра­щої тра­є­кто­рії в пер­шо­му по­во­ро­ті зу­мів ро­зі­рва­ти тан­дем «Мер­сів», утім, як ви­яви­ло­ся, по­ді­бної агре­сив­но­сті чер­во­но­му бо­лі­ду ви­ста­чи­ло не на­дов­го.

Вла­сне, до мо­мен­ту за­їзду на свій дру­гий у гон­ці піт-стоп Фет­тель ішов дру­гим, утім пі­сля по­втор­ної за­мі­ни гу­ми «Фер­ра­рі» нім­ця ви­їхав на тра­су ли­ше че­твер­тим. Хе­міл­тон, йо­го пар­тнер по «Мер­се­де­су» Бот­тас, юний та­лант iз «Ред булл» Макс Фер­стап­пен — усі во­ни аж ні­як не ма­ли на­мі­ру по­сту­па­ти­ся сво­ї­ми по­зи­ці­я­ми на по­ді­у­мі лі­де­ру «Ску­де­рії» й, у під­сум­ку, зро­би­ли все, аби Себ за­ли­шив­ся без «при­зів» у тре­тій гон­ці по­спіль. «Усе пі­шло не­пра­виль­но», — ви­знав ке­рів­ник «Ску­де­рії» Ма­у­рі­ціо Ар­рі­ва­бе­не.

Во­дно­час Хе­міл­тон у Бар­се­ло­ні про­дов­жив свою пе­ре­мо­жну се­рію, ко­тра роз­по­ча­ла­ся два ти­жні то­му в Азер­бай­джа­ні. «Сьо­го­дні ми з ма­ши­ною бу­ли єди­ним ці­лим. Ми й на­да­лі про­дов­жи­мо ви­сту­па­ти в ата­ку­валь­но­му сти­лі, щоб здо­бу­ва­ти яко­мо­га біль­ше пе­ре­мо­жних ду­блів», — від­зна­чив Хе­міл­тон, пе­ре­ва­га ко­тро­го в за­галь­но­му за­лі­ку пі­ло­тів над Фет­те­лем збіль­ши­ла­ся до 18 очок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.