Дів­ча­та мар­сі­а­ни­на

Які зем­ні «зір­ки» осві­тлю­ють шлях Іло­на Ма­ска?

Ukrayina Moloda - - Спорт - Слав­ко ФЕРТ

Пі­сля смер­ті Сті­ва Джоб­са най­біль­шою зір­кою у сві­ті ви­со­ких те­хно­ло­гій став ін­же­нер, під­при­є­мець, ви­на­хі­дник, ін­ве­стор і про­сто мі­льяр­дер Ілон Маск. Він на­ро­див­ся 1971 ро­ку в Пів­ден­но-Афри­кан­ській Ре­спу­блі­ці в ро­ди­ні ви­на­хі­дни­ків і не­стрим­них шу­ка­чів при­год, тож спов­на успад­ку­вав від ба­тька та ді­да ці яко­сті. Зго­дом Ілон по­вер­нув­ся на ба­тьків­щи­ну сво­їх пред­ків — у Ка­на­ду, де роз­по­чав свій тру­до­вий шлях при­би­раль­ни­ком. По­тім за­кін­чив уні­вер­си­тет і вже у 28 ро­ків став міль­йо­не­ром.

На цей час ча­со­пис «Форбс» оці­нює йо­го ста­тки в 13,9 млрд. до­ла­рів. Сьо­го­дні Маск є за­снов­ни­ком, вла­сни­ком, ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром і го­лов­ним ін­же­не­ром ком­па­нії SpaceX, яка зав­дя­ки сво­їм при­ва­тним ко­смі­чним про­е­ктам по­сту­по­во на­би­рає ті­єї ж ва­ги, що і дер­жав­на На­ціо­наль­на ко­смі­чна аген­ція США (НАСА). Ін­ша ком­па­нія Ма­ска Tesla є роз­ро­бни­ком пер­шо­го еле­ктро­мо­бі­ля і те­пер вда­ло про­су­ває свою про­ду­кцію на сві­то­во­му рин­ку. І по­ді­бних про­е­ктів у Ма­ска — де­ся­тки. Не­дар­ма йо­го вва­жа­ють най­біль­шим ві­зіо­не­ром су­ча­сно­сті.

Елі­ту ве­ли­ких уче­них, ви­на­хі­дни­ків та під­при­єм­ців вва­жа­ють зо­се­ре­дже­н­ням «су­ха­рів», які не­пі­д­вла­дні жі­но­чим ча­рам. Але це — не про Іло­на, який на цьо­му до­бре зна­є­ться. Про­те на­ма­га­є­ться три­ма­ти своє осо­би­сте по­да­лі від сто­рон­ніх очей. Якось Маск за­явив: «Я рад­ше уві­ткну со­бі ви­дел­ку в ру­ку, ніж роз­ка­жу про при­ва­тне жи­т­тя». Ну й не­хай! Та­бло­ї­ди й так усе про ньо­го зна­ють!

Пер­ша дру­жи­на, Джа­стін Маск, вчи­ла­ся з Іло­ном в одно­му уні­вер­си­те­ті в Ка­на­ді. Во­ни одру­жи­ли­ся в 2000 ро­ці, і в сім’ї з’яви­ло­ся п’яте­ро си­нів за двоє по­ло­гів: спо­ча­тку — бли­зню­ки, а по­тім — трій­ня. У ве­ре­сні 2008-го Ілон і Джа­стін ого­ло­си­ли про роз­лу­че­н­ня. Пер­ша дру­жи­на роз­по­ві­ла про чо­ло­ві­ка по­дро­би­ці, про які він во­лів би про­мов­ча­ти. Зокре­ма, що він ча­сом, не­мов тер­мі­на­тор, вту­плю­є­ться по­гля­дом у щось і го­во­рить: «Це має ста­ти мо­їм». А ще про те, що він зра­джу­вав їй з ня­не­чкою, яка до­гля­да­ла за ді­тьми.

Не­вдов­зі пі­сля пер­шо­го роз­лу­че­н­ня ста­ло ві­до­мо, що Маск зу­стрі­ча­є­ться з бри­тан­ською актор­кою Та­лу­лою Рай­лі. 25 ве­ре­сня 2010 ро­ку во­ни по­бра­ли­ся, але че­рез рік із хво­сти­ком па­ра по­да­ла на роз­лу­че­н­ня. Та в ли­пні 2013-го Ілон і Та­лу­ла вдру­ге взя­ли шлюб, прав­да, зно­ву не­на­дов­го: 31 гру­дня 2014-го Маск по­дав на роз­лу­че­н­ня, ви­пла­тив­ши дру­жи­ні цьо­го ра­зу близь­ко $16 млн., май­же вче­тве­ро біль­ше, ніж пер­шо­го ра­зу.

То­рік в ін­терв’ю ча­со­пи­су «Рол­лінг сто­ун» Маск ви­знав: «Ще в ди­тин­стві я ска­зав со­бі, що ні­ко­ли не ба­жа­ти­му бу­ти са­мо­тнім». І на­да­лі роз­ви­нув дум­ку, що йо­му не­стер­пно бу­ти в ліж­ку са­мо­му. На­віть по­про­сив жур­на­ліс­тку пі­ді­бра­ти йо­му дів­чи­ну з її по­дру­жок, оскіль­ки він не­ви­ба­гли­вий до жі­но­чо­го то­ва­ри­ства. Але ж чи це так, якщо до цьо­го йо­го пар­тнер­ка­ми бу­ли ли­ше жін­ки без­до­ган­ної вро­ди?

Як, на­при­клад, актор­ка Ем­бер Херд. З нею Маск по­зна­йо­мив­ся ще в 2013 ро­ці на зйом­ках філь­му «Ма­че­те вби­ває» (він по­лю­бляє з’яв­ля­ти­ся в епі­зо­дах ху­до­жніх стрі­чок). Та в 2015-му во­на ви­йшла за­між за Джон­ні Деп­па, і вже за рік роз­лу­чи­ла­ся. У то­му ж ро­ці жур­на­лі­сти по­мі­ти­ли Іло­на ра­зом з Ем­бер. У кві­тні 2017-го в «Ін­ста­гра­мі» па­ра ви­кла­ла спіль­ні фо­то. Чи обі­цяє Маск сво­їй дів­чи­ні збу­ду­ва­ти за­ти­шну ха­тин­ку на Мар­сі (з 2016 ро­ку він пра­цює над ко­смі­чною про­гра­мою ко­ло­ні­за­ції чер­во­ної пла­не­ти), не­ві­до­мо. Та оскіль­ки якось він за­явив, що «жін­ки вар­ті 10 го­дин ува­ги на ти­ждень», не­важ­ко здо­га­да­ти­ся, що всі на­сту­пні ро­ма­ни ге­ні­аль­но­го ви­на­хі­дни­ка бу­дуть не­три­ва­ли­ми. Зре­штою, йо­го по­дру­ги не по­чу­ва­ти­му­ться обма­ну­ти­ми з огля­ду на кру­глень­ку су­му від­сту­пно­го.

Ем­бер Херд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.