КРО­СВОРД ВІД МАЛАНКИ №51

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. Мі­фі­чний птах, який, за ле­ген­дою, спа­лює се­бе і від­ро­джу­є­ться з по­пе­лу. 4. Одна з ре­спу­блік Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. 9. Тов­сто­шкі­ра афри­кан­ська тва­ри­на. 10. Те, що по­трі­бне для «ца­ря в го­ло­ві». 11. Тон­ка, не­ви­ди­ма обо­лон­ка, сво­го ро­ду енер­ге­ти­чне по­ле нав­ко­ло фі­зи­чно­го ті­ла лю­ди­ни. 12. Основ­ний фун­кціо­наль­ний еле­мент ле­гень, че­рез стін­ку яко­го здій­сню­є­ться га­зооб­мін. 14. Ма­ма на­ре­че­но­го чи на­ре­че­ної для ба­тьків з ін­шо­го бо­ку. 15. «За­бі­лі­ли ...,за­бі­лі­ли на ці­ло­му сві­ті. Опа­дає ли­сток, як зів’яле ча­ї­не кри­ло. Там, де ми від­бу­ли, там, де на­ше від­тьо­хка­ло лі­то, — за­бі­лі­ли ..., за­бі­лі­ли... За­ме­ло...». (Бо­рис Олій­ник). 20. Ім’я чай­ки з куль­то­во­го ро­ма­ну аме­ри­кан­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ри­чар­да Ба­ха. 22. Во­ло­ди­мир Кли­чко — для Ві­та­лія Кли­чка, а Ми­ки­та Ми­хал­ков — для Ан­дрія Кон­ча­лов­сько­го. 24. Сіль­сько­го­спо­дар­ське зна­ря­д­дя, на яке, згі­дно з Бі­блі­єю, вар­то пе­ре­ку­ва­ти ме­чі. 25. Го­ра, на якій ро­зіп’яли Ісу­са Хри­ста. 26. Су­ку­пність ор­га­нів, які ви­ко­ну­ють пев­ні фун­кції як в ор­га­ні­змі, так і в дер­жа­ві. 27. Сто­ли­ця Ту­реч­чи­ни. По вер­ти­ка­лі:

1. Ім’я ге­роя ві­до­мої фран­цузь­кої аван­тюр­ної ко­ме­дії 1952 ро­ку. 2. Екс­гла­ва Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни, який про­сла­вив­ся кар­та­тою ков­дрою. 3. Ши­ку­ва­н­ня ка­ва­ле­ри­стів у фор­мі ква­дра­та. 5. «Сто­їть в се­лі Су­бо­то­ві на го­рі ви­со­кій ... Укра­ї­ни: ши­ро­ка, гли­бо­ка» (Та­рас Шев­чен­ко). 6. Укра­їн­ська на­ро­дна на­зва сі­дниць. 7. У сул­тан­ській Ту­реч­чи­ні — сол­дат ре­гу­ляр­ної пі­хо­ти, ство­ре­ної в XIV ст. із вій­сько­во­по­ло­не­них, а та­кож хри­сти­ян, обер­не­них у му­суль­ман­ство. 8. Ісланд­ський мох, що ро­сте в тун­дрі. 13. Ро­сій­ська по­е­тка, на­ро­дже­на під Оде­сою, що ма­ла прі­зви­ще Го­рен­ко. 16. Мі­фі­чне чу­до­ви­сько у ви­гля­ді жін­ки зі змі­я­ми за­мість во­лос­ся, від по­гля­ду якої все жи­ве обер­та­ло­ся на ка­мінь. 17. Ко­ма­ха, яку укра­їн­ці здав­на на­зи­ва­ють «бо­жою ко­ма­хою». 18. Бол­гар­ська слі­па про­ви­ди­ця. 19. Сто­ли­ця Ка­на­ди. 21. Га­ла­сли­вий ве­ли­кий на­товп. 23. Ли­стя­не де­ре­во, сим­вол Ка­на­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.