Волкер на пе­ре­до­вій

Спец­пред­став­ник Дер­жде­пу США при­був до зо­ни бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Спец­пред­став­ник Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США у спра­вах Укра­ї­ни Курт Волкер на­ре­шті зміг до­бра­ти­ся до Дон­ба­су, адже ра­ні­ше ці пла­ни по­стій­но зри­ва­ли­ся. Ра­зом із ним на Схі­дний фронт при­їха­ла й ко­ман­да «Го­ло­су Аме­ри­ки», щоб «про­ли­ти сві­тло на гу­ма­ні­тар­ну кри­зу та на­слід­ки вій­ни, спри­чи­не­ні ро­сій­ською агре­сі­єю».

Ко­ли цей но­мер «УМ» го­ту­вав­ся до дру­ку, ста­ло ві­до­мо, що на Дон­ба­сі роз­по­ча­ла­ся зу­стріч ко­ман­ду­ва­ча об’єд­на­них сил Сер­гія На­є­ва із Кур­том Вол­ке­ром.

«Ми ра­ді ві­та­ти вас у ра­йо­ні про­ве­де­н­ня опе­ра­ції. Дя­ку­є­мо пар­тне­рам за під­трим­ку в бо­роть­бі з ро­сій­ським агре­со­ром», — ска­зав ге­не­рал-лей­те­нант Сер­гій На­єв під час зу­стрі­чі з Кур­том Вол­ке­ром.

По­бли­зу лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня пан На­єв мав озна­йо­ми­ти ви­со­ко­го го­стя з вій­сько­вою та гу­ма­ні­тар­ною скла­до­ви­ми опе­ра­ції. Сто­ро­ни обго­во­ри­ли без­пе­ко­ву си­ту­а­цію на Дон­ба­сі та обмі­ня­ли­ся дум­ка­ми що­до шля­хів мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту.

По­ка­зо­во, що з по­ча­тку про­ве­де­н­ня опе­ра­ції Об’єд­на­них сил це пер­ша зу­стріч ко­ман­ду­ва­ча зі спец­пред­став­ни­ком Дер­жде­пу США. За ін­фор­ма­ці­єю ЗМІ, пан Волкер та­кож мав зу­стрі­ти­ся з укра­їн­ськи­ми вій­сько­ви­ми, щоб з’ясу­ва­ти си­ту­а­цію на пе­ре­до­вій. А ще — з пред­став­ни­ка­ми гро­мад­ських і гу­ма­ні­тар­них ор­га­ні­за­цій, а та­кож iз по­стра­жда­ли­ми, щоб оці­ни­ти по­тре­би в гу­ма­ні­тар­ній до­по­мо­зі.

За сло­ва­ми Вол­ке­ра, йо­го остан­ній кон­такт із ро­сі­я­на­ми від­був­ся в сі­чні 2018 ро­ку — під час зу­стрі­чі з по­мі­чни­ком пре­зи­ден­та РФ Вла­ди­сла­вом Сур­ко­вим. То­ді сто­ро­ни не змо­гли узго­ди­ти єди­ну по­зи­цію що­до за­ко­ну про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су. Пі­сля цьо­го ро­сій­ська сто­ро­на жо­дно­го ра­зу не ви­хо­ди­ла на кон­такт.

Фото прес-цен­тру ООС.

Курт Волкер і Сер­гій На­єв під час зу­стрі­чі на Дон­ба­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.