Па­хне без­акци­зом

У Чер­ка­сах ви­лу­чи­ли фаль­си­фі­ко­ва­но­го спир­ту на 7 міль­йо­нів гри­вень

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

Про­вла­дна су­до­ва ре­фор­ма не на­бли­зи­ла спра­ве­дли­вість до про­стих лю­дей. На цьо­му на­го­ло­сив лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко. При­кла­дом цьо­го по­лі­тик на­звав умов­ний тер­мін за зброй­не по­гра­бу­ва­н­ня си­ну де­пу­та­та Іго­ря По­по­ва.

«Украв, убив, вчи­нив зло­чин — йди від­по­від­ай. А син де­пу­та­та в тюр­му не сі­дає, бо де­пу­тат, як по­вія, тор­гує сво­їм ман­да­том. Си­на чи донь­ку про­сто­го ро­бо­тя­ги, якщо не­має че­мо­да­на гро­шей, в тюр­му ні за що по­са­дять. Зро­блять без ви­ни ви­ну­ва­тим. Оце вам і вся су­до­ва ре­фор­ма. Я бо­рюсь за те, щоб для ко­жно­го укра­їн­ця бу­ла спра­ве­дли­вість у су­ді і во­ни мо­гли зна­йти її без гро­шей», — на­го­ло­сив Ля­шко.

На дум­ку лі­де­ра РПЛ, ре­аль­на су­до­ва ре­фор­ма — звіль­не­н­ня всіх суд­дів і про­ку­ро­рів та обра­н­ня но­вих на про­зо­рих кон­кур­сах. «Ро­зі­гна­ти всіх про­ку­ро­рів і суд­дів до бі­со­вої ма­те­рі, на­бра­ти но­вих та ско­ро­ти­ти їх кіль­кість. На­то­мість во­ни ство­рю­ють по 20 су­дів для то­го, щоб і да­лі лю­ди ту­ди но- си­ли че­мо­да­ни гро­шей, а во­ни ду­ри­ли укра­їн­ців. Це, як у зло­вон­но­му бо­ло­ті не­мо­жли­во по­бу­ду­ва­ти храм чи­сто­ти, бо бо­ло­то те­бе за­хо­пить. То­му тре­ба ви­чи­ща­ти все бо­ло­то, всі Ав­гі­є­ві стай­ні», — вва­жає на­ро­дний де­пу­тат.

Олег Ля­шко в бо­роть­бі за спра­ве­дли­вість є ка­те­го­ри­чним і не ро­бить ви­ня­тку на­віть для ро­ди­чів, бо про­йшов скла­дне жи­т­тя в ін­тер­на­тах і всьо­го в жит­ті до­бив­ся сам.

«Ні­хто з дер­жи­морд із зо­ло­тою лож­кою у ро­ті не знає жи­т­тя, що та­ке бом­жу­ва­ти на вок­за­лах і жи­ти в ін­тер­на­тах, як я. Я всьо­го в жит­ті до­бив­ся сам. Ко­лись пі­ді­йшла до ме­не рі­дна се­стра і по­про­си­ла до­по­мог­ти вла­шту­ва­ти­ся на ро­бо­ту. Я їй від­мо­вив. Ска­зав: якщо я то­бі до­по­мо­жу, то в яко­їсь си­ро­ти за­бе­ру ро­бо­че мі­сце. І во­на й до­сі пра­цює у су­пер­мар­ке­ті ка­си­ром. Я хо­чу, щоб так скрізь бу­ло — щоб ні до пре­зи­дент­сько­го офі­су, ні до про­ку­ра­ту­ри не тя­гну­ли за со­бою се­стер і бра­тів, а тя­гну­ли про­стих ро­бо­тяг, си­ріт, ба­га­то­ді­тних, ма­ло­за­без­пе­че­них», — під­су­му­вав лі­дер РПЛ.

У Чер­ка­сах ви­лу­чи­ли пар­тію рі­ди­ни з ха­ра­ктер­ним за­па­хом спир­ту. За­галь­на кіль­кість фаль­си­фі­ко­ва­но­го пій­ла — близь­ко 30 ти­сяч лі­трів.

«Ця рі­ди­на не­за­кон­но транс­пор­ту­ва­ла­ся ван­та­жним ав­то­мо­бі­лем те­ри­то­рі­єю обла­сті», — по­ві­до­ми­ли «Укра­ї­ні мо­ло­дій» спів­ро­бі­тни­ки по­да­тко­вої мі­лі­ції Го­лов­но­го управ­лі­н­ня ДФС у Чер­ка­ській обла­сті, які спіль­но з пра­ців­ни­ка­ми Го­лов­но­го опе­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня ДФС Укра­ї­ни та На­ціо­наль­ної по­лі­ції про­во­дять ни­ні опе­ра­цію «Акциз-2018».

У по­да­тко­вій мі­лі­ції к а ж у т ь , що п і д а к ц и з н і то­ва­ри пе­ре­во­зи­ли у двох ме­та­ле­вих єм­но­стях, за­ма­ско­ва­них у тен­то­ва­но- му на­пів­при­че­пі ван­та­жів­ки.

За да­ним фа­ктом до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань вне­се­но ві­до­мо­сті про вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня за ч. 1 ст. 204 КК Укра­ї­ни (не­за­кон­не ви­го­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, збут або транс­пор­ту­ва­н­ня з ме­тою збу­ту під­акци­зних то­ва­рів).

За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня опе­ра­тив­но-слід­чих за­хо­дів спирт не­ві­до­мо­го по­хо­дже­н­ня при­бли­зною вар­ті­стю 7,5 млн. грн., а та­кож ван­та­жний ав­то­мо­біль ви­лу­че­ні з не­за­кон­но­го обі­гу. За­галь­на вар­тість ви­лу­че­но­го май­на скла­дає по­над 8,5 млн. гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.