Із та­ки­ми ці­на­ми бор­щу не зва­риш

У кві­тні вко­тре від­чу­тно зро­сла вар­тість про­ду­ктів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Є ку­па ін­де­ксів для ви­зна­че­н­ня рів­ня за­до­во­ле­н­ня лю­ди­ни сво­їм жи­т­тям: ін­декс со­ці­аль­но­го роз­ви­тку (ІСР), ін­декс люд­сько­го роз­ви­тку (ІЛР), ін­декс сві­то­во­го ща­стя, ін­декс еко­но­мі­чно­го до­бро­бу­ту на­се­ле­н­ня то­що. А в Укра­ї­ні зав­жди бра­ли до ува­ги «ін­декс бор- щу», бо якщо лю­ди­на не змо­же з’їсти на обід до­бру ми­ску ці­єї сма­ко­ти, то які вже тут за­до­во­ле­н­ня, ща­стя, роз­ви­ток, до­бро­бут? Ці по­ня­т­тя про­сто втра­ча­ють сенс.

Та улю­бле­на стра­ва ко­жно­го щи­ро­го укра­їн­ця (і не ли­ше) — борщ — по­во­лі, але нев­пин­но ру­ха­є­ться в бік де­лі­ка­те­сів, адже з те­пе­рі­шні­ми ці­на­ми на про­ду­кти він стає ма­ло не «свя­тко­вою» їжею. Від­по­від­но й втра­чає шанс бу­ти при­су­тнім на сто­лі ре­гу­ляр­но. Як з’ясу­вав очіль­ник Укра­їн­ської асо­ці­а­ції по­ста­чаль­ни­ків тор­го­вель­них ме­реж Оле­ксій До­ро­шен­ко, у кві­тні ці­ни на бор­що­ві ін­гре­ді­єн­ти здій­сни­ли кар­ко­лом­ний стри­бок i «по­глад­ша­ли» більш ніж на 80%!

Екс­перт кон­ста­тує, що най­біль­ше по­до­рож­ча­ла сви­ни­на — на 6 гри­вень, і в се­ре­дньо­му за кі­ло­грам м’яса до­ве­де­ться ви­кла­сти близь­ко 116 гри­вень. Та­кож до гру­пи лі­де­рів вхо­дить яло­ви­чи­на (125 грн./ кг), мор­ква (12,9 грн./кг), бу­ряк (12,6 грн./кг) та ка­пу­ста (9,2 грн./кг). Не від­ста­ли в ці­но­во­му ма­ра­фо­ні й ку­ря­че фі­ле з ту­шкою, ко­трі здо­рож­ча­ли на 1,4 грив­ні: се­ре­дня ці­на ту­шки — 55 грн./кг, а фі­ле — 91,5 грн./кг.

Та й це ще не все: у кві­тні та­кож май­же на чверть зро­сла вар­тість хлі­ба, й ни­ні се­ре­дня ці­на най­де­шев­шої бу­хан­ки бі­ло­го — 15,2 грн./кг, а чор­но­го — 16,1 грн./кг.

Не­ве­ли­кою вті­хою мо­же бу­ти те, що стра­те­гі­чний укра­їн­ський про­дукт — са­ло — ре­аль­но при­дба­ти за 70 грн./ кг. Крім цьо­го де­лі­ка­те­су, пі­сля Ве­ли­ко­дня впа­ла ці­на й на ку­ря­чі яй­ця: за­раз їхня се­ре­дня вар­тість за де­ся­ток у мі­сті ста­но­вить 26,6 грив­ні, хо­ча в се­лі ча­сом баб­ця за де­ся­ток сво­їх до­ма­шніх яє­чок бе­ре ли­ше 10 гри­вень.

Але ж ми укра­їн­ці — на­род жи­ву­чий, тож і наш улю­бле­ний борщ та­кож «при­ре­че­ний» на ви­жи­ва­н­ня! Тим па­че що не за го­ра­ми лі­то, а от­же, й ці­ни на ово­чі стри­бнуть, але цьо­го ра­зу — одно­зна­чно вниз!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.