Укра­їн­ські ама­зон­ки

Ко­ле­кцію на­ціо­наль­но­го одя­гу пред­ста­ви­ли мо­де­лі з фрон­ту

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Оле­на ПРИМАК

Нап е р е д о д н і Вс е с в і т н ь о г о д н я в и ши­ва н к и , що в і д з н а ч а ют ь т р е т ь о - г о т р а в н е в о г о ч е т в е р г а , Мі н і с т е р с - т в о і н фо р мп о л і т и к и в л а штув а л о в « Мист е ц ь к о му а р с е н а л і » р о з к і шне с в я т о е т н о о д я г у . В п р о г р а мі т а к о ж пред­ста­ви­ли су­ча­сне обра­зо­твор­че мис т е ц т в о з к а р т и н т а му р а л і в , н а я к и х жі н к и о д н і є ї з ч о т и р ь о х с т о р і н Укр а ї н и у т р а д и ц і й н о му д л я р е г і о - ну вбран­ні бу­ли взу­ті у вій­сько­ві че­ре­ви­ки. Сер­цем усьо­го дій­ства ста­ло д е фі л е у к р а ї н с ь к и х а ма з о н о к у г а п - т о в а н о му о д я з і в і д в і т ч и з н я н и х д и - з а й н е р і в . С а ме ї м, х т о с т а в п л і ч - о - п л і ч і з ч о л о в і к а ми н а з а х и с т Ба т ь - к і в щи­ни, н а д а л и ч е с т ь п р о д е мо н с - т р у в а т и , що у к р а ї н с ь к а в и шив­ка — ц е с и мв о л і д е н т и фі к а ц і ї т а є д н о с т і на­ції.

З а л и « Арс е н а л у » р я с н і л и н е й - мо в і р н и м в б р а н н я м, я к е в р а жа­ло фа - с о н а ми й в і з е р у н к а ми — ц е п р и ч е п у - ри­ли­ся не тіль­ки го­сті, а й уча­сни­ки п е р фо р ма н с у . С т у д е н т и в у к р а ї н с ь - к и х с т р о я х , п о ши­тих у р і з н і ч а с и т а у рі­зних ку­то­чках кра­ї­ни, ра­до розп о в i д а л и о х о ч и м, що с а ме н а н и х о д я г н у т о . Ко л е к ц і я н а ц і о н а л ь н о г о о д я г у Т а р а с а Де мку р и , я к а в и с т а в - л я л а с я у с в і т о в и х с т о л и ц я х мо д и , т е - п е р у же в д о ма п р о мо в и с т о с в і д ч и л а про дав­ність (по­над 200 ро­ків!) укра­їн­ських тра­ди­цій і ви­тон­че­ність с ма к у н а ших п р а ма й с т р и н ь .

Нар е шті п р о жект о р и в и с в і т и л и п о д і у м. На н ь о г о в и й шли мо д е л і — 3 0 у к р а ї н с ь к и х жі н о к і д і в ч а т , я к і остан­ні три-чо­ти­ри ро­ки про­ве­ли в о к о п а х т а шпи­та л я х с х о д у к р а ї н и . Які п о мі н я л и п і д б о р и т а шо­пі н г н а бер­ці, бин­ти, скаль­пель, зброю чи мі к р о фо н . Май­же в с і з н и х п о ч и н а - л и в о л о н т е р а ми, ма й же в с і ї х а л и з Май­да н у н а фр о н т . Ус і — г а р н і , жі - н о ч н і , х а р и з ма т и ч н і . С ь о г о д н і в у к - р а ї н с ь к і й а р мі ї с л у жат ь 2 5 т и с я ч жі - н о к , б л и з ь к о т р ь о х т и с я ч є о фі ц е р а - ми.

Од н а з н и х — ме д и к Ві т а л і н а Фед о р о в а — р о з п о в і л а : « . . . Я і з З а - п о р і жжя, к о з а ц ь к о г о р о д у . У ме н е д і д і п р а д і д б у л и о т а ма н а ми, к о л и б а т ь к о д і з н а в с я , що я в АТО, с к а з а в : «То кров по­кли­ка­ла...».

Фото з сай­та ukrinform.com.

У ви­ши­ван­ках за­мiсть ка­му­фля­жу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.