Мо­ре зми­ває слі­ди?

За­гад­ко­ва смерть на бор­ту ту­ре­цько­го ко­ра­бля укра­їн­ських мо­ря­ків: за­пи­тань біль­ше, ніж від­по­від­ей

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

У Ре­спу­блі­ці Ка­бо-Вер­де ще на по­ча­тку трав­ня за­гад­ко­во пі­шли з жи­т­тя від­ра­зу двоє мо­ря­ків з Укра­ї­ни, а тре­тій до­сi ле­жить у ко­мі.

Трагедія ста­ла­ся на су­дні Atlantic Harmony, де ра­пто­во по­мер­ли 32-рі­чний бор­то­вий ме­ха­нік Оле­ксандр Чер­во­ний та по­мі­чник ка­пі­та­на 35-рі­чний Ми­ко­ла Лу­ка­шов. Ці смер­ті вла­сник су­дно­плав­ної ком­па­нії на­ма­гав­ся спи­са­ти на «при­ро­дні при­чи­ни», про­те ро­ди­чі за­ги­блих зумі­ли до­мог­ти­ся при­бу­т­тя укра­їн­сько­го кон­су­ла на мі­сце по­дії.

Тіль­ки пі­сля цьо­го по­ча­ли роз­слі­ду­ва­ти тра­ге­дію, що ста­ла­ся. За одні­єю з вер­сій, мо­ря­ків отру­ї­ли як не­по­трі­бних свід­ків про­ти­прав­них ді­янь (на­при­клад, це мо­гла бу­ти кон­тра­бан­да нар­ко­ти­ків).

Ві­до­мо, що оби­два мо­ря­ки ро­дом із Хер­со­на, при­йшли пра­цю­ва­ти на ту­ре­цьке су­дно в лю­то­му 2018 ро­ку та кіль­ка мі­ся­ців по­спіль під пра­по­ром Гон­кон­гу пе­ре­во­зи­ли рі­зні ван­та­жі.

Під час остан­ньо­го рей­су ко­ра­бель ішов із Бра­зи­лії до Кі­пру з зу­пин­кою у Ка­бо-Вер­де. У цій ма­лень­кій острів­ній дер­жа­ві від­су­тнє укра­їн­ське по­соль­ство, то­му як­би не втру­ча­н­ня ро­ди­чів, ні­хто б на­віть не про­во­див роз­тин тіл.

— Крю­їн­го­ві ком­па­нії, че­рез які на­ші чо­ло­ві­ки вла­што­ву­ва­ли­ся на ро­бо­ту, роз­та­шо­ва­ні в Оде­ській обла­сті та у Ми­ко­ла­є­ві, — роз­по­ві­ла Оль­га Лу­ка­шо­ва. — Там ні­чо­го не ко­мен­ту­ють, а ми­ко­ла­їв­ська фір­ма на­віть ви­їха­ла з офі­су, швид­ко зняв­ши та­бли­чку. Ми їм від­да­ли пів­то­ри ти­ся­чі до­ла­рів за пра­це­вла­шту­ва­н­ня, а в під­сум­ку я отри­ма­ла ті­ло чо­ло­ві­ка у тру­ні!

Жін­ка та­кож по­ві­до­ми­ла, що від­ра­зу ж пі­сля звіс­тки про смерть Миколи спро­бу­ва­ла зв’яза­ти­ся з іще чо­тир­ма мо­ря­ка­ми з Хер­со­на, про­те ні­хто з них не від­по­від­ає ані на дзвін­ки, ані на ли­сти. Та­кож з’ясу­ва­ло­ся, що про смерть мо­ря­ків фа­хів­ці укра­їн­сько­го МЗС ді­зна­ли­ся не з офі­цій­них дже­рел, а без­по­се­ре­дньо від ро­ди­чів за­ги­блих.

На да­ний час ті­ла мо­ря­ків уже до­ста­ви­ли на Ба­тьків­щи­ну, про­ве­де­но роз­тин, що до­зво­ли­ло вста­но­ви­ти при­чи­ни ра­пто­вої смер­ті мо­ло­дих лю­дей. За по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, ал­го­голь або нар­ко­ти­ки напередодні за­ги­бе­лі чо­ло­ві­ки не вжи­ва­ли.

Дру­жи­ни за­ги­блих мо­ря­ків звер­ну­ли­ся з про­ха­н­ням про до­по­мо­гу до всіх пра­во­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій, які пра­цю­ють із мо­ря­ка­ми. Жін­ки про­сять до­по­мог­ти про­ве­сти не­за­ле­жну екс­пер­ти­зу тіл. На дум­ку Оль­ги Лу­ка­шо­вої, не­об­хі­дно при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті ка­пі­та­на су­дна Atlantic Harmony, який на­пев­но знає та міг би роз­по­ві­сти всю прав­ду про остан­ні го­ди­ни жи­т­тя мо­ря­ків з Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.