Ра­зом про­ти зло­чин­но­сті

На­цпо­лі­ція та кри­мі­наль­но-ви­ко­на­вча слу­жба обго­во­ри­ли ре­зуль­та­ти спіль­ної ро­бо­ти

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

На роз­ши­ре­ній між­ві­дом­чій на­ра­ді, ко­тра не­що­дав­но від­бу­ла­ся в На­ціо­наль­ній по­лі­ції Укра­ї­ни, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви На­цпо­лі­ції В’яче­слав Абро­ськін по­ві­до­мив, що зав­дя­ки спіль­ним ді­ям опе­ра­тив­ни­ків по­лі­ції та спів­ро­бі­тни­ків пе­ні­тен­ці­ар­них уста­нов ли­ше цьо­го ро­ку роз­кри­то низ­ку вбивств, фа­ктів за­по­ді­я­н­ня тяж­ких ті­ле­сних ушко­джень, де­ся­тки роз­бій­них на­па­дів та со­тні кра­ді­жок.

У з і б р а нні в з я л и у ч а с т ь пе р ший з а с т у пник на ч а л ь ни­ка а д мі ні с т р а ці ї Дер­жав­ної кри­мі­наль­но-ви­ко­нав­чої с л у жби з о пе р а т ив­ної р о б о т и Во­ло­ди­мир Ме­лю­хов, а та­кож ке­рів­ни­ки о пе р а т ив­них пі д р о з д і л і в Нац по л і ці ї т а мі жре­гі о на л ь них у прав­лі нь Дер­жав­ної кри­мі­наль­но- в ико­нав­чої с л у жби.

Во­ло­ди­мир Ме­лю­хов за­зна­чив, що пі­сля про­ве­де­н­ня на­ста­нов­чої на­ра­ди в лю­то­му цьо­го ро­ку спів­пра­ця між дво­ма ві­дом­ства­ми по­кра­щи­ла- ся. «Зокре­ма, це сто­су­є­ться ро­бо­ти у ца­ри­ні про­ти­дії ор­га­ні­зо­ва­ній зло­чин­но­сті, бо­роть­бі з кри­мі­наль­ни­ми «ав­то­ри­те­та­ми» та про­ти­дії нар­ко­зло­чин­но­сті», — на­го­ло­сив пан Ме­лю­хов.

За сло­ва­ми В’ячеслава Абро­ські­на, ро­бо­та по­лі­цей­сько­го не за­кін­чу­є­ться на ета­пі по­тра­пля­н­ня зло­чин­ця до слід­чо­го ізо­ля­то­ра. «В уста­но­вах ви­ко­на­н­ня по­ка­рань пе­ре­бу­ває по­над 57 ти­сяч осіб, які ство­рю­ють не­без­пе­ку для су­спіль­ства. На­віть си­дя­чи в СІЗО, во­ни на­ма­га­ю­ться ке­ру­ва­ти зло­чин­ни­ми гру­па­ми та вчи­ня­ти зло­чи­ни за ци­ми сті­на­ми. То­му на­го­ло­шую, що ця ро­бо­та вкрай ва­жли­ва для за­по­бі­га­н­ня зло­чи­нам як на во­лі, так і за сті­на­ми цих уста­нов», — за­зна­чив ге­не­рал.

За сло­ва­ми В’ячеслава Абро­ські­на, вже роз­ро­бле­ні та пе­ре­бу­ва­ють на ста­дії узго­дже­н­ня нор­ма­тив­но-пра­во­ві до­ку­мен­ти, які вре­гу­лю­ють вза­є­мо­від­но­си­ни між дво­ма ві­дом­ства­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.