«По­лю­ва­н­ня» на алі­мен­тни­ків

В обла­стях по­ча­ли ді­я­ти мо­біль­ні гру­пи з лі­кві­да­ції за­бор­го­ва­но­сті по алі­мен­тах

Ukrayina Moloda - - Право - Іван БОЙКО

Мо­біль­ні гру­пи з лі­кві­да­ції за­бор­го­ва­но­сті по алі­мен­тах про­ве­дуть кон­троль­ні пе­ре­вір­ки у Тер­но­піль­ській, Хер­сон­ській, Во­лин­ській, За­кар­пат­ській, За­по­різь­кій, Хар­ків­ській, Чер­ні­ве­цькій, Пол­тав­ській, Ми­ко­ла­їв­ській, Чер­ні­гів­ській обла­стях та в м. Ки­є­ві, обі­цяє за­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції Сві­тла­на Глу­щен­ко.

За її сло­ва­ми, та­кі мо­біль­ні гру­пи вже ру­ши­ли по Укра­ї­ні. Па­ні Глу­щен­ко до­дає, що з по­ча­тку дії за­ко­ну що­до по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за спла­ту алі­мен­тів об­сяг стя­гне­них ко­штів з бор­жни­ків алі­мен­тів збіль­шив­ся в де­кіль­ка ра­зів.

Так, у де­яких ре­гіо­нах су­ма спла­ти за­бор­го­ва­но­сті з ви­пла­ти алі­мен­тів зро­сла у по­над 15 ра­зів. Зокре­ма, в Лу­ган­ській обла­сті дер­жав­ним ви­ко­нав­цям уда­ло­ся стя­гну­ти по­над 20 млн. грн. алі­мен­тів, що в 15,5 ра­за біль­ше, ніж до по­ча­тку дії за­ко­ну. Та­кож, на- го­ло­си­ла за­сту­пник мі­ні­стра, у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті стя­гне­но 33,5 млн. грн. (в 10 ра­зів біль­ше), у Рів­нен­ській — май­же 30 млн. грн. (у 6 ра­зів біль­ше).

За сло­ва­ми Глу­щен­ко, лі­де­ра­ми зі стя­гне­н­ня бор­гів зі спла­ти алі­мен­тів пі­сля по­ча­тку дії за­ко­ну є: Дні­про­пе­тров­ська область із су­мою стя­гне­н­ня 152,1 млн. грн., Оде­ська — 103,6 млн. грн. та Пол­тав­ська — 73,6 млн. грн.

«Та­кі по­ка­зни­ки свід­чать, що за­кон пра­цює і за­по­ча­тко­ва­ні ним но­во­вве­де­н­ня є ді­є­вим мо­ти­ва­то­ром для не­до­бро­со­ві­сних ба­тьків спла­чу­ва­ти алі­мен­ти на ди­ти­ну», — на­го­ло­си­ла за­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції.

Во­дно­час Мін’юст про­дов­жу­ва­ти­ме кам­па­нію з по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за не­спла­ту алі­мен­тів. Зокре­ма, най­ближ­чим ча­сом Вер­хов­ною Ра­дою бу­де прийня­то дру­гий па­кет за­ко­но­дав­чих но­ва­цій, які пе­ред­ба­ча­ють ще біль­ше по­си­ле­н­ня ти­ску на не­пла­тни­ків алі­мен­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.