Кри­ва­вий «са­мо­за­хист»

Де­ся­тки па­ле­стин­ців за­ги­ну­ли та ти­ся­чі отри­ма­ли по­ра­не­н­ня від ізра­їль­ських куль у Се­кто­рі Га­за

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

День пе­ре­ве­де­н­ня по­соль­ства США з Тель-Аві­ва до Єру­са­ли­ма, 14 трав­ня, став най­кри­ва­ві­шим у па­ле­стин­ській істо­рії від ча­сів вій­ни 2014 ро­ку. Па­ле­стин­ські де­мон­стран­ти про­те­сту­ва­ли про­ти пе­ре­не­се­н­ня по­соль­ства США в Ізра­ї­лі на кор­до­ні з Се­кто­ром Га­за, жбур­ля­ю­чи ка­мі­н­ня в на­прям­ку ізра­їль­ських сол­дат, а ті від­кри­ли у від­по­відь во­гонь по не­озбро­є­них лю­дях бо­йо­ви­ми ку­ля­ми. Як на­слі­док — 58 уби­тих, се­ред яких во­сьме­ро ді­тей, та по­над 2700 по­ра­не­них ли­ше за один день. 130 по­ра­не­них пе­ре­бу­ва­ють у кри­ти­чно­му ста­ні, по­ві­дом­ляє аген­ція «Ас­со­шiей­тед Пресс» iз по­си­ла­н­ням на ві­дом­ство охо­ро­ни здо­ров’я Се­кто­ра Га­за. Від по­ча­тку про­те­стів на­при­кін­ці бе­ре­зня за­ги­ну­ли за­га­лом 83 лю­дей.

Рі­ше­н­ня про пе­ре­не­се­н­ня по­соль­ства ра­ні­ше ухва­лив пре­зи­дент США До­нальд Трамп. Ера аме­ри­кан­сько­го ней­тра­лі­те­ту що­до пи­та­н­ня Єру­са­ли­ма до­бі­гла кін­ця — тепер США ви­зна­ють Єру­са­лим сто­ли­цею Ізра­ї­лю. На від­мі­ну від ЄС. Для па­ле­стин­ців Схі­дний Єру­са­лим, ни­ні ізра­їль­ський, — це мрія про май­бу­тню вла­сну сто­ли­цю, на­га­дує Бі-Бі-Сі.

Ра­да Без­пе­ки ООН пла­ну­ва­ла 15 трав­ня (вве­че­рі за ки­їв­ським ча­сом) за­сі­да­н­ня для обго­во­ре­н­ня кри­ва­вої бій­ні на па­ле­стин­сько-ізра­їль­сько­му кор­до­ні. Во­дно­час дже­ре­ла в Ра­дбе­зі ООН по­ві­до­ми­ли аген­ції dpa, що пос­т­пред США при ООН уже за­бло­ку­вав прийня­т­тя за­про­по­но­ва­ної Ку­вей­том ре­зо- лю­ції цьо­го між­на­ро­дно­го ор­га­ну, ко­тра за­кли­кає до не­за­ле­жно­го роз­слі­ду­ва­н­ня су­ти­чок на ізра­їль­сько­му кор­до­ні з Се­кто­ром Га­за.

Ту­ре­цьке по с о л ь с т в о у Ва­шинг­то­ні 1 5 т р а в ня з а я в ило про в і д кли­ка­н­ня по с л а Ту­реч­чи­ни в США на знак про­те­сту прот и пе р е не с е ння а ме­ри­кан­ськог о по с о л ь с т в а в Єру­са­лим. Та­кож на пе р е д о д ні пре м’ є р - мі ні с т р Ту­реч­чи­ни Бі на л і Ї л - д ирим з а с у д ив у б ивс т в о па л е с - т ин­ці в у с у т ичках з і з р а ї л ь с ь - ки­ми вій­сько­ви­ми. При цьо­му в і н з в ину­ва­тив США у « с пі в у - ч а с т і в з л о ч ині прот и л юдя­но с т і » . На йог о д у мку, це приз в е д е д о по г і р ше­н­ня с ит у а ці ї в р е г і о ні т а з р о б ит ь д о с я г не ння ми­ру мі ж і з р а ї л ь т я на ми т а па - ле­стин­ця­ми ще скла­дні­шим.

Во­дно­час прем’єр-мі­ністр Ізра­ї­лю на­звав дії сво­їх вій­сько­вих «са­мо­за­хи­стом». Офі­цій­ний пред­став­ник аме­ри­кан­ської адмі­ні­стра­ції Радж Шах та­кож за­явив: «В Ізра­ї­лю є не­від’єм­не пра­во на са­мо­за­хист». На що по­сол Па­ле­сти­ни при ООН Рі­ад Ман­сур за­зна­чив: «Во­ни свя­тку­ють без­за­ко­н­ня в той час, ко­ли Ізра­їль уби­ває мир­них па­ле­стин­ців». «Спо­лу­че­ні Шта­ти ста­ють сим­во­лом не­без­пе­ки, що йде від оска­же­ні­ло­го від вла­ди До­наль­да Трам­па», — на­пи­са­ла у сво­є­му ко­мен­та­рі го­лов­ний ре­да­ктор «Ні­ме­цької хви­лі» Інес Поль.

Пре­зи­дент Па­ле­стин­ської на­ціо­наль­ної адмі­ні­стра­ції Ма­хмуд Аб­бас за­су­див «бій­ню» на кор­до­ні Сму­ги Га­за. У зв’яз­ку зі смер­тя­ми лю­дей він ого­ло­сив три­ден­ний тра­ур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.