Шу­ка­є­мо про­бо­ї­ни

Зав­дя­ки Єв­ро­ко­мі­сії й укра­їн­ський ін­тер­нет ста­не без­пе­чні­шим

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Укра­їн­ські ко­ри­сту­ва­чі ін­тер­не­ту, які кон­та­кту­ють iз єв­ро­пей­ськи­ми ком­па­ні­я­ми, вже отри­ма­ли від них по­ві­дом­ле­н­ня про змі­ни в по­лі­ти­ці кон­фі­ден­цій­но­сті, яка за­про­ва­джу­є­ться у зв’яз­ку з всту­пом у дію За­галь­но­го ре­гла­мен­ту за­хи­сту да­них, який на­бу­ває чин­но­сті в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі з 25 трав­ня. Якщо на­віть хтось кон­та­ктів з єв­ро­пей­ськи­ми ком­па­ні­я­ми і не має, то обов’яз­ко­во мав отри­ма­ти та­ке по­ві­дом­ле­н­ня по­шу­ко­ви­ка Google.

За­про­ва­дже­н­ня но­во­го єв­ро­пей­сько­го ре­гла­мен­ту за­хи­сту да­них пов’яза­не зі скан­да­лом iз ви­то­ком ін­фор­ма­ції про ко­ри­сту­ва­чів ме­ре­жі «Фейс­бук». 4 кві­тня ме­ре­жа «Фейс­бук» ви­зна­ла, що її ком­па­нія-пар­тнер Cambridge Analytica не­сан­кціо­но­ва­но отри­ма­ла осо­би­сті да­ні 87 міль­йо­нів ко­ри­сту­ва­чів «Фейс­бу­ка». Бри­тан­ська ком­па­нія Cambridge Analytica спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ана­лі­зі да­них та до­по­ма­га­ла шта­бу До­наль­да Трам­па під час пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії. У 2016 ро­ці во­на зі­бра­ла да­ні про­фі­лів ко­ри­сту­ва­чів со­цме­ре­жі «Фейс­бук» без їхньої зго­ди. Ме­тою збо­ру і оброб­ки да­них бу­ло ство­ре­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для пе­ред­ба­че­н­ня по­лі­ти­чних сим­па­тій ви­бор­ців, а та­кож впли­ву на них.

«Фейс­бук» як го­лов­ний ви­ну­ва­тець скан­да­лу та­кож го­ту­є­ться під­ла­шту­ва­ти свою ро­бо­ту під під­го­тов­ле­ний Єв­ро­ко­мі­сі­єю но­вий За­галь­ний ре­гла­мент за­хи­сту да­них ЄС. По­чи­на­ю­чи з учо­ра­шньо­го дня со­ці­аль­на ме­ре­жа «Фейс­бук» при­зу­пи­ни­ла ро­бо­ту близь­ко 200 до­да­тків, які ма­ли до­ступ до ве­ли­кої кіль­ко­сті да­них ко­ри­сту­ва­чів, по­ві­дом­ляє аген­ція «Рей­тер». За сло­ва­ми пред­став­ни­ка со­цме­ре­жі Айма Ар­чі­бо­нґа, ро­бо­ту до­да­тків при­зу­пи­ни­ли, щоб з’ясу­ва­ти, чи злов­жи­ва­ли во­ни отри­ма­ни­ми да­ни­ми.

Та­ким чи­ном, зав­дя­ки зу­си­л­лям Єв­ро­ко­мі­сії й укра­їн­ські ко­ри­сту­ва­чі ін­тер­не­ту по­чу­ва­ти­му­ться без­пе­чні­ше у ме­ре­жі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.