НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Екологія -

Ви­став­ка енер­го­ефе­ктив­но­сті

Вчо­ра у сто­ли­ці від­кри­ла­ся Мі­жна­ро­дна ви­став­ка енер­го­ефе­ктив­но­го обла­дна­н­ня для опа­ле­н­ня, вен­ти­ля­ції, кон­ди­ціо­ну­ва­н­ня, во­до­по­ста­ча­н­ня, від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки, сан­те­хні­ки і ба­сей­нів AquaTherm Kyiv. У Мі­жна­ро­дно­му ви­став­ко­во­му цен­трі най­ближ­чі три дні пра­цю­ва­ти­муть спе­ці­а­лі­зо­ва­ні са­ло­ни «Філь­три і те­хно­ло­гії очи­ще­н­ня во­ди», «Еко Енер­го», «Кул Клі­ма» та «Ба­сейн Пул». На «Еко Енер­го» пред­став­ле­ні енер­го­збе­рі­га­ю­чі те­хно­ло­гії і про­ду­кти: ко­тли на твер­до­му па­ли­ві, те­пло­ві на­со­си, ре­гу­ля­цій­ні си­сте­ми, си­сте­ми управ­лі­н­ня, со­ня­чні еле­ктри­чні си­сте­ми, со­ня­чні во­до­на­грі­валь­ні си­сте­ми, ві­тря­ні еле­ктро­ге­не­ра­то­ри. Уча­сни­ки са­ло­ну отри­му­ють пра­во ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти спе­ці­аль­ний «зе­ле­ний» знак e3, який під­твер­джує еко­ло­гі­чну й енер­ге­ти­чну ефе­ктив­ність пред­став­ле­них ін­но­ва­цій­них про­ду­ктів. Спе­ці­а­лі­зо­ва­ний са­лон «Філь­три і те­хно­ло­гії очи­ще­н­ня во­ди» пред­став­ляє но­ві­тнє обла­дна­н­ня та те­хно­ло­гії для про­ми­сло­во­го та по­бу­то­во­го во­до­очи­ще­н­ня, філь­тра­ції і во­до­пі­дго­тов­ки. Пар­тне­ра­ми са­ло­ну ви­сту­пає укра­їн­ське во­дне спів­то­ва­ри­ство WaterNet, яке про­во­дить на­вчаль­ні се­мі­на­ри для ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців і мон­та­жни­ків за стан­дар­та­ми США, та Асо­ці­а­ція «Укр­во­до­ка­на­л­еко­ло­гія».

За­зви­чай у рам­ках ви­став­ки від­бу­ва­є­ться по­над 20 за­хо­дів та пре­зен­та­цій, які від­ві­ду­ють не мен­ше 3 000 фа­хів­ців га­лу­зі, біль­шість з яких від­по­від­аль­ні або впли­ва­ють на прийня­т­тя рі­шень, а по­ло­ви­на — вла­сни­ки, ди­ре­кто­ри та про­дав­ці, які пред­став­ля­ють під­при­єм­ства з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Про­від­ні сві­то­ві брен­ди оби­ра­ють ви­став­ку «Аква-Терм Ки­їв» для ви­ве­де­н­ня на ри­нок но­вих про­ду­ктів та рі­шень.

Свин­ство між­на­ро­дно­го мас­шта­бу

Рі­чку Бо­дрог у Сло­вач­чи­ні за­бло­ку­ва­ло пла­сти­ко­ве смі­т­тя. Еко­ло­ги при­пу­ска­ють, що по­бу­то­ві від­хо­ди при­плив­ли са­ме з Укра­ї­ни. Бо­дрог — при­то­ка рі­чки Ла­то­ри­ці, яка не­се свої во­ди з За­кар­па­т­тя че­рез те­ри­то­рію Сло­вач­чи­ни та Угор­щи­ни. «Та­ко­го ми не ба­чи­ли ро­ків 30, — обу­рю­ю­ться єв­ро­пей­ські еко­акти­ві­сти. — У гир­лі Бо­дро­гу утво­рив­ся за­тор із пла­сти­ку дов­жи­ною 100-200 ме­трів, він по­стій­но зро­стає і да­лі ру­ха­ти­ме­ться до Угор­щи­ни». При­чи­ну про­бле­ми еко­ло­ги вба­ча­ють у не­спро­мо­жно­сті Укра­ї­ни на­ла­го­ди­ти про­цес сор­ту­ва­н­ня смі­т­тя.

Бі­ло­ру­си ви­ро­бля­ють...

Вже у трав­ні цьо­го ро­ку в Ре­спу­блі­ці Бі­ло­русь по­чне­ться ви­ро­бни­цтво двох мо­де­лей еле­ктро­мо­бі­лів. Їх ви­пу­ска­ти­ме при­ва­тний ки­тай­ський ав­то­ви­ро­бник Zotye, а зби­ра­ти­муть еле­ктро­ка­ри на за­во­ді «Юні­сон». Як ін­фор­мує ЕcoАutoІnfo.com, пер­ша мо­дель еле­ктро­мо­бі­ля (Zotye E200EV) бу­де осна­ще­на еле­ктро­мо­то­ром по­ту­жні­стю 83 кін­ські си­ли і аку­му­ля­то­ром єм­ні­стю 24,5 кі­ло­ват-го­ди­ни, що за­без­пе­чу­ють за­пас хо­ду 220 кі­ло­ме­трів. Дру­гий еле­ктро­кар, Z500EV, тро­хи ви­що­го кла­су: з 129-силь­ним еле­ктро­мо­то­ром і аку­му­ля­то­ра­ми, що за­без­пе­чу­ють еле­ктро­мо­бі­лю до 250 кі­ло­ме­трів на одно­му за­ря­ді. То­чна вар­тість бі­ло­ру­ських еле­ктро­мо­бі­лів по­ки що не ві­до­ма, але ав­то­ви­ро­бник при­пу­скає, що сі­ті­кар обі­йде­ться по­ку­пце­ві при­бли­зно в 17 ти­сяч до­ла­рів, а се­дан ко­шту­ва­ти­ме близь­ко 22 ти­сяч до­ла­рів.

... Укра­їн­ці ку­пу­ють

У сі­чні-кві­тні по­то­чно­го ро­ку в Укра­ї­ні при­дба­ли 1 044 еле­ктро­мо­бі­лі. Це в пів­то­ра ра­за біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. Основ­ну ма­су пер­вин­них ре­є­стра­цій ав­то­мо­бі­лів на еле­ктро­тя­зі ста­но­ви­ли ма­ши­ни, що бу­ли в екс­плу­а­та­ції, пе­ре­дає Украв­то­пром. Час­тка еле­ктро­мо­бі­лів з про­бі­гом збіль­ши­лась до 85 від­со­тків, то­ді як у сі­чні-кві­тні ми­ну­ло­го ро­ку цей по­ка­зник ста­но­вив 81 від­со­ток. Як і ра­ні­ше, най­біль­шим по­пи­том ко­ри­сту­є­ться еле­ктро­кар Nissan Leaf, який охо­пив дві тре­ти­ни пер­вин­но­го рин­ку еле­ктро­мо­бі­лів. У сі­чні-кві­тні укра­їн­ську про­пи­ску отри­ма­ли 723 ав­то­мо­бі­лі ці­єї мо­де­лі, з яких ли­ше 52 бу­ли но­ви­ми. Дру­гим за по­пу­ляр­ні­стю став еле­ктро­мо­біль BMW i3. Цю мо­дель ви­бра­ли 58 укра­їн­ців, 19 з яких при­дба­ли но­ве ав­то. Тре­тє мі­сце в укра­їн­сько­му рей­тин­гу еле­ктро­ка­рів за­ймає Tesla Model S, вла­сни­ка­ми якої ста­ли 52 укра­їн­ці, 18 з яких при­дба­ли но­ві мо­де­лі. Та­кож у ТОП-5 уві­йшли еле­ктро­мо­бі­лі Mercedes-Benz B з ре­зуль­та­том 36 ав­то (8 но­вих і 28 ужи­ва­них) і Smart Fortwo Electric Drive — 32 ав­то ви­ня­тко­во з про­бі­гом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.