Ба­чить хло­пчик — са­дять ліс...

За ве­сну лі­сів­ни­ки з во­лон­те­ра­ми від­тво­ри­ли де­ся­тки ти­сяч ге­кта­рів лі­су

Ukrayina Moloda - - Екологія - Окса­на СОВА

Май­же 25 ти­сяч ге­кта­рів лі­сів бу­ло ви­са­дже­но під час цьо­го­рі­чної ве­сня­ної лі­со­куль­тур­ної кам­па­нії. Біль­ше ти­ся­чі ге­кта­рів но­вих по­са­док від­но­ви­ли на ми­ну­ло­рі­чних зру­бах.

Як по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства лі­со­вих ре­сур­сів Во­ло­ди­мир Бон­дар, під­при­єм­ства, які на­ле­жать до сфе­ри управ­лі­н­ня Дер­жлі­с­агент­ства, на де­сять від­со­тків пе­ре­ви­ко­на­ли ве­сня­ний план. А зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню при­ро­до­збе­рі­га­ю­чих те­хно­ло­гій лі­со­за­го­ті­вель вда­є­ться до­ся­га­ти які­сно­го при­ро­дно­го від­нов­ле­н­ня лі­су.

Цьо­го ро­ку у Все­укра­їн­ській акції «Май­бу­тнє лі­су у тво­їх ру­ках» взя­ла участь без­пре­це­ден­тна кіль­кість до­бро­воль­ців. За­га­лом по обла­стях Укра­ї­ни її уча­сни­ка­ми ста­ло по­над 30 ти­сяч шко­ля­рів та сту­ден­тів, по­над п’ять ти­сяч пред­став­ни­ків гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та май­же п’ятнад­цять ти­сяч укра­їн­ців, які пра­цю­ють у сфе­рах, да­ле­ких від лі­сни­цтва. На­віть за по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, до від­нов­ле­н­ня лі­со­во­го еко­ба­лан­су кра­ї­ни при­єд­на­ло­ся по­над 50 ти­сяч осіб. Це своє­рі­дний ре­корд. Ро­ди­ни, пра­ців­ни­ки рі­зних під­при­ємств і про­сто ба­жа­ю­чі ви­са­джу­ва­ли ліс ра­зом із лі­сів­ни­ка­ми.

На­га­да­є­мо, за увесь ми­ну­лий рік ліс­го­спи, під­по­ряд­ко­ва­ні Дер­жлі­с­агент­ству, від­тво­ри­ли 53,2 ти­ся­чі ге­кта­рів лі­сів.

Фото з сай­та khustnews.in.ua.

За до­слі­дже­н­ня­ми вче­них, най­акту­аль­ні­ши­ми для від­нов­ле­н­ня при­ро­дно­го еко­ба­лан­су на біль­шо­сті те­ри­то­рії Укра­ї­ни є дуб та бук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.