Хо­ло­дний Яр та­ки за­по­від­ний

На Чер­ка­щи­ні ство­рю­ють на­ціо­наль­ний при­ро­дний парк з одно­ймен­ною на­звою

Ukrayina Moloda - - Екологія - Окса­на СИДОРЕНКО

Ми­ну­ло­го ти­жня пред­став­ни­ки Мі­н­еко­ло­гії та обла­сті узго­джу­ва­ли на мі­сці про­по­зи­ції що­до ви­зна­че­н­ня мо­жли­вих меж но­во­го за­по­від­ни­ка. Ви­я­ви­ло­ся, що прі­о­ри­те­том стає роз’ясню­валь­на ро­бо­та з мі­сце­вою гро­ма­дою, аби на­пра­цьо­ва­ні про­по­зи­ції за­до­воль­ни­ли усі сто­ро­ни пе­ре­го­вор­но­го про­це­су. Як ві­до­мо, ство­ре­н­ня На­ціо­наль­но­го пар­ку «Хо­ло­дний Яр», на яко­му на­по­ля­га­ють еко­ло­ги, гро­мад­ськість та уря­дов­ці, ба­га­то ро­ків на­штов­ху­ю­ться на спро­тив на­се­ле­н­ня та лі­сів­ни­ків, які по­бо­ю­ю­ться, що при­ро­до­охо­рон­ний ре­жим різ­ко змен­шить мо­жли­во­сті їхньо­го го­спо­да­рю­ва­н­ня в лі­сах Чи­ги­рин­щи­ни та Кам’ян­щи­ни. Ще ми­ну­ло­го ро­ку мі­ністр Остап Се­ме­рак по­ві­до­мив, що Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни роз­ро­бить про­ект ука­зу Пре­зи­ден­та про ство­ре­н­ня на те­ри­то­рії Чер­ка­ської обла­сті На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Хо­ло­дний Яр», що спри­я­ти­ме збе­ре­жен­ню при­ро­дно­го се­ре- до­ви­ща, за­хи­сту дов­кі­л­ля, збе­ре­же­н­ня істо­ри­чної спад­щи­ни. То­ді ж від­бу­ла­ся пер­ша на­ра­да що­до ство­ре­н­ня на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Хо­ло­дний Яр» за уча­сті на­ро­дних де­пу­та­тів, уря­дов­ців, пред­став­ни­ків обла­сної та мі­сце­вої вла­ди, на­у­ков­ців, яка, втім, про­цес ре­а­лі­за­ції бла­го­ро­дної ідеї не при­швид­ши­ла.

Хо­ло­дний Яр — ре­лі­кто­вий лі­со­вий ма­сив, який має істо­ри­чне та при­ро­до­охо­рон­не зна­че­н­ня. Урочище, яке за­ймає пло­щу 6 804 ге­кта­ри, роз­та­шо­ва­не на те­ри­то­рії двох ра­йо­нів Чер­ка­ської облас- ті — Чи­ги­рин­сько­го і Кам’ян­сько­го. За кіль­кі­стю уні­каль­них ар­хе­о­ло­гі­чних, істо­ри­чних, на­у­ко­вих об’єктів (а їх тут на­лі­чу­є­ться по­над 150 най­ме­ну­вань) Хо­ло­дний Яр по­сі­дає пер­ше мі­сце в Укра­ї­ні. У хо­ло­дно­яр­ських лі­сах збе­ре­гли­ся за­ли­шки кіль­кох древ­ніх го­ро­дищ, ото­че­них зем­ля­ни­ми ва­ла­ми, а та­кож ру­ї­ни під­зем­них цер­ков і пе­чер. Най­біль­ше го­ро­ди­ще — Скіф­ське, або Мо­тро­нин­ське (VІ сто­лі­т­тя до но­вої ери), у цен­трі яко­го роз­та­шо­ва­на пам’ятка ар­хі­те­кту­ри хри­сти­ян­ської до­би — Тро­ї­цька цер­ква.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.