Гро­ма­да — як одна сім’я:

Щоб обо­ро­ня­ти­ся від уся­ких зайд

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - Юрій ПІЛЯЙ, пен­сіо­нер Па­во­лоч, По­піль­нян­ський ра­йон, Жи­то­мир­ська область

Ша­нов­на ре­да­кціє. Ме­не, пен­сіо­не­ра, який жи­ве у се­лі, спо­ну­ка­ло звер­ну­ти­ся до вас із ли­стом те, що для нас, тих гро­ма­дян, які жи­вуть в Укра­ї­ні, а не ви­їха­ли в рі­зні кра­ї­ни че­рез об­ста­ви­ни, що скла­ли­ся в дер­жа­ві від го­спо­да­рю­ва­н­ня олі­гар­хів, кно­пко­да­вів, ство­рю­ють не­стер­пні умо­ви на­віть не жи­т­тя, а ви­жи­ва­н­ня.

У по­бу­ті ми всі ко­ри­сту­є­мось еле­ктро­енер­гі­єю та га- зом. Так от, у не­да­ле­ко­му ми­ну­ло­му ко­ри­сту­ва­чі для облі­ку спо­жи­то­го по­слу­го­ву­ва­ли­ся лі­чиль­ни­ка­ми та облі­ко­ви­ми книж­ка­ми і, від­по­від­но, про­во­див­ся роз­ра­ху­нок за спо­жи­те. На сьо­го­дні спо­жи­ва­чам не­об­хі­дно на­пе­ред по­дзво­ни- ти у від­по­від­ні слу­жби, щоб на­да­ти ци­фри ви­ко­ри­ста­них ре­сур­сів, а по­тім вам на­ді­йде пла­тіж­ка, де бу­де роз­пи­са­но, за що й скіль­ки пла­ти­ти. Ви не уяв­ля­є­те, як важ­ко ту­ди до­дзво­ни­ти­ся. І ось пен­сіо­не­ри, а де­хто з них із па­ли­чка- ми, їдуть у рай­цен­три, щоб з’ясу­ва­ти, що й до чо­го, і на­да­ти по­ка­зни­ки сво­їх лі­чиль­ни­ків осо­би­сто. Це ство­рює ма­су не­зру­чно­стей для спо­жи­ва­чів. Нев­же з цьо­го хтось ма­ти­ме при­бу­ток, зму­шу­ю­чи лю­дей до зай­вих ви­трат?

І ще: про­жи­ва­ю­чи в се­лі, тіль­ки й чу­єш, що то одну ха­ту, то дру­гу обі­кра­ли, ви­ла­мав­ши зам­ки. То, мо­же, за­мість се­ли­щних та сіль­ських рад ор­га­ні­зу­ва­ти ко­за­цькі дру­жи­ни? Це б ди­сци­плі­ну­ва­ло на­се­ле­н­ня і до­зво­ли­ло швид­ко ви­яв­ля­ти всі­ля­ких не­ба­жа­них суб’єктів лег­кої на­жи­ви.

А лі­зли в Укра­ї­ну і бу­дуть ліз­ти з усіх бо­кiв. А для то­го, щоб Укра­ї­на існу­ва­ла як дер­жа­ва, по­трі­бно, щоб на­се­ле­н­ня на­шої кра­ї­ни бу­ло одні­єю сім’єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.