ДОСЬЄ «УМ»

Ukrayina Moloda - - Культура -

Те­тя­на Со­снов­ська

На­ро­ди­ла­ся в Ки­є­ві у 1962 р. Пра­ців­ни­ця куль­ту­ри з 1993 ро­ку та ра­діо­жур­на­ліс­тка, за­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Укра­ї­ни. За­кін­чи­ла Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Упро­довж 22 ро­ків пра­цю­ва­ла в Лі­те­ра­тур­но-ме­мо­рі­аль­но­му му­зеї-квар­ти­рі Пав­ла Ти­чи­ни в Ки­є­ві, з 1997 ро­ку, — на по­са­ді йо­го ди­ре­кто­ра. У 2014 цей му­зей пред­став­ляв Укра­ї­ну на кон­кур­сі Єв­ро­пей­сько­го му­зей­но­го фо­ру­му і уві­йшов до ко­ро­тко­го спи­ску но­мі­нан­тів кон­кур­су «Кра­щий му­зей Єв­ро­пи».

26 лю­то­го 2015 ро­ку Те­тя­на Со­снов­ська очо­ли­ла На­ціо­наль­ний му­зей істо­рії Укра­ї­ни (НМІУ). Під час зу­стрі­чі з ко­ле­кти­вом му­зею то­ді­шній мі­ністр куль­ту­ри В’яче­слав Ки­ри­лен­ко по­яснив це при­зна­че­н­ня тим, що Те­тя­на Со­снов­ська є одним із най­кра­щих фа­хів­ців у му­зей­ній га­лу­зі Укра­ї­ни, в пи­тан­ні по­пу­ля­ри­за­ції му­зею, є но­ва­то­ром, яка з не­ве­ли­ко­го ме­мо­рі­аль­но­го му­зею зро­би­ла уста­но­ву, що в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі дає фо­ру ба­га­тьом ін­шим му­зе­ям, і на­го­ло­сив, що на­став час для під­хо­дів і екс­пе­ри­мен­тів, щоб вди­хну­ти жи­т­тя в го­лов­ний му­зей кра­ї­ни.

Те­тя­на Со­снов­ська.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.