ВИПІЧКА

Ukrayina Moloda - - Смачне Життя -

Бу­ло­чки-стри­бун­ці — для ма­лень­ких пу­стун­ців

То­му що ма­ле­ча лю­бить гра­ти­ся на­віть під час їди. Ін­ко­ли са­ме в про­це­сі гри вда­є­ться на­го­ду­ва­ти ди­ти­ну, а ін­ко­ли до­ста­тньо про­сто на­ла­шту­ва­ти ди­ти­ну на тра­пе­зу чи­мось ці­ка­вим і сма­чним.

Іри­на Яни­шин із Дро­го­би­ча вчить нас, як го­ту­ва­ти бу­ло­чки­стри­бун­ці, які ді­тво­ра спри­ймає «на ура».

Для ті­ста по­трі­бно: 2 яй­ця кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри, сто­ло­ва лож­ка роз­то­пле­но­го і охо­ло­дже­но­го ма­сла, 250 мл мо­ло­ка (та­кож кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри), 140 г бо­ро­шна. Зби­ва­є­мо він­чи­ком яй­ця, до­да­є­мо ма­сло, то­ді мо­ло­ко (весь час по­мі­шу­ю­чи), а бо­ро­шно вси­па­є­мо по­сту­по­во.

У ке­ксо­ві фор­мо­чки на­ли­ва­єм ті­сто до по­ло­ви­ни (ті­сто рід­ке). Ста­ви­мо ви­пі­ка­ти у ро­зі­грі­ту по­пе­ре­дньо до 230°С ду­хов­ку на 15 хви­лин, по­тім змен­шу­є­мо тем­пе­ра­ту­ру до 180°С і пе­че­мо ще 15 хви­лин. На­чин­ка мо­же бу­ти рі­зна — як со­ло­на, так і со­лод­ка. «Жаб­ки-стри­бун­ці» — ті, що з огі­ро­чком — мо­жна на­чи­ни­ти сир­ко­вою ма­сою з кро­пом і пе­тру­шкою, або по­кла­сти шма­то­чок від­ва­ре­но­го чи за­пе­че­но­го м’яса, твер­до­го си­ру чи й на­віть м’ясну, ри­бну чи ово­че­ву ко­тле­тку. А з пер­си­ко­вим «язи­чком» (яблу­чним, ба­на­но­вим то­що) — со­лод­кою сир­ко­вою ма­сою.

Ді­ти — та­кі ді­ти: якщо сма­чно — во­ни це спри­ймуть зі щи­рою вдя­чні­стю!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.