Здра­стуй і про­ща­вай

Пі­сля 14 ро­ків пе­ре­бу­ва­н­ня в хо­кей­ній елі­ті збір­на Бі­ло­ру­сі ви­ле­ті­ла до ниж­чо­го ди­ві­зіо­ну

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Дві пер­ші істо­рії пе­ре­бу­ва­н­ня в тре­тьо­му за си­лою хо­кей­но­му ди­ві­зіо­ні пла­не­ти для збір­ної Укра­ї­ни за­вер­ши­ли­ся «хеп­пі-ен­дом». На­то­мість тре­тя спро­ба «си­ньо-жов­тих» швид­ко за­ли­ши­ти ди­ві­зіон ІВ, ко­тра, на­га­да­є­мо, ма­ла мі­сце у кві­тні, в ли­тов­сько­му Ка­у­на­сі за­вер­ши­ла­ся для них нев­да­чею. Від­так iз на­го­дою зно­ву по­гра­ти на «під­сту­пах» до елі­ти (а там, ди­вись, за­ма­хну­ти­ся й на одну з двох пу­ті­вок до лі­ги най­силь­ні­ших) на­шим хо­ке­їстам до­ве­де­ться тро­хи за­че­ка­ти.

На­сту­пно­го ро­ку на­ціо­наль­ну збір­ну Укра­ї­ни по­втор­но че­ка­ти­муть на чем­піо­на­ті сві­ту ІВ, де її су­пер­ни­ка­ми бу­дуть ко­ман­ди Япо­нії, Есто­нії, Ру­му­нії, Гол­лан­дії та Поль­щі. Оста­н­ня, до сло­ва, в 2018 ро­ці ви­ле­ті­ла з ди­ві­зіо­ну ІА, гол­ланд­ці ж, на­то­мість, опи­ни­ли­ся в тре­тій хо­кей­ній лі­зі сві­ту пі­сля пе­ре­мо­ги в ди­ві­зіо­ні ІІА.

Із усіх рей­тин­го­вих ко­горт, які сфор­мо­ва­ні Мі­жна­ро­дною фе­де­ра­ці­єю хо­кею на льо­ду, елі­тний «мун­ді­аль» стар­тує най­пі­зні­ше. Свя­то трав­не­во­го хо­кею в по­то­чно­му ро­ці про­хо­дить у Да­нії, i там — у Ко­пен­га­ге­ні та Хер­нін­гу — для 16 уча­сни­ків пла­не­тар­ної пер­шо­сті за­вер­шу­є­ться гру­по­вий етап.

Го­лов­ни­ми йо­го під­сум­ка­ми, окрім, зві­сно, ви­зна­че­н­ня май­бу­тніх уча­сни­ків чвер­тьфі­на­лу, ста­ли нев­да­чі збір­них Бі­ло­ру­сі та Пів­ден­ної Ко­реї. І якщо для де­бю­тан­тів елі­тно­го ди­ві­зіо­ну — пів­ден­но­ко­рей­ців — швид­ко­плин­не пе­ре­бу­ва­н­ня в най­силь­ні­шій лі­зі сві­ту мо­жна роз­ці­ни­ти як за­кін­че­н­ня екс­кур­сій­но­го ту­ру під на­звою «зна­йом­ство з пре­кра­сним», то бі­ло­ру­си свій пер­ший за 14 ро­ків ви­літ з елі­ти сприйня­ли не іна­кше, як ка­та­стро­фу. Во­дно­час і ста­ро­жи­ли ви­що­го хо­кей­но­го сві­ту з Бі­ло­ру­сі, i йо­го де­бю­тан­ти з Пів­ден­ної Ко­реї на ЧС-2018 у Да­нії ма­ли одно­ти­пний ви­гляд, який не до­зво­ляв їм пе­ре­мо­жно за­вер­шу­ва­ти свої по­єдин­ки.

Се­ред тих уча­сни­ків дан­сько­го «мун­ді­а­лю», хто до остан­ньо­го ту­ру гру­по­во­го ета­пу не мав у сво­є­му па­си­ві жо­дної по­раз­ки, фі­гу­ру­ва­ли збір­ні США та Шве­ції — за­ко­но­мір­ні лі­де­ри сво­їх окте­тів і, во­че­видь, го­лов­ні фа­во­ри­ти ЧС. Шве­ди є чин­ни­ми чем­піо­на­ми сві- ту. Без сум­ні­ву, пра­гну­ти­муть у Да­нії під­твер­ди­ти своє ре­но­ме во­ло­да­рів олім­пій­сько­го зо­ло­та 2018 ро­ку хо­ке­їсти з Ро­сії. При цьо­му, якщо ра­ні­ше на сві­то­вих фо­ру­мах най­більш очі­ку­ва­ним по­єдин­ком вва­жа­ло­ся ро­сій­сько-ка­над­ське про­ти­сто­я­н­ня, то цьо­го ра­зу, зва­жа­ю­чи на слаб­кий ігро­вий рі­вень збір­ної Ка­на­ди, го­лов­ним ма­тчем на тур­ні­рі мо­же ста­ти ду­ель Ро­сія — США. До­да­мо, що, на від­мі­ну від «бі­лих» Ігор у Пхен­чха­ні, на ЧС-2018 ро­сій­ські хо­ке­їсти ви­сту­па­ють не під ней­траль­ним пра­по­ром, а за­хи­ща­ють на­ціо­наль­ні ко­льо­ри. Ці­ка­во, що збір­на Ні­меч­чи­ни — сен­са­цій­ний ві­це-чем­піон чо­ло­ві­чо­го хо­кей­но­го тур­ні­ру на ми­ну­лій Олім­пі­а­ді — на цьо­го­рі­чно­му «мун­ді­а­лі» уча­сті в ме­даль­но­му роз­по­ді­лі вза­га­лі не бра­ти­ме, оскіль­ки не змо­гла про­би­ти­ся до чвер­тьфі­на­лу.

Пе­ред­пла­тна вар­тiсть «Укра­ї­ни мо­ло­дої» на 2018 рiк:

Фото з сай­та zimbio.com.

Де­бю­тант елі­тно­го «мун­ді­а­лю» — збір­на Пів­ден­ної Ко­реї — швид­ко ви­ле­ті­ла на­зад у ди­ві­зіон ІА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.