На­ша Са­ша

Як До­нальд Трамп сва­том був

Ukrayina Moloda - - Спорт - Слав­ко ФЕРТ

Ще не ві­до­мо, хто має біль­ший вплив на адмі­ні­стра­цію пре­зи­ден­та США у спра­ві фор­му­ва­н­ня уяви про Укра­ї­ну: фа­хо­ві ди­пло­ма­ти, чи… ко­ли­шня укра­їн­ська мо­дель, яка вда­ло ви­йшла за­між у США. Йде­ться про Оле­ксан­дру Ні­ко­ла­єн­ко, дру­жи­ну аме­ри­кан­сько­го бі­зне­сме­на та мі­льяр­де­ра Фі­ла Раф­фі­на, який на­жив чи­ма­лі ста­тки на кін­них пе­ре­го­нах та ін­ве­сту­ван­ні в ка­зи­но. Аме­ри­кан­ский ча­со­пис «Форбс» оці­нює йо­го «га­ма­нець» у 2,5 млрд. до­ла­рів. Сам вла­сник ме­ре­жі ка­зи­но пан Раф­фін усе ж ви­знає, що свій най­біль­ший джек-пот зі­рвав то­ді, ко­ли зна­йшов со­бі дру­гу дру­жи­ну — Оле­ксан­дру Ні­ко­ла­єн­ко, во­ло­дар­ку ти­ту­лу «Міс Укра­ї­на» 2004 ро­ку. Па­ра по­бра­ла­ся 2008 ро­ку. Оле­ксан­дрі на той час бу­ло 26 ро­ків, а її обран­цю — 72. Тепер во­ни ма­ють си­на Рі­чар­да Ві­лья­ма, який на­ро­див­ся у кві­тні 2010 ро­ку.

Філ Раф­фін має зв’яз­ки і зна­йом­ства у най­ви­щих аме­ри­кан­ських по­лі­ти­чних ко­лах, він був вхо­жим до ро­ди­ни по­пе­ре­дньо­го аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та Ба­ра­ка Оба­ми, а Са­ша при­я­те­лю­ва­ла з «пер­шою ле­ді» Мі­шель Оба­мою. Та го­лов­не, що Раф­фін є ді­ло­вим пар­тне­ром До­наль­да Трам­па, во­ни при­я­те­лю­ють ро­ди­на­ми вже біль­ше 10 ро­ків, тож Шу- ро­чка ста­ла кра­щою по­дру­гою те­пе­рі­шньої «пер­шої ле­ді» Ме­ла­нії Трамп, та­кож мо­де­лі у ми­ну­ло­му і та­кож слов’ян­сько­го по­хо­дже­н­ня — во­на зі Сло­ве­нії. Та й по­зна­йо­мив Фі­ла Раф­фі­на з Оле­ксан­дрою Ні­ко­ла­єн­ко вла­сне До­нальд Трамп, а по­тім був ша­фе­ром на ве­сіл­лі па­ри.

До­сить ска­за­ти, що ро­ди­на Раф­фі­нів бу­ла ра­зом iз ро­ди­ною Трам­пів, ко­ли в ніч пі­сля ви­бо­рів очі­ку­ва­ли на ого­ло­ше­н­ня їх ре­зуль­та­тів. І ра­зом ви­пи­ли пе­ре­мо­жні ке­ли­хи шам­пан­сько­го. Не див­но, що Оле­ксан­дра Ні­ко­ла­єн­ко ча­сом ви­сту­пає в ро­лі не­о­фі­цій­но­го ра­дни­ка До­наль­да Трам­па, ко­ли йде­ться про укра­їн­ські спра­ви. І, мо­жли­во, має на во­ло­да­ря Бі­ло­го до­му біль­ший вплив, ніж по­сол Укра­ї­ни в США.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.