КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №52

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. Пер­ший в істо­рії люд­ства бра­то­вбив­ця. 4. Естра­дний та­нець, основ­ним еле­мен­том яко­го є від­би­ва­н­ня ри­тму пі­до­шва­ми. 6. За­кру­че­ний сю­жет у тво­рі, ко­ли до остан­ньо­го мо­мен­ту не зро­зумі­ло, чим усе за­вер­ши­ться. 7. Чо­ло­ві­чий дво­бор­тний при­та­ле­ний одяг, із ви­рі­за­ни­ми спе­ре­ду по­ла­ми та дов­ги­ми фал­да­ми зза­ду, який одя­га­ють в уро­чи­стих ви­пад­ках, на офі­цій­них при­йо­мах, для ви­сту­пу в кон­цер­тах. 10. Лег­кий ін­ді­ан­ський чо­вен. 13. Цен­траль­на пло­ща в ста­ро­дав­ніх Афі­нах. 14. Му­зи­чний ін­стру­мент, ха­ра­ктер­ний для ка­то­ли­цько­го ко­сте­лу. 15. Лі­кар із ро­ма­ну Сті­вен­со­на «Острів скар­бів». 17. «Сьо­го­дні в клу­бі бу­дуть ...». (хіт по­ча­тку 90-х гур­ту ВВ). 18. Мі­сто на Чер­ка­щи­ні. 19. Іта­лій­ський фут­боль­ний клуб. 20. Ім’я ко­за­цько­го ота­ма­на крим­сько­та­тар­сько­го по­хо­дже­н­ня, яко­му при­свя­тив по­е­му Та­рас Шев­чен­ко. 22. «... і си­ла» — збір­ка опо­відань Во­ло­ди­ми­ра Вин­ни­чен­ка. 24. Мор­ський рак. 27. Рі­чка в Іта­лії, яку пе­ре­йшов Юлій Це­зар пе­ред тим, як ста­ти ім­пе­ра­то­ром. 28. «Не та­кий стра­шний ..., як йо­го ма­лю­ють». (при­каз­ка). 29. Ма­ши­на. По вер­ти­ка­лі:

1. По­лі­цей­ський. 2. Дав­ньо­гре­цька бо­ги­ня пе­ре­мо­ги. 3. Прем’єр- мі­ністр Ка­на­ди. 4. Чор­ний по­ро­шок, який осі­дає в ди­ма­рях та пе­чах. 5. Ле­ген­дар­ний бра­зиль­ський фут­бо­ліст. 8. По­ло­ве­цька кня­жна, яку князь Во­ло­ди­мир взяв за дру­жи­ну. 9. Уро­чи­стий му­зи­чний твір за уча­сті хо­ру і ор­ке­стру. 10. Нім­фа, яка 7 ро­ків три­ма­ла у се­бе на остро­ві Одіс­сея, але зре­штою від­пу­сти­ла йо­го до Іта­ки. 11. Істо­ри­чна область Фран­ції. 12. Ті­ло лю­ди­ни без кін­ці­вок і го­ло­ви. 16. Кра­ї­на на Близь­ко­му Схо­ді. 21. Ва­та­жок Се­лян­ської вій­ни 1670—1671 ро­ків у Мо­ско­вії. 22. Мі­сто в Кри­му, де ро­сі­я­ни зби­ра­ю­ться від­кри­ва­ти міст міст до Ку­ба­ні. 23. Рі­зно­вид пре­дме­та, то­ва­ру, ро­сли­ни. 25. Ви­бу­хо­вий сна­ряд. 26. Ди­на­стія ра­дян­ських ілю­зіо­ні­стів.

Оле­ксан­дра Ні­ко­ла­єн­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.