Мрія Ма­рії

Донь­ка На­за­рія Ярем­чу­ка біль­ше не спів­а­ти­ме

Ukrayina Moloda - - Спорт - Інф. «УМ»

«З не­пі­дро­бною ра­ді­стю по­ві­дом­ляю, що Ма­рія Ярем­чук до­спі­вує остан­ні кон­цер­ти і при­пи­няє твор­чу ді­яль­ність», — та­ки­ми сло­ва­ми в «Ін­ста­гра­мі» оше­ле­ши­ла сво­їх при­хиль­ни­ків мо­ло­да укра­їн­ська спів­а­чка Ма­рія Ярем­чук, яка ви­рі­ши­ла за­вер­ши­ти спів­о­чу кар’єру.

Упер­ше зір­ка донь­ки ле­ген­дар­но­го спів­а­ка На­за­рія Ярем­чу­ка Ма­рії спа­ла­хну­ла у 2012 ро­ці на про­е­кті «Го­лос кра­ї­ни». Да­лі бу­ли кон­кур­си «Но­ва хви­ля» (3-тє мі­сце) та «Єв­ро­ба­че­н­ня-2014» (6-те мі­сце), за­пи­си но­вих пі­сень і зйом­ки клі­пів. І на­віть роль у кі­но. Й ра­птом свою до­сить успі­шну кар’єру Ма­рія Ярем­чук ви­рі­шує при­пи­ни­ти! Про­те жур­на­лі­сти не ду­же ві­рять, що са­ме так і ста­не­ться, та вба­ча­ють у цьо­му пі­ар-про­во­ка­цію. Адже під час транс­ля­ції пер­шо­го пів­фі­на­лу «Єв­ро­ба­че­н­ня-2018» Ма­рія Ярем­чук зі­зна­ла­ся, що ві­зьме па­у­зу у во­каль­ній кар’єрі та при­свя­тить се­бе на­пи­сан­ню но­вих пі­сень. А мо­жли­во, во­на ли­ше змі­нить про­філь ді­яль­но­сті, на­при­клад, при­свя­тить се­бе кі­но. На­га­да­є­мо, на­ве­сні ви­йшов на екра­ни фільм «Ле­ген­да Кар­пат» про Оле­ксу Дов­бу­ша, в яко­му Ма­рія зі­гра­ла одну з го­лов­них ро­лей. Мо­же, но­ве ам­плуа їй біль­ше до впо­до­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.