Ви­ши­ван­ко­про­їзний се­кве­стру­ва­ли

Дрес-код для без­опла­тно­го про­їзду в ме­тро спра­цю­вав у цен­трі сто­ли­ці

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Окса­на СОВА

На­пе­ре­до­дні Дня ви­ши­ван­ки ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен» анон­су­ва­ло без­ко­штов­ний про­їзд на стан­ці­ях «Май­дан Не­за­ле­жно­сті», «Хре­ща­тик», «Зо­ло­ті во­ро­та», «Ар­се­наль­на», «Ли­бід­ська» та «Уні­вер­си­тет» для тих, хто одя­гне ви­ши­ту со­ро­чку. Але ви­яви­ло­ся, що пре­зен­то­ва­на акція йшла 17 трав­ня ли­ше на двох цен­траль­них стан­ці­ях за­мість ше­сти. Як повідомили у прес­слу­жбі сто­ли­чно­го ме­тро­по­лі­те­ну, че­рез не­ор­га­ні- зо­ва­ність ГО «Все­сві­тній день ви­ши­ван­ки» без­опла­тний про­їзд дiяв iз 8-ї до 11-ї го­ди­ни тіль­ки на «Хре­ща­ти­ку» (ви­хід до ву­ли­ці Хре­ща­тик) та «Май­да­ні не­за­ле­жно­сті». За по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, під­сум­ко­ва су­ма, не­об­хі­дна ме­тро­по­лі­те­ну для по­кри­т­тя ви­да­тків на та­ку бла­го­дій­ність, для спон­со­рів ви­яви­ла­ся за­ве­ли­кою. Але є на­дія, що до на­сту­пно­го свя­та ви­ши­ва­нок чу­до­ва ідея при­ва­бить біль­ше фі­нан­со­вих до­но­рів-па­трі­о­тів, го­то­вих під­три­ма­ти укра­їн­ську куль­ту­ру в укра­їн­ській сто­ли­ці й не тіль­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.