Ці­на вій­ни для Ро­сії

Пі­сля від­ві­дин Дон­ба­су спец­пред­став­ник Дер­жде­пу США Курт Вол­кер кон­ста­тує, що укра­їн­ці не змо­жуть по­вер­ну­ти за­хо­пле­ну те­ри­то­рію зброй­ним шля­хом

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Під час від­ві­ду­ва­н­ня Дон­ба­су спец­пред­став­ник Дер­жде­пар­та­мен­ту США у спра­вах Укра­ї­ни Курт Вол­кер ви­рі­шив, що Укра­ї­на по­ки не змо­же по­вер­ну­ти со­бі оку­по­ва­ні Ро­сі­єю те­ри­то­рії. На йо­го дум­ку, пе­ре­да­ча Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї спри­я­ти­ме вста­нов­лен­ню ми­ру. Бо якщо кра­ї­на не змо­же утри­му­ва­ти лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня, це ста­не «за­про­ше­н­ням» для на­сту­пу.

Во­дно­час Вол­кер вва­жає, що ми­ро­твор­ча мі­сія ООН на схо­ді Укра­ї­ни та сан­кції по­ка­жуть Ро­сії, що во­на не змо­же за­хо­пи­ти біль­ше те­ри­то­рій без не­га­тив­них на­слід­ків для се­бе.

«Зви­чай­но, укра­їн­ці не змо­жуть по­вер­ну­ти те­ри­то­рію, вже за­хо­пле­ну Ро­сі­єю. Ро­сія над­то силь­на, — ска­зав Вол­кер. — Але ці­на подаль­шо­го на­сту­пу для Ро­сії вже зро­сла й на­да­лі зро­ста­ти­ме. Тож ті, хто си­дить у Мо­скві, по­вин­ні пи­та­ти се­бе: а що ми від цьо­го отри­му­є­мо, для чо­го ги­нуть на­ші лю­ди?».

Пи­та­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на Дон­ба­сі Курт Вол­кер обго­во­рю­вав і пі­сля ві­зи­ту на Дон­бас, під час зу­стрі­чі з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком.

«Спів­ро­змов­ни­ки обго­во­ри­ли си­ту­а­цію на Дон­ба­сі та від­зна­чи­ли ва­жли­вість роз­гор­та­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на йо­го оку­по­ва­ній ча­сти­ні», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби Пре­зи­ден­та.

Та­кож По­ро­шен­ко та Вол­кер на­го­ло­си­ли на не­об­хі­дно­сті не­гай­но­го звіль­не­н­ня укра­їн­ських за­ру­чни­ків. І обго­во­ри­ли про­дов­же­н­ня спів­пра­ці у сфе­рі без­пе­ки та обо­ро­ни між Укра­ї­ною та США, змі­цне­н­ня пар­тнер­ства Укра­ї­ни з НАТО та пи­та­н­ня енер­ге­ти­чної без­пе­ки з ура­ху­ва­н­ням ри­зи­ків, які не­се «Пів­ні­чний по­тік-2».

Про де­о­ку­па­цію Дон­ба­су Вол­кер по­го­во­рив і з на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми Укра­ї­ни, тим біль­ше що на зу­стрі­чі бу­ли при­су­тні по два пред­став­ни­ки від усіх фра­кцій, без ви­ня­тків. Ке­рів­ни­цтво Вер­хов­ної Ра­ди на зус-

трі­чі пред­став­ля­ла пер­ший ві­це-спі­кер Іри­на Ге­ра­щен­ко.

Во­на по­ві­до­ми­ла, що клю­чо­вим пи­та­н­ням на зу­стрі­чі ста­ли Дон­бас і Крим, по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, по­шук зни­клих, звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків і по­літв’язнів.

В одно­му зі сво­їх ін­терв’ю Вол­кер за­зна­чив пі­сля по­їзд­ки: «На­віть ро­сій­сько­мов­ні ме­шкан­ці Дон­ба­су, етні­чні ро­сі­я­ни, хо­чуть, щоб Дон­бас по­вер­ну­ли Укра­ї­ні, що пов­ні­стю су­пе­ре­чить крем­лів­ській ри­то­ри­ці».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.