Гур­том і зло­ді­їв лег­ше ло­ви­ти

В Ір­лан­дії роз­по­ча­лась 46-та Єв­ро­пей­ська ре­гіо­наль­на кон­фе­рен­ція Ін­тер­по­лу

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

У ір­ланд­сько­му Ду­блі­ні роз­по­ча­ла ро­бот у 46-та Єв­ро­пей­ська ре­гіо­наль­на кон­фе­рен­ція Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції кри­мі­наль­ної по­лі­ції — Ін­тер­пол. У ній узя­ло участь близь­ко 120 пред­став­ни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів із 49 дер­жав світ у. Укра­їн­ську де­ле­га­цію очо­лює го­ло­ва На­цпо­лі­ції Сер­гій Кня­зєв. Кон­фе­рен­ція три­ва­ти­ме упро­довж трьох днів. Її ме­тою є обго­во­ре­н­ня пи­тань ефе­ктив­нiшо­го ви­ко­ри­ста­н­ня пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми мо­жли­во­стей Ін­тер­по­лу в про­ти­дії транс­на­ціо­наль­ній зло­чин­но­сті.

Окрім то­го, пред­став­ни­ки 49 кра­їн світ у обго­во­рю­ва­ти­му ть участь у ре­а­лі­за­ції про­ек тів та про­ве­ден­ні опе­ра­цій під егі­дою Ге­не­раль­но­го се­кре­та­рі­ат у Ін­тер­по­лу, ви­ко­ри­ста­н­ня бан­ків да­них Ін­тер­по­лу. Окре­мою те­мою ста­не роз­ви­ток ре­гіо­наль­ної вза­є­мо­дії пра­во­охо­рон­них ор­га­нів єв­ро­пей­ських кра­їн.

Та­кож, ско­ри­став­шись на­го­дою, ке­рів­ник На­цпо­лі­ції Сер- гій Кня­зєв зу­стрів­ся з пре­зи­ден­том Ін­тер­по­лу Мен­гом Хон­гве­єм — обго­во­ре­но подаль­ший роз­ви­ток від­но­син та спів­ро­бі­тни­цтво На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни з го­лов­ним офі­сом Ін­тер­по­лу.

За сло­ва­ми Сер­гія Кня­зє­ва, у На­цпо­лі­ції було прийня­то рі­ше­н­ня збіль­ши­ти штат укра­їн­ських де­ле­га­тів у цен­траль­но­му офі­сі Ін­тер­по­лу. «Ми йде­мо в ног у з єв­ро­пей­ськи­ми ко­ле­га­ми, які про­ти­ді­ють транс­на­ціо­наль­ній ор­га­ні­зо­ва­ній зло­чин­но­сті у рі­зних на­пря­мах. І сьо­го­дні вже було до­ся­гну то низ­ки до­мов­ле­но­стей, зокре­ма сто­сов­но між­на­ро­дно­го роз­шу­ку зло­чин­ців», — за­зна­чив укра­їн­ський ге­не­рал.

Менг Хон­гвей від­зна­чив до­три­ма­н­ня укра­їн­ськи­ми по­лі­цей­ськи­ми прав осіб, які пе­ре­бу­ва­ють у ре­гіо­наль­но­му та між­на­ро­дно­му роз­шу­ках, а та­кож пра­вил і ре­гла­мент у їх облі­ку. А від іме­ні мі­ні­стра вну трі­шніх справ очіль­ник На­цпо­лі­ції за­про­сив пре­зи­ден­та І нтер­по­лу ві­дві­да­ти Укра­ї­ну. По­пе­ре­дньо ві­зит по­ва­жно­го го­стя за­пла­но­ва­но на лі­то цьо­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.