За се­бе і за тих хло­пців

Укра­їн­ський ре­жи­сер Олег Сенцов ого­ло­сив без­стро­ко­ве го­ло­ду­ва­н­ня

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

З 14 трав­ня не­за­кон­но зас уд жен и й р о с і й с ь к и м с уд о м к р и мч а н и н с т а в д о б р о в і л ь н о в і д мов л я т и с я в і д ї жі , н а ма г а - ючис ь п р и в е р н у т и у в а г у с в і - т о в о ї г р о ма д с ь к о с т і д о в с і х а р е шта н т і в , я к і п о т р а п и л и п і д к ол е с а т о т а л і т а р н о ї ма ши­ни К р е мля .

Олег Сенцов му­жньо гот ував свій ор­га­нізм до го­лод ува­н­ня впро­довж двох мі­ся­ців та має до­ста­тній за­пас мі­цно­сті, щоб ді­йти до пе­ре­мо­жног о к і нця.

За­су­дже­ний у Ро­сії до двад­ця­ти ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му за фей­ко­ви­ми зви­ну­ва­че­н­ням у пі дго­тов­ці т е рак т і в, укра­їн­ський ре­жи­сер, ни­ні пе­ре­бу­ває в ко­ло­нії «Бі­лий ве­дмідь» (Яку тія, мі­сто Ла­би­тна нг і ) . По­літв’ язень у пев­не­ний, що всім сві­том можна зла­ма­ти безд ушну ма­ши­ну ре­пре­сій в оку­по­ва­но­му Кри­му, а та­кож на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях Дон­ба­су.

— Мій брат і ра­ні­ше був ви­сна­же­ний, а що з ним бу­де те­пер, ко­ли він ого­ло­сив без­стро­ко­ве го­лод ува­н­ня, ме­ні на­віть стра­шно под ума­ти, — ка­же дво­ю­рі­дна се­стра ув’язне­но­го На­та­лія Ка­план. — Якщо він не отри­має своє­ча­сну до­по­мог у, та­ке са­мо­кат ува­н­ня мо­же за­вер­ши­ти­ся д уже і д уже по­га­но ... Сам кі­но­ре­жи­сер упев­не­ний у сво­їй пе­ре­мо­зі. У сво­їй за­яві про по­ча­ток го­лод ува­н­ня він на­пи­сав: «Єди­ною умо­вою йо­го (го­лод ува­н­ня. — Ред.) при­пи­не­н­ня є звіль­не­н­ня всі х у к раї нських по­лі т в’ язні в, які пе­ре­бу­ва­ють на те­ри­то­рії РФ. Ра­зом та до кін­ця! Сла­ва Укра­ї­ні ! » .

Не­зва­жа­ю­чи на те, що з пер­шо­го дня го­лод ува­н­ня Олег Сенцов пе­ре­бу­ває під на­гля­дом лі­ка­рів, йо­го адво­кат Дми­тро Дін­зе по­пе­ре­див підза­хи­сно­го про всі мо­жли­ві не­зво­ро­тні нас лі д к и д л я з д о р о в ’ я .

— На д а н и й ч а с й о г о т р и - ма ют ь в і з ол ь о в а н і й к а ме р і т а в же п о в і д о ми­ли , що я к що с т а н йо­го здо­ров’я п о г і р шит ь с я к р и т и ч н о , г од у в а т и му т ь п р и - му с о в о , — р о з п о в і в жу р н а л і с т « Р а д і о « Св о б од а » А н т о н На у мл юк. — Мо­жли­во, т юрем­ник и в и р і шат ь в и з н а т и й о г о н е о с уд - н и м, а д же ц я п р а к т и к а ши­рок о п о ши­рен а с е р ед с п і в р о б і т н и к і в Фе­де­ра л ь н о ї с л у жби в и к о н а н - н я п о к а р а н ь . Я к що с п р о б у ют ь з а што в х а т и Се н ц о в а д о « п с и - х у шки » , є мо­жли­ві с т ь п р од е - мон с т р у в а т и т юрем­ник а м р е - з ул ьт а т п с и х ол о г о - п с и х і а т р и ч - н о ї е к с п е р т и з и п р о т е , що в і н ціл­ком пси­хі­чно здо­ро­вий.

Ув’язне­ний до­бро­віль­но в і д мов и в с я в і д п о б а ч е н ь iз р і д н и ми т а бл и з ь к и ми, а д же, з а й о г о с л о в а ми, д л я н ь о г о ц е е моц і й н о д у же в а жк о . Ол е г п о к и що н е го­то­вий ні­ко­го б а ч и т и . З а т е , п е р е б у в а ючи в ув’язнен­ні, він устиг на­пи­сат и ч о т и р и с ц е н а р і ї , з мі с т я к и х п о к и що т р и ма є в с е к р е т і . З а - р а з Єв р о п е й с ь к и й с уд i з п р а в л юди­ни р о з гл я д а є с п р а в у Ол е - г а Се н ц о в а .

Про бл е ма п ол я г а є в т о му , що с уд д і ЄСПЛ мо­жу т ь л и ше р е к о ме н д у в а т и ро­сій­ським с уд д я м в і д п р а в и т и с п р а в у н а по­втор­ний р о з гл я д . З в і л ь - н е н н я у к р а ї н с ь к о г о р е жис е р а ц і л к о м з а л е жит ь в і д т о г о , н а - с к і л ь к и у с п і шни­ми б уд у т ь п е - р е г о в о р и мі ж у к р а ї н с ь к и ми т а р о с і й с ь к и ми п ол і т и к а ми. Не ме н ш в а жлив а у ц і й с п р а в і й п і д т р и мк а з б о к у с в і т о в о ї г р о - ма д с ь к о с т і .

Фо­то з сай­та rferl.org.

Один у по­лi во­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.