Бій на юри­ди­чно­му та­та­мі

Про­ти Укра­ї­ни во­ює ці­ла ар­мія ро­сій­ських юри­стів. Про­те за­кон і прав­да — на на­шо­му бо­ці

Ukrayina Moloda - - Право - Ген­на­дій КАРПЮК

Го­во­ря­чи про ни­ні­шню обо­рон­ну вій­ну Укра­ї­ни про­ти ро­сій­ської агре­сії, ми по­ча­сти зга­ду­є­мо про су­то во­єн­ні опе­ра­ції, пев­ні «га­ря­чі» по­дії або ж про ін­фор­ма­цій­но-іде­о­ло­гі­чне про­ти­бор­ство, де нам де­да­лі успі­шні­ше вда­є­ться пе­ре­хо­плю­ва­ти іні­ці­а­ти­ву. Але остан­нім ча­сом ба­га­то ці­ка­во­го по­ча­ло від­бу­ва­ти­ся і в ін­шо­му ви­мі­рі цьо­го кон­флі­кту, про який що­дня не зві­ту­ють спе­ці­аль­но на­вче­ні спі­ке­ри, але ко­трий на­бу­ва­ти­ме все біль­шої ва­ги та пу­блі­чної ува­ги. Тоб­то, де­да­лі ясні­ше на аван­сце­ні про­сту­па­ють кон­ту­ри ін­шо­го по­ля зма­га­н­ня з Ро­сі­єю — юри­ди­чно­го. Пев­ний час агре­сор на­віть на­ма­гав­ся до­мі­ну­ва­ти у цьо­му про­це­сі, ціл­ком офі­цій­но по­ру­шу­ю­чи кри­мі­наль­ні спра­ви про­ти на­шо­го вій­сько­во­го та по­лі­ти­чно­го ке­рів­ни­цтва. Про­те цей пра­во­вий ринг, де Укра­ї­на спо­ча­тку не над­то смі­ли­во від­би­ва­ла­ся від за­зі­хань Крем­ля, те­пер ре­аль­но пе­ре­тво­рю­є­ться для Бі­ло­кам’яної на май­дан­чик для би­т­тя.

Збе­рег­ти облич­чя вже не вда­сться, а від­ку­пи­ти­ся — за­бра­кне ко­штів

Справ­жнім ху­ком злі­ва ста­ло не­що­дав­нє рі­ше­н­ня Тре­тей­сько­го су­ду в Га­а­зі про від­по­від­аль­ність Ро­сії за по­ру­ше­н­ня прав май­же двох де­ся­тків укра­їн­ських ін­ве­сто­рів. РФ має від­шко­ду­ва­ти їм зби­тки, за­по­ді­я­ні ане­ксі­єю Кри­му. Йде­ться про $159 млн. Зві­сно, це пев­ний пре­це­дент, оскіль­ки жо­дна між­на­ро­дна судова ін­стан­ція до­сі не зо­бов’язу­ва­ла Мо­скву ви­пла­чу­ва­ти ком­пен­са­ції за на­слід­ки за­хо­пле­н­ня укра­їн­сько­го пів­остро­ва. Зро­зумі­ло, що це рі­ше­н­ня пу­тін­ці оскар­жу­ва­ти­муть, про­те їхня пра­во­ва по­зи­ція у цій спро­бі є слаб­кою. Не­спри­я­тли­вим для ро­сій­ської сто­ро­ни є і сце­на­рій роз­гля­ду Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни низ­ки справ «Укра­ї­на про­ти Ро­сії» що­до по­ру­шень прав лю­ди­ни в оку­по­ва­них Кри­му та Дон­ба­сі.

У сво­їй жа­зі від­ро­ди­ти ім­пе­рію прав­ля­чий у Ро­сії ре­жим не про­ра­ху­вав усіх на­слід­ків на­дли­шко­во­го апе­ти­ту. Пу­тін, на­ма­га­ю­чись апгрей­ди­ти ідею «ве­ли­кої кра­ї­ни, що вста­ла з ко­лін», а за­о­дно — зна­йти но­ві сен­си для подаль­шо­го ца­рю­ва­н­ня, на­справ­ді нічого уні­каль­но­го не ви­га­дав. Нав­па­ки, він по­вер­нув Ро­сію, як ка­жуть ІТ-фа­хів­ці, у ціл­ко­ви­тий да­ун­грейд. Тоб­то за­мість то­го, щоб роз­ви­ва­ти сучасні про­гре­сив­ні суспільні, еко­но­мі­чні та по­лі­ти­чні мо­де­лі, як це від­бу­ва­є­ться у кра­ї­нах-лі­де­рах, ро­сій­ська «опе­ра­цій­на си­сте­ма» дер­жа­ви ін­ста­лює ста­рі про­грам­ні про­ду­кти, де у жа­хли­вій ка­ко­фо­нії спле­ли­ся «ду­хов­ні скре­пи», порт­ре­ти й на­віть іко­ни Ста­лі­на та згад­ки про ро­сій­ську «са­мость». Без по­гли­на­н­ня Укра­ї­ни ця ре­кон­стру­кція є не­мо­жли­вою. Але справ­жня ці­на за­ба­га­нок ца­ря та по­лі­ти­ки ке­ро­ва­но­го ма­со­во­го шо­ві­ні­зму зростає не­аби­як швид­ко. Збе­рег­ти облич­чя вже не вда­сться, бо не про­ба­чать. А від­ку­пи­ти­ся — за­бра­кне ко­штів...

Укра­ї­на на­ко­пи­чує ін­фор­ма­цію й ма­те­рі­а­ли про роль РФ у цій вій­ні та зби­рає до­ка­зи пе­ре­бу­ва­н­ня в оку­по­ва­ній ча­сти­ні Дон­ба­су ре­гу­ляр­них ро­сій­ських військ. Не­що­дав­но Пре­зи­дент Укра­ї­ни за­явив: є да­ні, що до 50% тих, хто за­раз во­ює на Дон­ба­сі, ма­ють ро­сій­ське гро­ма­дян­ство. Кіль­кість та­ких «іхтам­нє­тов» обра­хо­ву­є­ться де­ся­тка­ми ти­сяч. Це важ­ко за­ма­ску­ва­ти, як і по­ста­ча­н­ня «но­во­ро­ським бра­там» ро­сій­ської вій­сько­вої те­хні­ки та озбро­є­н­ня. Так са­мо важ­ко бу­де спро­сту­ва­ти і здо­бу­ті слід­чи­ми СБУ до­ка­зи жа­хли­вих об­стрі­лів жи­тло­во­го мі­кро­ра­йо­ну Ма­рі­у­по­ля в сі­чні 2015-го, ко­ли за­ги­ну­ло по­над 30 лю­дей, та ін­ші зло­чи­ни, ско­є­ні ро­сі­я­на­ми за ці ро­ки. При­мі­ром, до­сте­мен­но за­фі­ксо­ва­но, що Ма­рі­у­поль об­стрі­лю­ва­ли два шта­тні ра­ке­тні ди­ві­зіо­ни ЗС РФ, які не­за- кон­но пе­ре­тну­ли укра­їн­сько-ро­сій­ський кор­дон. З те­ри­то­рії Ро­сії опе­ра­ці­єю ке­ру­вав сам на­чаль­ник Ра­ке­тних військ та ар­ти­ле­рії Пів­ден­но­го вій­сько­во­го окру­гу ге­не­рал-ма­йор Сте­пан Яро­щук, а в тим­ча­со­во оку­по­ва­но­му До­не­цьку в цій же ро­лі ви­сту­пав пол­ков­ник ро­сій­ської ар­мії Оле­ксандр Ца­плюк (по­зив­ний «Го­рець»). Ви­ко­нав­ши під­лий за­дум ку­ра­то­рів, ці ди­ві­зіо­ни по­вер­ну­ли­ся в Ро­сію. І от «за­слу­же­на на­го­ро­да» — цьо­го ро­ку 2-га Гвар­дій­ська Та­ман­ська мо­то­стрі­ле­цька ди­ві­зія, що об­стрі­лю­ва­ла Ма­рі­у­поль, бра­ла участь 9 трав­ня у чер­го­во­му акті «по­бє­до­бе­сія» під сті­на­ми Крем­ля.

Ма­те­рі­а­ли та­ких роз­слі­ду­вань пе­ре­да­ють до Між­на­ро­дно­го су­ду ООН за по­зо­вом Укра­ї­ни що­до по­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю між­на­ро­дних кон­вен­цій про бо­роть­бу з фі­нан­су­ва­н­ням те­ро­ри­зму і про лі­кві­да­цію всіх форм ра­со­вої дис­кри­мі­на­ції. Во­дно­час по­да­ні в межах цих по­зо­вів да­ні ста­ють пре­дме­том ці­ка­во­сті між­на­ро­дних роз­слі­ду­ва­чів, та­ких як Bellingcat, які за­зви­чай під­твер­джу­ють про­від­ну роль ро­сій­ських вій­сько­вих у та­ких опе­ра­ці­ях.

Кремль на Дон­ба­сі об­ка­тує гі­бри­дні ка­дро­ві рі­ше­н­ня

В одно­му з ін­терв’ю мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни Сте­пан Пол­то­рак за­ува­жив, що не знає у сві­ті жо­дної кра­ї­ни, окрім Ро­сії, де б сум­ні­ва­ли­ся в агре­сії ці­єї дер­жа­ви про­ти нас. Очіль­ник обо­рон­но­го ві­дом­ства ви­сло­вив пе­ре­ко­на­н­ня: до­ка­зо­ва ба­за зло­чи­нів Крем­ля про­ти Укра­ї­ни, яку зби­ра­ють вже по­над 4 ро­ки, ста­не за­по­ру­кою успі­шно­го до­ве­де­н­ня в між­на­ро­дних су­до­вих про­це­сах за­гар­бни­цько­го втор­гне­н­ня ро­сій­ської ар­мії та її уча­сті в те­ро­ри­сти­чній ді­яль­но­сті на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Вже на­ко­пи­че­но ба­га­то фо­то- та ві­део­ма­те­рі­а­лів, до­ку­мен­тів, роз­по­ря­джень, на­ка­зів про­тив­ни­ка. У цій ро­бо­ті Ки­є­ву до­по­ма­га­ють пар­тне­ри з кра­їн НАТО.

На­шим спец­слу­жбам, вій­сько­вим та пра­во­охо­рон­цям вда­ло­ся по­ло­ни­ти чи за­три­ма­ти со­тні як зви­чай­них бо­йо­ви­ків, так і ка­дро­вих вій­сько­вих РФ. Во­ни да­ва­ли свід­че­н­ня, при них зна­хо­ди­ли ба­га­то ці­ка­вих ре­чей, які складають ці­лі­сну, юри­ди­чно без­до­ган­ну кар­ти­ну ро­сій­ської агре­сії. При­чо­му во­рог по­ча­сти ви­ко­ри­сто­ву­вав Укра­ї­ну не ли­ше як по­лі­гон для ви­про­бу­ва­н­ня но­вої те­хні­ки чи озбро­є­н­ня. Тут від­бу­ва­ла­ся бо­йо­ва об­ка­тка рі­зно­ма­ні­тних гі­бри­дних ка­дро­вих рі­шень на кшталт уча­сті при­ва­тної вій­сько­вої ком­па­нії «Ва­гнер». Це до­зво­ля­ло пра­кти­чно уни­ка­ти між­на­ро­дно­го осу­ду дер­жав­них ін­сти­ту­цій, фор­маль­но ні­чим не пов’яза­них із та­ки­ми от на­йман­ця­ми. Але і цей зв’язок на­ші спец­слу­жби по­сту­по­во ви­кри­ва­ють. Зокре­ма, ви­кри­то всю «ва­гне­рів­ську» ін­струк- тор­ську стру­кту­ру бо­йо­вої під­го­тов­ки, до скла­ду якої вхо­ди­ло три де­ся­тки офі­це­рів ЗС РФ.

Зро­зумі­ло, що, окрім по­стій­ної ме­дій­ної дис­кре­ди­та­цій­ної кам­па­нії що­до вій­сько­во-по­лі­ти­чно­го ке­рів­ни­цтва Укра­ї­ни, в Ро­сії чи­ма­лий ре­сурс пра­во­охо­рон­ної та су­до­вої си­стем спря­мо­ва­ний на шту­чне ство­ре­н­ня не­га­тив­но­го імі­джу клю­чо­вих пер­сон укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му й усьо­го вій­сько­во­го кла­сте­ру. Очіль­ни­ки Мі­н­обо­ро­ни, Ген­шта­бу, ви­дів та окре­мих ча­стин є фі­гу­ран­та­ми кри­мі­наль­них справ, по­ру­ше­них Слід­чим ко­мі­те­том РФ. Та­ким чи­ном крем­лів­ська вер­хів­ка на­ма­га­є­ться ти­сну­ти на на­ших ви­со­ко­по­са­дов­ців, аби по­зба­ви­ти їх рі­шу­чо­сті та по­слі­дов­но­сті. Про­те «на­ши­ті» Ро­сі­єю спра­ви ні­як не впли­нуть на ба­жа­н­ня укра­їн­ців звіль­ни­ти­ся від «брат­сько­го» ди­кта­ту.

При­мі­ром, ком­бриг 93-ї ОМБр пол­ков­ник Вла­ди­слав Кло­чков, під­ле­глих яко­го ро­сій­ська про­па­ган­да на­зи­ва­ла «ка­ра­те­ля­ми пол­ков­ни­ка Кло­чко­ва», — теж фі­гу­рант кри­мі­наль­ної спра­ви в РФ. Втім офі­цер за­пев­няє: со­вість у ньо­го спо­кій­на, оскіль­ки він ви­ко­нує свій обов’язок. А під­ви­ще­на ува­га про­тив­ни­ка до «йо­го скром­ної пер­со­ни» ли­ше під­твер­джує, що діє він пра­виль­но й, оче­ви­дно, ефе­ктив­но.

Остан­нім трен­дом у ро­сій­сько­му Слід­ко­мі ста­ло від­кри­т­тя про­ва­джень що­до укра­їн­ських вій­сько­вих про­ку­ро­рів, які при­тя­гну­ли до від­по­від­аль­но­сті 19 суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду РФ, ко­трі ви­зна­ли оку­па­цію Кри­му за­кон­ною. Ще ра­ні­ше Ба­сман­ний рай­суд Мо­скви за­о­чно аре­што­ву­вав укра­їн­ських про­ку­ро­ра Крав­чен­ка і слід­чо­го При­йма­чка че­рез кри­мі­наль­не пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ко­ман­ду­ва­ча Чор­но­мор­сько­го фло­ту Ро­сії адмі­ра­ла Оле­ксан­дра Ві­тко. Але ро­сій­ські юри­сти чу­до­во ро­зу­мі­ють: аби до­ве­сти «ле­гі­тим­ність» ане­ксії Кри­му, во­ни не ма­ють і не ма­ти­муть на­ле­жної юри­ди­чної ба­зи. І та­ка ре­а­кція оку­пан­та що­до укра­їн­ських про­ку­ро­рів свід­чить якраз про це. При­кме­тно, що кві­тне­вий фо­рум Асо­ці­а­ції кон­сти­ту­цій­но­го пра­во­су­д­дя кра­їн ре­гіо­нів Бал­тій­сько­го та Чор­но­го мо­рів під­три­мав зу­си­л­ля вла­ди Гру­зії, Мол­до­ви й Укра­ї­ни в за­су­джен­ні Ро­сії за її агре­сію та по­ся­га­н­ня на су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність зга­да­них дер­жав, схва­лив­ши пе­ре­слі­ду­ва­н­ня осіб, від­по­від­аль­них за ці зло­чи­ни.

— Про­ва­дже­н­ня, яке укра­їн­ські вій­сько­ві про­ку­ро­ри роз­слі­ду­ють що­до суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду РФ, прин­ци­по­во ва­жли­ве не ли­ше для по­вер­не­н­ня пів­остро­ва, а й для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті агре­со­ра та осіб, причетних до не­за­кон­ної ане­ксії, — за­ува­жив го­ло­ва Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни Ста­ні­слав Шев­чук.

Хто до нас із ме­чем при­йде, то­го по­ка­рає меч пра­во­су­д­дя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.