НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Світ -

«Со­лі­дар­ність iз при­му­су до ми­ру»

У су­бот у, 19 трав­ня, в Па­ла­ці пар­ла­мент у Ру­му­нії від­бу­де­ться кон­фе­рен­ція під на­звою «Со­лі­дар­ність з при­му­су до ми­ру» за уча­сті ав­то­ри­те­тних по­лі­ти­чних лідерів Єв­ро­пи. Зав­да­н­ням кон­фе­рен­ції є по­ши­ре­н­ня культ ури ми­ру для під­трим­ки мир­но­го возз’єд­на­н­ня Ко­рей­сько­го пів­остро­ва. За­про­ше­но на неї і тре­тьо­го Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Вік то­ра Ющен­ка. Впро­довж кон­фе­рен­ції її уча­сни­ки вист уплять з окре­ми­ми про­мо­ва­ми про культ уру по­лі­ти­чно­го спіл­ку­ва­н­ня, про­вед у ть спіль­ну дис­ку­сію про за­сто­су­ва­н­ня політичної культ ури у спра­ві спри­я­н­ня мир­но­му об’єд­нан­ню роз­ді­ле­но­го між дво­ма во­рог ую­чи­ми ко­рей­ськи­ми дер­жа­ва­ми пів­остро­ва. На за­вер­ше­н­ня кон­фе­рен­ції від­бу­де­ться спіль­на дис­ку­сія на те­му, як кра­ї­ни Схі­дної Єв­ро­пи мо­жу ть по­спри­я­ти та до­по­мог ти возз’єд­нан­ню роз­ді­ле­но­го з 1953 ро­ку Ко­рей­сько­го пів­остро­ва.

Трамп до­ру­чив го­ту­ва­ти но­ві сан­кції про­ти Ро­сії

Не що­дав н о Дер­жавн и й д е п а р т а ме н т США з а п р о в а д и в с а н к ц і ї що­до к і л ь к о х ро­сій­ських вій­сько­вих стру­ктур че­рез пор у ше­н­ня а ме р и к а н с ь к о г о з а к о н од а в с т в а що­до н е р о з п о в с юд жен н я з б р о ї ма с о в о г о з н и ще­н­ня . В і д п о в і д н и й д о к у ме н т б у в о п у б - л і к о в а н и й 1 0 т р а в н я . У д о к у ме н т і й д е т ь с я за­га­лом про вне­се­н­ня до сан­кцій­но­го списк у о б о р о н н и х с т р у к т у р н и з к и к р а ї н и , в т о му ч и с л і Р о с і ї , К и т а ю, І р а н у , Сир і ї , Пі в н і ч н о ї Ко р е ї , Ту р е ч ч и н и т а і н ших. З р о с і й с ь к и х стру­ктур до спи­ску по­тра­пи­ли на­вчальн и й ц е н т р з е н і т н и х р а к е т н и х в і й с ь к у Га т - чи­ні, 18-й цен­траль­ний на­у­ко­во-до­слідн и й і н с т и т у т мі н о б о р о н и Р о с і ї у Ку р с ь к у , к о н с т р у к т о р с ь к е б юро п р и л а д о б уд у в а н н я в Тул і , 1 8 3 - й г в а р д і й с ь к и й з е н і т н и й р а к е т н и й п ол к , н а у к о в о - в и р о б н и ч и й к о н ц е р н « Б а р - л і » , а т а к о ж Гол о в н е у п р а в л і н н я г е н шта б у Р о с і ї . Я к з а з н а ч а є т ь с я у д о к у ме н т і , з а к о н п е р ед б а ч а є п о к а р а н н я і н о з е мни х юри­дич - н и х і фі з и ч н и х о с і б з а п р од а ж ч и п р и д б а н - н я в І р а н у , Сир і ї ч и Пі в н і ч н о ї Ко р е ї т о в а р і в , п о с л у г а б о т е х н ол о г і й , я к і мо­жу т ь з р о б и - т и в н е с о к у р о з в и т о к з б р о ї ма с о в о г о з н и - ще­н­ня . Ч е р е з т и жден ь п р е з и д е н т США Дон а л ь д Тр а мп д о р у ч и в а ме р и к а н с ь к о му у р я - д у п і д г о т у в а т и п л а н н о в и х с а н к ц і й що­до Р о с і ї з а п о р у ше­н­ня Дог о в о р у п р о л і к в і д а - ц і ю р а к е т с е р ед н ь о г о і ма л о г о р а д і у с у д і ї . Р о з п о р я д жен н я о п у бл і к о в а н о н а с а й т і Б і - л о г о д о му 1 6 т р а в н я . Са н к ц і ї мо­жу т ь б у т и з а п р о в а д жен і п р о т и т и х , х т о н е с е в і д п о в і - д а л ь н і с т ь з а н е в и к о н а н н я Мо­скв о ю п ол о - жен ь д о г о в о р у . Мо­жли­ві з а х од и – з а мор о - жу в а н н я а к т и в і в ц и х о с і б у США, з а б о р о - н а н а в ’ ї з д т а і н ші о б ме жен н я , я к і « п р е з и - д е н т в в а жат и ме д о р е ч н и ми » .

У Пра­зі на честь Ва­си­ля Ма­ку­ха на­звуть міст

У Пра­зі на честь укра­їн­сько­го ди­си­ден­та Ва­си­ля Ма­ку­ха на­зву ть пі­шо­хі­дний міст че­рез рі­чку Бо­тіч у ра­йо­ні Вр­шо­ві­це, по­ві­до­мив по­сол Укра­ї­ни в Че­хії Єв­ген Пе­ре­бий­ніс. Він за­зна­чив, що від­по­від­не рі­ше­н­ня схва­ли­ла мі­ська ра­да Пра­ги. 5 ли­сто­па­да 1968 ро­ку Ма­кух на Хре­ща­ти­ку в Ки­є­ві вчи­нив ак т са­мо­спа­ле­н­ня, виг уку­ю­чи «Геть оку­пан­тів!», «Хай жи­ве віль­на Укра­ї­на!», «Геть з оку­по­ва­ної Че­хо­сло­вач­чи­ни!». Так він ви­сло­вив про­тест про­ти оку­па­ції Укра­ї­ни та Че­хо­сло­вач­чи­ни. Ва­силь Ма­кух на­ро­див­ся у 1927 ро­ці на Львів­щи­ні у се­лян­ській ро­ди­ні. Юна­ком під­три­му­вав зв’язок із чле­на­ми «Про­сві­ти» та ОУН, а під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни во­ю­вав у ла­вах УПА, за що був за­су­дже­ний ра­дян­ською вла­дою до 10 ро­кі в к а т ор­жних ро­бі т .

До 2050 ро­ку в мі­стах жи­ти­ме 68 від­со­тків на­се­ле­н­ня

До­слі­дни­ки ООН про­гно­зу­ють, що до 2050 ро­ку в мі­стах жи­ти­ме 68 від­со­тків на­се­ле­н­ня пла­не­ти. Най­біль­ший при­ріст міськ ог о на­се­ле­н­ня очі к у є т ься в мі с т а х Азі ї т а Афри­ки, йде­ться в до­слі­джен­ні ООН, ін­фор­мує аген­ція dpa. Ли­ше в Ки­таї мі­ське на­се­ле­н­ня зро­сте на 255 міль­йо­нів до 2050 ро­ку. Ни­ні ж най­більш ур­ба­ні­зо­ва­ни­ми ре­гіо­на­ми світ у є Пів­ні­чна Аме­ри­ка (82% мі­сько­го на­се­ле­н­ня), Ла­тин­ська Аме­ри­ка та Ка­ри­би (81%), а та­кож Єв­ро­па (74%). Рі­вень ур­ба­ні­за­ції в Азії де­що ниж­чий і ста­но­вить 50 від­со­тків. В Афри­ці в мі­стах про­жи­ває 43 від­со­тки на­се­ле­н­ня кон­ти­нент у.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.